ФОРМА ОБЛІКУ У КОНТЕКСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОЦЕДУРИ

Тетяна Сльозко

Анотація


Розглянуто форму бухгалтерського обліку у контексті бухгалтерської процедури, яку вона реалізує. Доведено, що від правильного вибору форми бухгалтерського обліку багато в чому залежить своєчасне виконання усіх облікових робіт із надання необхідної інформації зацікавленим користувачам.


Ключові слова


бухгалтерський облік; форма обліку; бухгалтерська процедура; облікові регістри.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основи архівно-комп’ютерної форми обліку / М. Ф. Кропивко, М. І. Козак, В. І. Похіленко, Е. П. Романова / За ред. П. Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 126 с.

Остап’юк М. Я., Даньків І. Я., Лучко М. Р . Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти), Монографія. – Ужгород: Ужгородський державний університет, 1998. – 148 с.

Стеців Л. Форма бухгалтерського обліку: проблеми і рішення // Регіональні перспективи. – 2001. – № 4(17). – С. 103–104.

Терехова В. А. Формы бухгалтерского учета: краткий обзор и современное состояние /Международный бухгалтерский учет. – 2003. – № 1(49). – С. 3–8.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика – 2003. – 496 с.

Ковалев В. В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с.

Медведев М. Ю. Общая теория учета: естественный, бухгалтерский и компьютерный методы. – М.: Изд. “Дело и сервис”, 2001. – 752 с.

Пушкар М. С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Макаров В. Г. Теория бухгалтерского учета. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы, 1975. – 295с.

Литвин Ю. Я., Полторадня В. А. Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. – К.: Вища шк., 1977. – 176 с.

Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 348 с.

Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.

Козак М. І. Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 – Київ, 2005. – 23 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16 липня 1999 року № 996- ХІV// Баланс (спец. випуск). – 2000. – № 2. – С. 3–7.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.