Імплементація стратегічного планування в практику управління сучасним медичним закладом: методологічні та прикладні аспекти

Алла Мельник, Леонід Радзивілюк

Анотація


Вступ. Демонтаж старої економічної моделі функціонування закладу охорони здоров’я як виключно бюджетної організації, що відбувся під впливом медичної реформи в Україні, обумовив новий характер економічних відносин, необхідність роботи і розвитку лікарень як учасників конкурентного середовища, регіонального або локального ринку медичних послуг, загострив вплив факторів можливостей та загроз. За умов невизначеності, динамічності змін це актуалізує потребу в застосуванні стратегічного планування насамперед на рівні медичних закладів, що надають вторинну і третинну (спеціалізовану) медичну допомогу з метою визначення пріоритетів і концентрації ресурсів на досягненні цілей свого розвитку, що вимагає уваги щодо науково-методологічної бази забезпечення цього завдання.

Мета. Мета статті – обґрунтувати необхідність стратегічного планування розвитку закладів охорони здоров’я в умовах медичної реформи та виробити рекомендації щодо його впровадження в практику їхньої управлінської діяльності.

Методи дослідження. У процесі виконання дослідження використано методи: індукції і дедукції, системного аналізу – для визначення компонентних складових стратегічного планування на рівні закладу охорони здоров’я, pest-аналізу – для виявлення        чинників, що впливають на розвиток закладів охорони здоров’я і чинників, які вказують на необхідність впровадження стратегічного планування в систему менеджменту лікарень, інституціонального та компаративного аналізу – для виявлення особливостей моделей стратегічного планування, SWOT-аналізу, експертних оцінок – для оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища організації, визначення цілей і стратегічних пріоритетів.

Результати. На основі аналізу теоретичної бази сформовано авторський підхід до трактування сутнісних характеристик стратегічного планування закладів охорони здоров’я. Оцінено сучасний стан внутрішнього і зовнішнього середовища закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу в умовах реформування охорони здоров’я в Україні, ідентифіковано проблеми. проаналізовано систему планування в медичних закладах такого типу. Виявлено чинники актуалізації проблеми впровадження стратегічного планування на сучасному етапі та доведено необхідність його імплементації в практику управлінської діяльності закладів охорони здоров’я. На основі емпіричного оцінювання, проведеного за допомогою методів експертної колективної комісії, SPEIS-аналізу, SWOT-аналізу, виявлено сильні та слабкі сторони сучасних лікарень, можливості і загрози, ступінь ймовірності та важливості впливу факторів можливостей і загроз на розвиток медичних закладів, на основі чого виявлено критичні проблеми, уточнено місію, визначено основні стратегічні цілі й пріоритети. Запропоновано алгоритм імплементації стратегічного планування в практику управлінської діяльності лікарень, систему стратегій та їхні змістовні характеристики.

Перспективи. подальшого дослідження потребують питання організаційного проєктування, пов’язаного з реалізацією стратегій медичних закладів, організації забезпечення виконання стратегій, подолання опору змінам, пов’язаним з реалізацією стратегій, підготовки персоналу до роботи в нових умовах, застосування інших управлінських дій, спрямованих на побудову досконалого механізму стратегічного планування.

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, медична реформа, організація планування в закладі охорони здоров’я


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегічне планування. Вікіпедія. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/ стратегічне- планування

Свистович М. Б. Сутність та основні поняття стратегічного планування. URL: http://academy.gov.ua/ej 18/PDF/06/pdf

Мельник А. Багаторівневе стратегічне планування в системі інституційних механізмів управління в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. № 2. С. 7–23.

Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. 400 с.

Державне та регіональне управління : навч. посіб. ; за ред. А. Ф. Мельник. Київ : Знання, 2006. 420 с.

Мельник А. Ф., Монастирський Г. Л., Дудкіна О. П. Муніципальний менеджмент : навч. посіб. ; за ред. А. Ф. Мельник. Київ : Знання, 2006. 420 с.

Mintzberg, H., Alstrend, B. and Lempel, J. Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. Piter. St. Petersburg. 2001. 336 p.

Bowman, C. Fundamentals of strategie management. Mosov : Finterss, 2001. 466 p.

URL: rusnauka.com/ 31-PRNT-2010/Economiecs/77663.doc.httm

Національна стратегія реформування охорони здоров’я України. URL: https:// uoz.cn.ua/strategiya.pdf

Проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг на сучасному етапі реформування системи надання адміністративних послуг в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NNuoeGIzjOYJ:old2. niss.gov.ua/articles/2373/+&cd=1&hl=uk&ct=clnk&gl=ua

Модернізація менеджменту та публічного управління в системі охорони здоров’я : монографія / за наук. ред. д. е. н. Шкільняка М. М., д.е.н. Желюк Т. Л. Тернопіль : Крок, 2020. 560 с.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування : Закон України від 19.10.2017 р. № 2168-v. Редакція від 01.01.2021, підстава - 1082-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text

Эрдманн К., Шефер В., Мундхенке Э. Организационная структура правительства и структура управления. K. V. Deckers Verlag, Heidelberg, 1996. 106 c.

Мельник А., Богач Ю. Модернізація організаційного механізму функціонування закладів вторинного і третинного рівнів охорони здоров’я. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. № 4. С. 92–113 .

Адамик В., Дишкант Ю. Модернізація організаційної культури закладу охорони здоров’я в умовах медичної реформи. Економічний аналіз. 2020. № 4. С. 140–147.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.066

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.