Історичний генезис інтегрованої звітності

Юлія Серпенінова

Анотація


Вступ. На відміну від фінансової звітності, інтегрована звітність надає ширші можливості, задовольняючи потреби різних стейкхолдерів у фінансовій та нефінансовій інформації щодо ключових аспектів діяльності бізнесу. Невід’ємною складовою дослідження теоретико-методичного базису інтегрованої звітності є аналіз основних етапів її історичного генезису, що дає змогу виокремити ключові події, що задали вектори розвитку концепції інтегрованої звітності.

Мета дослідження – формалізація етапів історичного генезису інтегрованої звітності на основі систематизації відомих підходів, а також ключових подій за окресленими етапами.

Методи дослідження. Основними методами дослідження є загальнонаукові методи індукції та дедукції, структурно-логічний підхід, групування, узагальнення, систематизації, ретроспективний аналіз, методи порівняння та екстраполяції.

Результати. Незважаючи на різні теоретико-методичні підходи щодо еволюції бухгалтерської звітності, науковці погоджуються, що концепція інтегрованої звітності є логічним сучасним етапом розвитку бухгалтерської звітності. Втім, різняться підходи науковців щодо виокремлення ключових етапів історичного генезису інтегрованої звітності. Досліджено такі етапи розвитку інтегрованої звітності: зародження (2000–2009 рр.), становлення (2010–2013 рр.), прорив (2014– 2017 рр.) та розвиток (з 2018 р.). Відомий підхід доповнено підготовчим етапом та переліком ключових подій у рамках виокремлених етапів розвитку інтегрованої звітності. Зокрема, вважаємо, що важливими подіями є прийняття стандартів Глобальної ініціативи зі звітності (GRI), Глобальний договір ООН (United National Global Compact), Кодекси корпоративного управління Кінга (King Report on Corporate Governance), Директиви ЄС та ін.

Перспективи. Концепція інтегрованої звітності наразі знаходиться на етапі розвитку, що характеризується динамічними перетвореннями розуміння сутності, призначення та використання. перспективними напрямками дослідження у такому контексті є аналіз загальних світових тенденцій розвитку інтегрованої звітності; інтерпретація і практичне застосування різних стандартів складання інтегрованої звітності; розвиток методології складання інтегрованої звітності з урахуванням галузевої специфіки та ін.

Ключові слова: Глобальна ініціатива зі звітності, інтегрована звітність, нефінансова звітність, генезис інтегрованої звітності, сталий розвиток.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий К. Генезис інтегрованої звітності у світі. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. № 3 (85). С. 87–96.

Белова І., Семенишена, Н. Інтегрована звітність інституційних одиниць: інтерпретаційне поле концепту. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2020. № 1 (2). С. 16–32.

Бочкарева Н. Г. Методическое обеспечение подготовки интегрированной корпоративной отчетности : дис. канд. экон. наук : 08.00.12 – бухгалтерський учет, статистика. М., 2018. 218 с.

Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кузіна Р. В. Інтегроване звітування: концепція, методологія та організація: моногр. Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2018. 252 с.

Єфименко Т. І. Запровадження корпоративної звітності в контексті імплементації в Україні законодавства ЄС : моногр.; Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Т. А. Бондар, М. В. Кучерява. К., 2017. 293 с.

Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : моногр. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с.

Костенко О., Кравченко О., Овчарова Н., Олексіч Ж., Дмитренко А. Інтегрована звітність у процесі прийняття інвестиційних рішень: бібліометричний аналіз наукового ландшафту. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 2. C. 141–159.

Інтегрована корпоративна звітність : навч. посіб.; Р. О. Костирко, Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова; 2-ге вид., перероб. і доп. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. 304 с.

Ляхович Г. І., Заяць М. Я. Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 16. Ч. 2. С. 141–147.

Малиновская Н.В.интегрированная отчетность: исторический аспект. Международный бухгалтерский учет. 2015. № 33. С. 41–50.

Нестеренко О. О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : моногр. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2018. 410 с.

Царик І. М. Проблеми та перспективи розвитку нефінансової звітності як інструменту корпоративної соціальної відповідальності. причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 24. С. 89–93.

Adams C. A. (2015). The international integrated reporting council: a call to action. Critical Perspectives on Accounting. Т. 27, 23–28.

De Villiers C., Rinaldi L., Unerman J. (2014). Integrated Reporting: Insights, gaps and an agenda for future research. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol. 27. No. 7. P. 1042–1067.

De Villiers C., Sharma U. A (2020). Critical reflection on the future of financial, intellectual capital, sustainability and integrated reporting. Critical Perspectives on Accounting, 70, 101999.

De Villiers, C., Venter, E. & Hsiao, P. (2017). Integrated reporting: Background, measurement issues, approaches and an agenda for future research. Accounting & Finance, 57 (4), 937–959.

Dumay J. et al. (2016). Integrated reporting: A structured literature review. Accounting Forum. Т. 40. №. 3, 166–185.

Dumay J., La Torre M., Farneti F. (2019) Developing trust through stewardship: Implications for intellectual capital, integrated reporting, and the EU Directive 2014/95/EU. Journal of Intellectual Capital. 20 (1), 11–39. DOI: https://doi. org/10.1108/JIC-06-2018-0097

Eccles R.G. (2014) The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality / R.G. Eccles, M.P. Krzus. – John Wiley & Sons, 336.

Flower J. (2015). The international integrated reporting council: a story of failure. Critical Perspectives on Accounting. Т. 27, 1–17

Hahn R., Kühnen M. (2013). Determinants of sustainability reporting: a review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. Journal of cleaner production, 59, 5–21.

Vitolla F., Raimo N., Rubino M. (2019). Appreciations, criticisms, determinants, and effects of integrated reporting: A systematic literature review. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. Т. 26. № 2, 518–528.

Strategy: The Breakthrough Phase 2014-17. Retrieved from: http://www. integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/02/IIRC-Strategy- Summary-2015.pdf

Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [Electronic resource]. Retrieved from: https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non- financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095 [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.01.130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.