Методичні засади аналізу поняття «організаційно- економічний механізм державно-приватного партнерства»

Анжела Кузнєцова, Владислав Маслов

Анотація


Вступ. протягом останніх років в Україні актуалізувалося завдання щодо забезпечення багатогранної співпраці держави та приватного бізнесу. Формування ефективних засад реалізації державно-приватного партнерства зумовлює необхідність детального вивчення сутності, характеристик та принципів його організаційно-економічного механізму.

Мета. Метою статті є відображення та аналіз методичних засад визначення сутності та основ формування організаційно-економічного механізму державно- приватного партнерства.

Методи. Для досягнення визначеної мети застосовано комплекс загальнонаукових методів: теоретичного узагальнення – для визначення методичних засад та сутності організаційно-економічного механізму державно- приватного партнерства, метод наукової абстракції – для виокремлення складових та результатів організаційно-економічного механізму співпраці держави та бізнесу, абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання висновків.

Результати. під час проведеного аналізу методичних засад поняття «організаційно-економічний механізм державно-приватного партнерства» визначено підґрунтя дослідження методології розвитку системи відносин державно- приватного партнерства на основі концепції організаційно-економічного механізму реалізації державно-приватного партнерства. Описано завдання і процеси, які найбільш точно характеризують складові організаційного та економічного механізмів і охоплюють формування корпоративної стратегії, дивідендної політики, оргструктури управління, вдосконалення системи оплати праці, участь у раді директорів, вороже поглинання, отримання повноважень за довіреностями та банкрутство. Виокремлено основні завдання економічного механізму, до яких належать: забезпечення прибутковості системи налагодження взаємовигідної співпраці елементів системи, у результаті якого єдиний центр має забезпечити баланс цілей горизонтальної інтеграції та вертикального управління, а також оптимізувати внутрішньо-системні трансакційні й організаційні витрати та взаємовигідну співпрацю елементів системи, що передбачає інтеграцію їхньої діяльності, яка збільшує їхній потенціал окремо та системи загалом. Зауважено що результатом функціонування економічного механізму є створення умов для високоефективної діяльності за рахунок ефективного управління ресурсами та досягнення ефекту синергії від оптимального їх використання як в окремих елементах, так і в масштабах усієї системи.

 

Висновки. перспективним напрямком дослідження є питання щодо необхідності удосконалення методичних підходів до визначення сутності та змістовної характеристики державно-приватного партнерства як нової форми інтенсифікації розвитку бізнесу в Україні.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, організаційний механізм державно-приватного партнерства, проєкт партнерства.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брайловський І. А. Державно-приватні партнерства: сутність, економічний зміст, класифікація і цілі. проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. Донецк : ДонНУ, 2013. Т. 1. С. 60–62.

Масютин С. А. Корпоративное управление: опыт и проблемы : моногр. Москва : ООО «Финстатинформ», 2003. С. 27–29.

Кныш М. И., Пучков В. В., Тютиков Ю. П. Стратегическое управление корпорациями. Санкт-Петербург : КультИнформПресс, 2002. 240 с.

Круглов М. И. Стратегическое управление компанией : учеб. для вузов. Москва : Русская деловая литература, 1998. 768 с.

Саблук П. Удосконалення функціонування економічного механізму забезпечення соціально-економічного розвитку регіону. Вісник Національного банку України. 2002. № 3. С. 21–24.

Кривенко Л. В., Лук’янець О. В. Методичні підходи до визначення оцінки фінансової стійкості банківської системи. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2008. № 12. С. 108–111.

Кушнірук В., Метлушко О. Фінансова криза та її вплив на функціонування організаційно-економічного механізму фінансової стабільності банківського сектору України. Світ фінансів. 2010. Вип. 1 (86). С. 34–38.

Кузнєцова А. Я., Джулай В. О. Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи : моногр. Київ : УБС НБУ, 2012. 202 с.

Черпак А. Є. Сутність та складові організаційного та економічного механізму управління корпораціями. Стратегія економічного розвитку України. 2007. Вип. 20–21. С. 131–137.

Пакулін С. Л., Ципкін Ю. А., Пакуліна А. А. Розвиток державно-приватного партнерства в регіоні в умовах уповільнення темпів глобалізації економіки. Траєкторія науки. Міжнародний електронний науковий журнал. 2017. Т. 3, № 1. С. 49–52.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.