Трактування прибутку в обліково-інформаційному забезпеченні підприємств

Володимир Окренець

Анотація


Вступ. У науковій економічній літературі та у вітчизняній законодавчо- нормативній базі використовуються різні підходи до визначення поняття «прибуток». Це створює певні труднощі для управлінського персоналу у розумінні цього терміна та його застосування в обліково-інформаційній практиці для прийняття ефективних управлінських рішень щодо формування та розподілу фінансових результатів.

Метою дослідження є аналіз   відомих   визначень   поняття   «прибуток» та узгодженого його використання у нормативно-правових положеннях бухгалтерського обліку та в процесі розкриття звітної інформації.

Методи. Для досягнення згаданої вище мети використано такі методи, як аналогія, порівняння, конкретизація та абстрагування, аналіз та синтез, класифікація та групування, структурно-логічний та табличний методи. Інформаційну базу дослідження становлять праці українських та зарубіжних науковців, вітчизняне законодавство, а також власний досвід та спостереження.

Результати. проаналізовано основні теорії прибутку та надано власне бачення його особливостей. Зіставлено визначення поняття «прибуток» вітчизняних науковців щодо охоплення характерних для нього властивостей: джерел формування, напрямів використання, формул розрахунку. Надано власне визначення поняттю «прибуток». Запропоновано розширити інформацію щодо прибутку у звітності підприємства, а замість терміна «чистий прибуток» використовувати «прибуток до розподілу».

Перспективи. подальші дослідження мають бути спрямовані на узгодження термінології щодо фінансових результатів з урахуванням класичних економічних теорій, сучасних наукових розробок та практики визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою найбільш повного задоволення інформаційних потреб різних користувачів.

Ключові слова: прибуток, теорія прибутку, формування та напрями використання прибутку, облік, облікова інформація.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. Москва : Дело, 2003. 359 с.

Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу ; пер. з англ. В. Старка. Київ : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2011. 242 с.

Jevons, W. S. The Theory of Political Economy. London. Micmillan. 416 p., 1879.

Marx, K. Das Kapital. Berlin/DDR. Dietz Verlag. 802, 1962.

Мешко I. M. Історія економічних вчень: Основні течії західноєвропейскої та американської економічної думки : навч. посіб. Київ : Вища шк., 1994. 175 с.

Samuelson, P. A. Economics. 11th ed. New York. McGraw Hill Inc. 921, 1980.

Андрійчук В. Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній. Економіка АПК. 2014. №. 2. С. 5–21.

Бойчик І. М. Економіка підприємства : [навч. посібн. для вищ. навч. заклад.]. Київ : Атіка, 2004. 344 с.

Бланк И. А. Управление прибылью. Київ : Ника-Центр, Эльга, 2007. 752 с.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.

Планування і контроль на підприємстві : навч. посіб. ; за ред. М. О. Данилюка. Львів : Магнолія 2006, 2017. 328 с.

Кривицька, О. Р. Формування прибутку підприємства у ринкових умовах. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 3. С. 18–32.

Морщенок Т. С., Задорожня В. О. Економічна сутність прибутку підприємства та його роль в умовах ринкової економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2013. Т. 18. Вип. 4 (2). С. 172–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_4(2) 45

Мочерний С. В. Економічний довідник ; за ред. Мочерного С. В. Ктїв : Феміда, 1995. 368 с.

Огійчук М. Ф., Бєлєнкова М. І. Суть прибутку та підходи до методики його визначення. Економіка АПК. 1998. № 6. С. 31–45.

Олійник І. Методичні підходи до визначення беззбиткового обсягу виробництва сільськогосподарської продукції. Економіка АПК. 2008. № 2. С. 61–64.

Поддєрьогін А. М., Вівсяна І. В. Фінансовий менеджмент капіталу. Зб. наук. праць Ун-ту державної фіскальної служби України. 2018. № 1. С. 136–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2018_1_12

Шафорост Я. П. Сутність прибутку як економічної категорії: історичний аспект. Наукові праці НДФІ. 2011. Вип. 1. С. 155–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Npndfi_2011_1_17
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.065

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.