ФОРМУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ ОБЛІКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ

Віта Семанюк

Анотація


Розглянуто недоліки сучасної моделі обліку, розвиток нових його видів та їх значення для інформаційного забезпечення менеджменту. Робиться наголос на те, що облік необхідно розглядати як інтелектуальну систему, яка повинна визначати потребу менеджерів в інформаційних ресурсах на визначених етапах прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


інформаційна система; модель обліку; види обліку; нові об’єкти обліку; стратегічні аспекти обліку; креативні аспекти обліку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Радченко Я. Ю. Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку. – Автореф. дис.к.е.н. за спец. 08.01.01 – Економічна теорія. – Харків – 2004. – 20 с.

Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 421 с.

Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік в Україні. В 2-х ч.:Міфологія. – Житомир: ЖДТУ, 2004. –524 с.

Голов С. Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського обліку в Україні. Антиміфологія // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. –№ 2. – С. 3–13.

Яремко І. Й. Інтелектуально-інформаційний потенціал як фактор виробництва і капітал: проблематика облікової системи в постіндустріальній економіці //Актуальні проблеми економіки. – 2004.– № 12(42). – С. 165–174.

Гуцайлюк З. В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 14–19.

Beaulleu Philip, Williams S. Mitchell, Wright Michael. Intellectual capital disclosure practices in Scandinavia (Цитовано за: Лейф Эдвинссон. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основаной на знаниях. – М. ИНФРА-М, 2005. – 248 с. )

Лейф Эдвинссон. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основаной на знаниях. – М. ИНФРА-М, 2005. – 248 с.

Денчук П. Н. Сучасні концептуальні підходи до дослідження тенденцій розвитку системи обліку // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 526 с. – С. 175–179.

Мэтьюс М. Р ., Перера М. Х. Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер.с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с. – 663 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.