Розвиток облікової науки у світлі економічних та соціальних трансформацій

Зеновій-Михайло Задорожний, Віта Семанюк

Анотація


Вступ. Однією з невід’ємних складових господарського життя людства є господарський облік – система створення інформації про економічну діяльність, що доводить історія та генезис розвитку облікової науки. Дослідження теоретико- методологічних підходів до функціонування облікової діяльності в минулому та оцінювання сучасних практик крізь призму трансформації суспільного устрою дасть змогу передбачити розвиток облікової науки та практики в майбутньому.

Мета дослідження виявити вплив економічних і соціальних трансформацій людства на розвиток обліку як науки та практичної діяльності, проаналізувати історичні трансформації відображення процесів виробництва та обліку в суспільстві, визначити поняття «обліку» не лише як явища, а й зрозуміти його глибинну сутність, окреслити тренди розвитку облікової діяльності.

Методи дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові емпіричні, логічні та історичні методи пізнання соціально-економічних процесів, історичний та монографічний аналіз, логічний метод, методи порівняння та екстраполяції, а також використовувалися методи групування, узагальнення і класифікації, системного та структурного підходів. У сукупності використані методи дослідження дали змогу зробити достовірні висновки і рекомендації.

Результати. Доведено залежність розвитку облікової практики та методики від розвитку суспільних формацій, економічних трансформацій та потреб користувачів. Виокремлено три етапи змін в теорії обліку, які охарактеризовано «обліковими революціями» за аналогією з промисловими та науковими революціями. Генезис розвитку постіндустріального суспільства дав змогу зробити висновок про те, що в середині ХХ ст. формуються основні методологічні принципи нового формаційного укладу, які відрізняються від традиційного індустріалізму, супроводжуються якісною зміною місця теоретичного знання та інформації у суспільстві й економічному житті. На основі аналізу трендів розвитку облікового знання зроблено прогноз його розвитку в постіндустріальному суспільстві.

Перспективи. перспективу розвитку облікової науки та методології ми вбачаємо в його переорієнтації на внутрішні потреби управління підприємством, що вимагає креативного і новаторського підходу до створення інформаційних ресурсів, отримання інформації управлінського та прогнозного характеру.

Ключові слова: теорія обліку, промислова революція, наукова революція, облікова революція, інформаційні ресурси, індустріальне, аграрне, постіндустріальне суспільство, суспільні трансформації.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Zhou, Y., & Lamberton, G. (2021). Teaching double-entry accounting: A simplified scaffolded technique based on cognitive load theory. Journal of Education for Business, 96 (7), 445-453. doi:10.1080/08832323.2020.1848771

Antonelli, V., Bigoni, M., D’Alessio, R., & Marcello, R. (2020). Enlisting accounting history in the contest between competing visions of accounting systems: Tommaso Zerbi and the origin of double-entry bookkeeping. Accounting History, 25(4), 558-579. doi:10.1177/1032373220942341

Guo, J., Huang, P., & Zhang, Y. (2020). Accounting conservatism and corporate social responsibility. Advances in Accounting, 51 doi:10.1016/j.adiac.2020.100501

Hörisch, J., Schaltegger, S., & Freeman, R. E. (2020). Integrating stakeholder theory and sustainability accounting: A conceptual synthesis. Journal of Cleaner Production, 275 doi:10.1016/j.jclepro.2020.124097

Carnegie, G. D., McBride, K. M., Napier, C. J., & Parker, L. D. (2020). Accounting history and theorising about organisations. British Accounting Review, 52(6) doi:10.1016/j.bar.2020.100932

Baard, V. C., & Dumay, J. (2020). Interventionist research in accounting: Reflections on the good, the bad and the ugly. Accounting and Finance, 60(3), 1979-2006. doi:10.1111/acfi.12409

Sauerbronn, F. F., Ayres, R. M., da Silva, C. M., & Lourenço, R. L. (2021). Decolonial studies in accounting? emerging contributions from latin america. Critical Perspectives on Accounting, doi:10.1016/j.cpa.2020.102281

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с.

