Податкове адміністрування в системі державного аудиту

Ляззат Сембієва, Аружан Буртебаєва

Анотація


Вступ. У сучасних умовах непростої економічної ситуації податкові інститути є найважливішим важелем системи державного управління, що відповідальні за виконання доходної частини державного бюджету, за яким добробут мільйонів казахстанців. У зв’язку з цим, підвищується роль аудиту ефективності податкового адміністрування, регламентованого Законом республіки Казахстан «про державний аудит та фінансовий контроль». Однак, цей напрямок є достатньо новим та вимагає подальшого вдосконалення.

Мета. Мета статті полягає в узагальненні й систематизації теоретичних підходів до сутності податкового адміністрування, аналізі вітчизняної та зарубіжної  практики його організації в системі державного аудиту і розробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності.

 Методи дослідження. Дослідження ґрунтувалось на системному аналізі, конкретні проблеми вирішено за допомогою порівняльного, статистичного та графічного аналізу, із застосуванням ранжування, методів групування й основ моделювання.

 

Результати. Ефективність діяльності податкових органів, повнота збирання податкових платежів, а отже, фінансова стабільність держави залежать від ефективності організації податкового адміністрування. У зв’язку з цим механізм податкового адміністрування має бути побудований раціонально і послідовно. проведення державного аудиту податкового адміністрування є обов’язковим елементом забезпечення повноти та прозорості надходжень до бюджету й ефективності використання коштів на адміністрування.

Перспективи. На основі вивчення зарубіжного досвіду адміністрування в рамках державного аудиту та чинного положення цифровізації економіки необхідно доопрацювати індикатори оцінювання ефективності діяльності податкових органів, а також розробити і впровадити необхідні електронні послуги.

Ключові слова: податкове адміністрування, державний аудит, аудит ефективності, податки, цифровізація.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


«О мерах по снижению уровня теневой экономики». Доклад и. о. Министра финансов РК Шолпанкулова Б. от 30 июня 2020 г. URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=39957170

Dong W. Several measures to perfect tax administration by law. Communications in Computer and Information Science. 2011. No 210, CCIS (PART 3), pp. 227–231.

Aberbach J. D., Christensen T. The challenges of modernizing tax administration: Putting customers first in coercive public organizations. Public Policy and Administration. 2007. No 22 (2), pp. 155–182.

Besfamille M., Siritto C. P. Modernization of tax administrations and optimal fiscal policies. Journal of Public Economic Theory. 2009. No 11 (6), pp. 897–926.

Hansford , A., Hasseldine, J. Best practice in tax administration. Public Money and Management. 2002. No 22 (1), pp. 5–6.

Майбуров И. А. Налоги и налогообложение : учеб. для студентов вузов ; под ред. 5-е изд., перер. и доп. Москва, 2012. С. 88.

Пансков П. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учеб. для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2012. С. 241–242.

Дадашев А. З., Лобанов А. В. Налоговое администрирование в Российской Федерации. М., 2002. С. 4–5.

Оспанов М. Т. Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений. Санкт-Петербург, 1997. С. 289.

Гончаренко Л. И. Методология налогообложения и налогового администрирования Коммерческих банков России. Москва, 2011. С. 192.

Рамазанова Б. К. Основные подходы к определению понятия «налоговое администрирование». Теория и практика общественного развития. 2014. № 1. С. 447–449.

Чухнина Г. Я. Механизм и субъекты налогового контроля в Российской Федерации : автореф. дис канд. экон. наук : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Волгоград, 2001.

Арутюнов А. А. Налоговое администрирование обеспечения своевременности поступления налоговых платежей (на материалах Управления ФНС России по г. Москве) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Москва, 2006. 173 с.

Измайлов А. Т. Налоговое администрирование и его значение в повышении собираемости налогов : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Москва, 2005. 147 c.

Аронов А. В., Кашин В. А. Налоговая политика и налоговое администрирование : учеб. пособ. Москва : Экономист, 2006. С. 21.

Слесарева Т. А. Налоговое администрирование – фактор реализации социальной политики государства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. Москва, 2006. 25 с.

Пономарев А. И., Игнатова Т. В. Налоговое администрирование в Российской Федерации : учеб. пособ. Москва: Финансы и статистика, 2006. 21 с.

Статистический бюллетень Министерства финансов за 2014–2020 гг. URL:http://www.minfin.gov.kz/irj/servlet/prt/portal/prteventname/HtmlbEvent/ prtroot/pcd!3aportal_content!2fmf!2fkz.ecc.desktop!2fkz.ecc.KMNavigation/ documents?1518912000000&Uri=/documents/Минфин_new/Бюджетный%20 процесс/Отчетность/Статистический%20бюллетень/ru&layoutSetMode=exclusi ve&rndLayoutSet=ConsumerExplorer_ui

Выступление в Сенате Парламента РК на презентации Отчета Правительства РК 26 мая 2016 г. об исполнении РБ за 2015 год.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.147

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.