Поведінка споживачів у цифровому середовищі під впливом пандемії COVID-19: важливість фактору здоров’я та транспарентності бізнесу

Анна Росохата, Наталія Летуновська, Вікторія Макерська, Вячеслав Кропива

Анотація


Вступ. З початком карантину, спричиненого пандемією COVID-19, очевидними є зміни в поведінці споживачів, що полягають у зростанні паніки та більш свідомої поведінки з акцентуванням уваги на власному здоров’ї та уникненні можливих загроз. Тому дослідження поведінки споживачів у таких умовах є актуальним та своєчасним завданням.

Мета. Мета дослідження полягає в аналізі змін поведінки споживачів у цифровому середовищі під впливом подій, спричинених пандемією COVID-19.

Метод     (методологія). Теоретико-методологічною основою дослідження стали загальнонаукові методи наукового пізнання: теоретичного узагальнення, систематизації, аналізу та синтезу. Автори дослідили тенденції споживчої поведінки в умовах пандемії COVID-19. проаналізовано основні стадії зміни споживчої поведінки. Виокремлено етапи переходу компаній до комунікацій зі споживачами в цифровому середовищі. Визначено, що піклування про здоров’я та відкритість компанії (транспарентність бізнесу) є визначальними чинниками, що формують ступінь довіри до суб’єктів господарювання у посткризовий період. Наведена коротка статистика щодо світового споживання продуктів різних сфер, зокрема виявлена позитивна динаміка зростання кількості пошукових запитів користувачів Інтернету щодо покупки продукції в сфері здоров’я. Зроблено порівняння кількості пошукових запитів у сервісі Google Trends для термінів «доставка продуктів» та «здоров’я» у межах ринку України та у світі. Визначено, що популярності набуває новий напрямок просування «маркетинг із уст в уста», що є ефективним інструментом комунікацій зі споживачами в цифровому середовищі за допомогою соціальних мереж та різних майданчиків кіберпростору.

Результати. Визначено основні тренди інтернет-маркетингу останніх років та сформовано рекомендації щодо наповненості маркетинговими інструментами майбутніх стратегій компаній у цифровому середовищі. Висновки роботи можуть бути корисними спеціалістам сфери просування продуктів у мережі Інтернет, а також практикуючим маркетологам у сфері інноваційних сервісів, що набувають популярності на хвилі світових тенденцій зміни споживчої поведінки.

Перспективи. У подальших наукових розробках доцільно зосередити увагу на кількісних маркетингових дослідженнях ставлення споживачів до продуктових пропозицій компаній та їхньої готовності до співпраці, підкріплених розробленими маркетинговими програмами.

Ключові слова: відкритість бізнесу, здорова поведінка, маркетинг «із уст в уста», маркетингова стратегія, тренди.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гузунова Ю. Тест на прозрачность: потребитель установил новые правила. URL: https://mmr.ua/show/test_na_prozrachnosty_potrebitely_ustanovil_novye_ pravila (дата звернення 25.05.2021).

PWC. Підготовка до роботи з новим поколінням споживачів уже сьогодні: майбутнє споживчих ринків. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2021/future- of-consumer-markets-ukr.pdf (дата звернення 29.05.2021).

Небилиця О. А. Особливості інтернет-маркетингу підприємств в умовах пандемії. Тези доп. V Наук.-практ. конф. «Економічний розвиток і спадщина Семеня Кузнеця» (26–27 листоп., 2020 р.). – Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2020. С. 106–107.

Латишев К. О., Герасимчук В. В. Маркетинг цифрової сфери: поведінка споживачів в умовах пандемії. Економічний простір. 2020. № 160. С. 82–85.

Вовчанська О. М., Іванова Л. О. Інструменти маркетингових комунікацій під час пандемії COVID-19. Scientific collection «Interconf». С. 149–156. URL: https:// ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/9291/9000 (дата звернення 01.06.2021).

Боровик Л. В. Значимість інформаційних технологій у розвитку економіки підприємства у період пост пандемії. Економіка та підприємництво. 2020. № 45. С. 83–92.

Проскруніна Н. В. Трансформація маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифровізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук ; Харків : Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. 37 с.

Андрушкевич З. М., Нянько В. М., Сітарчук О. В. Діджиталізація – дієвий інструмент комунікативної політики підприємства в період пандемії COVID-19. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 2020. №5. С. 15–18.

Boronos V., Zakharkin O., Zakharkina I., Bilous Y. The impact of the covid-19 pandemic on business activities in Ukraine. Health Economics and Management Review. 2020. № 1(1). Р. 76–83. https://doi.org/10.21272/hem.2020.1-07.

Мельник Ю. М., Сагер Л. Ю., Черкас І. Ю. Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види. Вісник Хмельницького нац. ун-ту. 2016. № 2. С. 164–168.

Сигида Л. О. Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими каналами підприємства. Молодий вчений. 2017. № 10. С. 1048–1053.

Хоменко Л. М. Pinterest як сучасний маркетинговий інструмент в цифровій економіці. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій» : тези доп. ІВВ Луцького НТУ, 2020. C. 208–211.

Goncarova Z., Pitekova J., Vrablikova M. Assessment of the Impact of Selected Satisfaction Parameters on the Competitiveness of Family Tourism. Marketing and Management of Innovations. 2020. № 4. Р. 131–143. http://doi.org/10.21272/ mmi.2020.4-10.

Davidaviciene V., Meidute-Kavaliauskiene I., Paliulis R. Research on the Influence of Social Media on Generation Y Consumer Purchase Decisions. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 4. Р. 39–49. http://doi.org/10.21272/ mmi.2019.4-04.

Летуновська Н. Є. Соціальні інновації підприємств в умовах трансформаційної економіки. Інноваційна економіка. 2013. Вип. 4. С. 107–112.

Сигида Л. О., Сагер Л. Ю., Летуновська Н. Є. Формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0. Економічний аналіз. 2019. Т. 29, Вип. 2. С. 53–61.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.098

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.