Облік і звітність про МШП, МНМА у будівництві: стандарти відображення, проблеми ідентифікації та організації

Василь Дерій, Ростислав Романів, Марія Гуменна-Дерій

Анотація


Вступ. У будівельних підприємствах є сотні видів та тисячі назв МШп і МНМА, які потребують більш детального дослідження та значного зменшення витрат від покупця до виробничого споживання на конкретному об’єкті будівництва. Для кожного будівельного підприємства важливо не допустити втрат цих предметів і активів під час їх придбання, транспортування, приймання-передавання, зберігання, а також систематично контролювати рівень витрат на них, збільшувати тривалість їхнього використання та забезпечувати оптимальні обсяги виробничого споживання під час бізнес-процесів у будівництві. Це дає нам підстави стверджувати, що тема нашого дослідження актуальна та заслуговує на увагу.

Мета. Мета статті – аналіз наукових статей, присвячених проблемам обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів у будівництві, напрямкам їхнього вирішення, та вироблення власної думки і пропозицій авторів щодо вирішення цих проблем.

Методи. під час дослідження цієї теми застосовано такі методи: монографічний – з метою вивчення літературних джерел з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів у будівництві; нормативно-правового забезпечення – з метою характеристики генезису та нинішнього стану законодавства у сфері бухгалтерського обліку запасів та основних засобів підприємств; графічний – для встановлення взаємозв’язків між ними і МШп та МНМА у будівельних підприємствах України і т. д.

Результати. У положеннях Наказу підприємства «про облікову політику підприємства»требабулобибільшеуваги приділитималоціннимішвидкозношуваним предметам, малоцінним необоротним матеріальним активам, а для їхнього переліку в підприємстві загалом та його структурних підрозділах – відвести 2-3 додатки. В Україні доцільно запровадити або окремий п(с)БО з обліку МШп і МНМА, або Методичні рекомендації чи положення з бухгалтерського обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів. У «Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів» малоцінним та швидкозношуваним предметам, малоцінним необоротним матеріальним активам варто присвятити цілий розділ, як це зроблено щодо тари («Особливості обліку тари»). На практиці до малоцінних і швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів частоставляться легковажно та недостатньо контролюють умови їхнього зберігання та збереження як на складах підприємств, так і в виробничих підрозділах. Внаслідок цього підприємства втрачають десятки, сотні тисяч гривень, а деколи значно більше. Нюанси, що виникають на практиці щодо господарських операцій навколо тріади «МШп – МНМА – основні засоби», створюють для бухгалтерів чимало сумнівів та пересторог, що не сприяють позитивному мікроклімату в бухгалтерії підприємства. Необхідно проводити вчасне документальне оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей та контроль за ними, у т. ч. контроль за дотриманням норм використання різних видів і назв малоцінних та швидкозношуваних предметів, зокрема: спецодягу (костюми бавовняні, брезентові, гумові; комбінезони; ватні куртки і штани; гумові чоботи; сигнальні жилети), господарського інвентарю (відра, лопати, граблі, мітли, совки), інструментів (пилки, ножиці, молотки, лещата, пасатижі, ножові полотна, ключі, викрутки), канцелярських товарів (друкарський папір, скрепки, кнопки, кулькові ручки, олівці, лінійки), офісних меблів (письмові столи, комп’ютерні столи, офісні шафи, стільці та крісла), засоби індивідуального захисту (ЗІЗ: респіратори, марлеві маски, гумові і полотняні рукавиці, захисні окуляри, шоломи, каски) тощо.

Перспективи. В перспективі необхідно поглиблювати та розширювати дослідження з питань обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, малоцінних необоротних матеріальних активів підприємств у напрямку конкретизації за формами власності, організаційно-правовими формами, видами економічної діяльності з урахуванням зарубіжного й українського досвіду щодо цього питання, а також дослідження можливостей суттєвого зменшення витрат на ці види матеріальних ресурсів, насамперед через посилення заходів щодо їх збереження, раціонального та багаторазового використання.

