Трансформація європейської міграційної політики в умовах глобальних і регіональних викликів

Вікторія Адамик, Наталія Стахова

Анотація


Вступ. Міграційна криза в Європі, що розпочалася кілька років тому внаслідок масового припливу біженців з Сирії та інших країн Близького Сходу й Африки, у 2022 р. продемонструвала ескалацію у зв’язку з неспровокованою російсько-українською війною. політика у сфері міграції населення, яка еволюціонувала впродовж десятиліть під впливом внутрішніх та глобальних викликів, потребує реформування задля адаптації до нових реалій.

Мета статті полягає у дослідженні еволюції європейської міграційної політики та перспектив її реформування в умовах російсько-української війни.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої у статті мети використовувались загальнонаукові й спеціальні методи, а саме: аналіз і синтез, індукція й дедукція, абстрагування і конкретизація, систематизація, а також елементи порівняльного аналізу. Методологічною базою для проведення дослідження є національні нормативно-правові акти країн ЄС та спільні документи, що регулюють процеси міграції та інтеграції іммігрантів у європейське суспільство, наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, статистичні звіти тощо.

Результати. Тенденції міжнародної міграції, розглянуті у статті, характеризуються стрімким зростанням її обсягів та зміною форми з переважно трудової міграції на приплив біженців та осіб, які шукають прихистку через політичні, переважно воєнні конфлікти, у регіонах походження. Відбувається переміщення не лише працездатного населення, а й дітей та осіб похилого віку, які потребують соціальної підтримки, але не претендують на місця на ринку праці. Основними місцями дестинації залишаються міста, переважно великі агломерації. Навантаження на державні й місцеві бюджети країн-реципієнтів, соціальну, транспортну й побутову інфраструктуру щороку збільшується, а важелі європейської політики у сфері міграції виявляють недостатню ефективність. Трансформація міграційної політики в ЄС відбувається у напрямку часткової гармонізації та консолідації зусиль з попередження негативних наслідків масового припливу біженців, а також поступової інтеграції їх у європейське суспільство. У статті розглянуто особливості національної імміграційної політики в окремих країнах ЄС та труднощі її реалізації у сучасних умовах; вказується на необхідність використання підходу інклюзивності щодо мігрантів з України.

Висновки. Майбутні дослідження важливо зосередити на вивченні досвіду країн, що є основними дестинаціями для мігрантів з України, для нівелювання негативних наслідків їх припливу та вдосконалення системи важелів інтеграції біженців у національні та спільну європейську економічні системи.

Ключові слова: міжнародна міграція, європейська криза біженців, міграційна політика, глобальні і регіональні виклики, неспровокована російсько-українська війна.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


International Migration 2020 Highlights. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nations New York, 2020. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/ files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf

How many Ukrainians have fled their homes and where have they gone? URL: https://www.bbc.com/news/world-60555472

Hofmann, М., Jolivel, A., Huss, D., Ambiaux, C. International Migration: Drivers, Factors and Megatrends. March 2020. URL: https://www.icmpd.org/file/ download/51472/file/Policy%2520Paper%2520-% 2520Geopolitical%2520Outlook %2520on%2520International%2520Migration.pdf

Комар Н. В. Міста дестинації мігрантів в Європі: виклики та можливості. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 2. С. 47–55. URL: https://www.econa. org.ua/index.php/econa/article/view/1751

Migration and Its Impact on Cities. World Economic Forum. In collaboration with PwC. October 2017. 172 P.

2022 Ukrainian Refugees Crises. Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/2022_Ukrainian_refugee_crisis#Refugees_before_the_2022_invasion

Іващук І. О., Стахова Н. В., Живко М. А. Міжнародні міграційні процеси : навч. посібник. Тернопіль : ЗУНУ. 2022. 204 с.

Archick, K. The European Union: Questions and Answers. Congressional Research Service. October 28, 2021. URL: https://sgp.fas.org/crs/row/RS21372.pdf

Amorim, J. EU Migration Policy: The EU as a Questionable Actor and a Realist Power. May 26.2022. URL: https://www.e-ir.info/2022/05/26/eu-migration-policy- the-eu-as-a-questionable-actor-and-a-realist-power/

Reformatting the European Integration Process: Opportunities and Risks for the Ukraine-EU Association / V. Sidenko (project manager) et al. Kyiv: Zapovit Publishing House, 2019. 228 p. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_ reformatting_the_european_integration_process.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Action plan on Integration and Inclusion 2021–2027. Brussels, 24.11.2020 COM(2020) 758 final. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files_en?file=2020-11/ action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.137

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.