Vasconcelos, A., Silva, A., Gomes, P., & Vieira, C. (2021). Requirements demanded of accounting practitioners by the market in the second half of the 19th century. Revista Contabilidade e Financas, 32(85), 65-79. doi:10.1590/1808- 057X201909470

Carnegie, G. D., McBride, K. M., Napier, C. J., & Parker, L. D. (2020). Accounting history and theorising about organisations. British Accounting Review, 52(6) doi:10.1016/j.bar.2020.100932

Jassem, S. (2021). Alternative to distortions created by traditional cost accounting: Throughput accounting. Academy of Strategic Management Journal, 20(2), 1-15.

Rutherford, B. A. (2020). Are accounting standards memes? the survival of accounting evolution in an age of regulation. Philosophy of Management, 19(4), 499-523. doi:10.1007/s40926-020-00142-0

Baker, C. R., & Bettner, M. S. (1997). Interpretive and critical research in accounting: A commentary on its absence from mainstream accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 8(4), 293-310. doi:10.1006/cpac.1996.0116

Chaudhry, N. I., & Amir, M. (2020). From institutional pressure to the sustainable development of firm: Role of environmental management accounting implementation and environmental proactivity. Business Strategy and the Environment, 29(8), 3542- 3554. doi:10.1002/bse.2595

Negash, M., & Lemma, T. T. (2020). Institutional pressures and the accounting and reporting of environmental liabilities. Business Strategy and the Environment, 29(5), 1941-1960. doi:10.1002/bse.2480

Данильян О. Г., Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. та ін. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія; за ред. О. Г. Данильяна. 2-ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2017. 416 с.

Дзьобань, О. П. Філософія інформаційних комунікацій : монографія. Х. :Майдан, 2012. 224 с.

Awadallah, E., & Elgharbawy, A. (2021). Utilizing the theory of reasoned action in understanding students’ choice in selecting accounting as major. Accounting Education, 30(1), 86-106. doi:10.1080/09639284.2020.1811992

Baard, V. C., & Dumay, J. (2020). Interventionist research in accounting: Reflections on the good, the bad and the ugly. Accounting and Finance, 60(3), 1979-2006. doi:10.1111/acfi.12409

Schmidt, P. J., Riley, J., & Church, K. S. (2020). Investigating accountants’ resistance to move beyond excel and adopt new data analytics technology. Accounting Horizons, 34(4), 165-180. doi:10.2308/HORIZONS-19-154

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти); Тернопільська академія народного господарства. Тернопіль : Екон. думка, 1999. С. 17.

Стан і перспективи розвитку бухгалтерського і управлінського обліку в умовах глобалізації : моногр. ; за наук. ред. д.е.н., проф. З.-М.Задорожного. Тернопіль : ВПЦ «Університетська думка». 2020. 295 с.

Semaniuk V., Shpak V., Papinko A. (2021) Estimation of the Information Efficiency of the Accounting System, 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), pp. 437-440, doi:10.1109/ ACIT52158.2021.9548557.

Englund, H., Gerdin, J., & Burns, J. (2020). A structuration theory perspective on the interplay between strategy and accounting: Unpacking social continuity and transformation. Critical Perspectives on Accounting, 73 doi:10.1016/j. cpa.2017.03.007

Petera, P., Wagner, J., & Šoljaková, L. (2020). Strategic management accounting and strategic management: The mediating effect of performance evaluation and rewarding. International Journal of Industrial Engineering and Management, 11(2), 116-132. doi:10.24867/IJIEM-2020-2-258

Kolvereid, L., & Åmo, B. W. (2021). Quality and performance in small accounting firms. International Journal of Productivity and Quality Management, 32(1), 129- 145. doi:10.1504/IJPQM.2021.111986

Laguecir, A., Kern, A., & Kharoubi, C. (2020). Management accounting systems in institutional complexity: Hysteresis and boundaries of practices in social housing. Management Accounting Research, 49 doi:10.1016/j.mar.2020.100715

Kadhim, H. K., Najm, K. J., & Kadhim, H. N. (2020). Using throughput accounting for cost management and performance assessment: Constraint theory approach. TEM Journal, 9(2), 763-769. doi:10.18421/TEM92-45
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.110

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.