Інформаційно-комунікативний супровід процесу екологічного управління в публічній сфері: вектори вдосконалення

Наталія Кривокульська

Анотація


Вступ. Інформаційно-комунікативний супровідпроцесу екологічного управління в публічній сфері є важливим ресурсом для побудови демократичного, екологобезпечного суспільства. Тому сьогодні постала нагальна потреба дослідити сутність такого супроводу та визначити вектори його вдосконалення.

Мета. Дослідження значимості і проблем інформаційно-комунікативного супроводу процесу екологічного управління в публічній сфері, ідентифікація актуальних питань, які вимагають вирішення, визначення вектори для вдосконалення такого супроводу.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження: системного аналізу, узагальнення – для характеристики особливостей і функцій інформаційно-комунікативного супроводу процесу екологічного управління в публічній сфері; інституційного аналізу – для визначення проблем і напрямів удосконалення такого супроводу з урахуванням впливу на нього інституту держави та інших стейкхолдерів.

Основні результати дослідження. Встановлено, що недосконалість інформаційно-комунікативного супроводу процесу екологічного управління трансформувала його у першопричину екологічних проблем України. проаналізовано функції інформаційно-комунікативного супроводу процесу екологічного управління в публічній сфері. Обґрунтовано, що основним суб’єктом виконання цих функцій має бути держава та акцентовано на необхідності підвищення довіри до інституту держави і забезпечення більшої відкритості діяльності її органів.

Запропоновано створити публічну онлайн-платформу спільної, колективної роботи і комунікації в процесі екологічного управління між різними стейкхолдерами та визначено її цілі. Наведено структуру і функціональне навантаження модулів, котрі мають знаходитись на публічній онлайн-платформі. Акцентовано, що така структура модулів публічної онлайн-платформи набуває актуальності в сучасних умовах війни в Україні та в післявоєнний період. Ідентифіковано актуальні питання, які вимагають вирішення для побудови належного інформаційно-комунікативного супроводу процесу екологічного управління в публічній сфері та визначено переваги від вирішення цих питань.

Висновки і перспективи подальших досліджень. В умовах сталого розвитку перспективами подальших наукових розвідок є напрями вдосконалення інформаційно- комунікативних технологій процесу екологічного управління в публічній сфері.

Ключові слова: публічна сфера, процес екологічного управління, інформаційно- комунікативний супровід процесу екологічного управління.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?lang=ru

Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development. World Commission on Environment and Development, 1987. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common- future.pdf

Павлов В. І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації): моногр. Луцьк : Настир’я, 2000. 580 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання / Клименко М. О., Клименко Л. В., Буднік З. М. Рівне : НУВГП, 2020. 37 с.

Воронцов С. Б., Бурбела Т. М. Сучасний стан та проблеми формування підходів до забезпечення сталого розвитку України. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/ files/2020-07/suchasnyi-stan-zabezbechennya-stalogo-rosvytku-ukrainy.pdf

Батій О. О., Ревуцька А. О. Екобезпечний розвиток як інструмент реалізації державної екологічної політики : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика». Харків, 22–23 листопада 2019 року. URL: https://eprints. kname.edu.ua/view/subjects/d=5Fkonfpersrozvterr2019.html

Жуковський, В., Сидор, А., Шпак, Г., & Шатний, С. (2022). Застосування методу аналізу ієрархій для оцінки Західногорегіону Українизметою розвитку органічного землекористування. Екологічна безпека та природокористування, 41(1), 69–88. URL: http://es-journal.in.ua/article/view/255268

Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r

Bjola C. (2017). Trends and counter-trends in digital diplomacy. A Global Ranking of Soft Power 2017. Portland: USCC Center on Public Diplomacy. Р. 126–129.

Пиріков, О., Чумаченко, С., & Яковлєв, Є. (2022). Геоінформаційний системний підхід до аналізу впливу збройних конфліктів на екологічний стан навколишнього природного середовища. Екологічна безпека та природокористування, 41(1), 5–17. URL: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.5-17

Маслей В. Публічне управління системою цивільного захисту в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови: всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах війни та післявоєнної відбудови України». 31.05.2022. C. 142–145. URL: http:// dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44954 (дата звернення 7.07.2022)

Як війна впливає на довкілля і як можна допомогти його відновлювати. URL: https://suspilne.media/231917-ak-vijna-vplivae-na-dovkilla-i-ak-mozna-dopomogti- jogo-vidnovluvati-rozpovidae-ekologina/

Досвід переживання пандемії covid-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка : матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 р. «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 року «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії covid-19 і карантину»; за наук. ред. М. М. Слюсаревського, Л. А. Найдьонової, О. Л. Вознесенської. Київ : ІСПП НАПН України, 2020. 121 с. URL: https:// ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/dosvid_onl-sem_23-04-20_and_15-05-20_ ncov19.pdf

Україна 2022: як не втратити свій шанс стати сильною державою. URL: https:// drive.google.com/file/d/1bVEYJ4Zgj3f8XPHh1C2h99TvfLOh2snh/view
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.022

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.