Сутність та обліково-інформаційне забезпечення електронних розрахунків

Ірина Назарова

Анотація


Вступ. розширення та постійне вдосконалення сфери електронних платежів потребує перегляду засад бухгалтерського обліку електронних розрахунків та вдосконалення їх обліково-інформаційного забезпечення.

Метою статті є дослідження діджиталізації безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності на міжнародному та вітчизняному ринках платіжних послуг, обліково-інформаційного забезпечення електронних розрахунків та розробка пропозицій щодо їх удосконалення.

Методи. Теоретичну й методичну основу дослідження становлять загальнонаукові, спеціальні та емпіричні   методи пізнання процесів та явищ. У статті використано метод порівняльного аналізу, наукової абстракції, статистичні та логічні методи.

Результати. Уточнено визначення електронних платежів та запропоновано внести в облікову термінологію поняття «електронні розрахунки». Обґрунтовано можливі формати проведення електронних розрахунків між учасниками ринку. представлено варіанти електронної комерції та розрахунків у формі окремих блоків, кожен з яких вирізняється особливим способом здійснення електронних платежів та реєстрації операцій у системі бухгалтерського обліку. Запропоновано застосування уніфікованих форм типових документів, які служили би юридичною підставою для внесення записів у систему бухгалтерського обліку і звітності.

Практичне втілення цих рекомендацій дасть змогу суб’єктам господарювання обирати вигідний варіант здійснення електронних платежів та відображення електронних розрахунків у системі обліку і звітності.

Перспективи. подальших досліджень потребує порядок документального чи бездокументного підтвердження операцій щодо здійснення електронних платежів та електронних розрахунків.

Ключові слова: електронні платежі, безготівкові розрахунки, електронні розрахунки, інформація, облік, інтернет-банкінг, еквайринг, електронні гроші.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Tennant Fraser. Cashless society: the future of digital payments. Financier Worldwide Magazine. May 2021. URL: https://www.financierworldwide.com/ cashless-society- the-future-of-digital-payments#.Ye_O2P5BxnK.

Олійник А. В., Шацька В. М. Інформаційні системи і технології у фінансових установах : навч. посібник. Львів : Новий Світ-2000, 2006. 436 с. URL: https:// buklib.net/books/22029/.

Архірейська Н. В., Кучкова О. В. Сучасні тренди платіжного ринку України – безготівкові розрахунки та електронні гаманці. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8969. DOI: 10.32702/2307- 2105-2021.6.79

Swiecka B., Terefenko P., Paprotny D. (2021). Transaction factors’ influence on the choice of payment by Polish consumers, Journal of Retailing and Consumer Services, 58, 102264. URL: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102264.

Al-mamoorey M. A., Al-Rubaye M. M. M. (2020). The Role of Electronic Payment Systems in Iraq in Reducing Banking Risks: An Empirical Research on Private Banks, Polish Journal of Management Studies, 21(2), 49–59. URL: https://doi. org/10.17512/pjms.2020.21.2.04.

Струк Н. С. Теоретико-методологічні засади й організація облікової системи ділового партнерства підприємств: монографія. Дрогобич : ПОСВІТ, 2018. 492 с.

Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Юрчук Г. В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг. Київ : Знання, 2003. 278 с.

Zadorozhnyi, Z.-M., Muravskyi, V. & Shevchuk O. (2018). Management accounting of electronic transactions with the use of cryptocurrencies. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice, 3(26), 169–177. DOI: http://dx.doi. org/10.18371/fcaptp.v3i26.144368.

Крупка Я. Д., Окренець В. Ю. Криптовалюта як об’єкт обліку і джерело економічних вигод. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. Вип. 3. С. 238–251.

Янчев А. В., Сахаров П. О. Документування операцій з розрахунків електронними грошима. Економічний аналіз. Тернопіль : ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2013. Т. 14, № 2. С. 240–248.

World Payments Report 2021. URL: https://worldpaymentsreport.com/ resources/ world-payments-report-2021/.

Система електронних платежів. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/sep.

Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 № 320. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06#Text.

За 2021 рік більш ніж на чверть зросла сума платежів через СЕП. URL: https:// bank.gov.ua/ua/news/all/za-2021-rik-bilsh-nij-na-chvert-zrosla-suma-platejiv-cherez-sep.

Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015R0751.

The FATF Recommendations Glossary of specific terms usedin Interpretive Note URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/ fatf-recommendations.html.

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04#Text.

Про платіжні послуги: Закону України від 30.06.2021 р. № 1591-IX [17]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua.

Задорожний З.-М. В., Крупка Я. Д., Назарова І. Я. Обліково-інформаційне забезпечення реорганізаційних процесів у надзвичайних умовах. Фінансово- кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків : ХІ УБС, 2020, 2(33). С. 139–148. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206928.

Назарова І. Еволюція обліково-інформаційних систем у здійсненні безготівкових розрахунків. Вісник Економіки. 2021. № 4.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.123

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.