Ключові слова: бізнес-процеси, будівництво, проблеми обліку, звітність, МСФЗ, економічний контроль, малоцінні та швидкозношувані предмети (МШп), малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), матеріально-технічні витрати, напрямки вирішення проблем.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


О Плане счетов бухгалтерського учета производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союзного, республиканского и местного подчинения. Письмо Министерства финансов СССР от 28 сентября 1959 г. № 295. URL: http://www.libussr.ru/doc_ ussr/ usr_5449.htm

О Плане счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций. Письмо Министерства финансов СССР от 30 мая 1968 г. № 130. URL: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9493#HqitelSf8lkR6HMH

Об утверждении Плана счетов бухгалтерського учета производственно- хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций. Письмо Министерства финансов СССР от 25 марта 1985 г. № 40. URL: http:// www.libussr.ru/doc_ussr/usr_12620.htm

Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению. Утверждено приказом Министерства финансов СССР от 1 ноября 1991 г. № 56. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MF91006

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Зареєстровано в Міністерством юстиції України 30 жовтня 2014 р. 21 грудня 1999 р. за № 892/4185, поточна редакція – Редакція від 18.03.2014, підстава – z0341-14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0892-99#Text

Малоцінка буває різною, або МШП і МНМА. Податки&бухоблік. № 61. Липень 2018. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-61/article-38256.html

Бублик С. Я. Особливості визнання та обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Облік і фінанси АПК. 2007. № 11–12. С. 15-17. URL: http:// magazine.faaf.org.ua/osoblivosti-viznannya-ta-obliku-malocinnih-neoborotnih- materialnih-aktiviv.html

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) «Подання фінансової звітності». Документ 929_013, поточна редакція – Редакція від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#Text

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8) «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Документ 929_020, поточна редакція – Редакція від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

Задорожний З. Проблемні питання якості інформації бухгалтерського і управлінського обліку малоцінних активів. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. № 1. С. 115–124.

Терещенко В. С., Москаленко А. І. Сутнісний аналіз швидкозношуваних предметів як основа удосконалення методики їх бухгалтерського обліку. URL: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76360.doc.htm

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 04.12.2015 р. URL: https://balance.ua/news/archive/osobennosti-ucheta-malocennyh-i- bystroiznashivauschihsya-predmetov

Кесарчук Г. С., Машика М. В. Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. 2014. Вип. 1. С. 223–227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_45

Положение по бухгалтерскому учету малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Письмо Министерства финансов СССР от 18 октября 1979 г. № 166, поточна редакція – Прийняття від 18.10.1979. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/v0166400-79#Text

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2, поточна редакція – Редакція від 14.01.2020 р., підстава – v0006201-20. URL: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0002201-07#Text

Куцик П., Шумило Р. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект. Бухгалтерський облік і аудит. 2012. № 1. С. 18–21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2012_1_4

Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм Податкового кодексу. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 9. С. 21–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_9_5

Малярчук І. І., Холод З. М. Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів. Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Економічні науки. 2015. № 1. С. 12–19. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Nzec_2015_1_4

Михальська О. Л., Шестопалов Д. В. Основні аспекти, особливості та напрямки вдосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 4 (1). С. 36–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecfipr_2017_4(1) 11

Пилявець В. М., Балазюк О. Ю., Сисоєва І. М. Актуальні питання нормативно- правового регулювання обліку та оподаткування МШП на вітчизняних підприємствах. Інтелект XXI. 2019. № 1. С. 56–61. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/int_XXI_2019_1_13

Пономаренко О. Г. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку. Агросвіт. 2019. № 5. С. 11–17. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2826&i=1

Роєва О. Проблемні питання визнання, обліку та оподаткування малоцінних та швидкозношуваних предметів. Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. 2016. № 5. С. 132–143. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nv_2016_5_14

Сажинець С. Й., Ладнюк В. Я. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.1. С. 331–338. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25

Сажинець С. Й., Трофимчук В. Я. Документальне забезпечення обліку амортизації необоротних активів підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 7. С. 269–276. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_7_49

Церетели Л. Проблемы учета малоценки. Ориентир. 2001. № 03/04. URL: https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&b ase=1&id=63302&menu=84065

Шендригоренко М. Т. Актуальні питання обліку та аудиту малоцінних оборотних і необоротних матеріальних активів. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 4. С. 185–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_4_43

Штех А. А., Харченко Н. В. Шляхи удосконалення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 64–68.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.