Blockchain технології як засіб продажу прав оренди на землі сільськогосподарського призначення

Леся Буяк, Катерина Пришляк, Лілія Буяк

Анотація


Вступ. передумовою ринкового обігу сільськогосподарських земельє формування відповідної інфраструктури, важливою складовою якої є земельні аукціони, що мають тисячолітню історію та широко використовуються у багатьох країнах світу. 

Мета статті – удосконалення процесу проведення земельних торгів щодо продажу права оренди на землі сільськогосподарського призначення процедурою введення електронних торгів із застосуванням технології Blockchain.

Методи. Для розкриття поставленої мети використано методи наукового пізнання, аналогій, методи аналізу та синтезу, системного аналізу, економіко- статистичні методи.

Результати. Удосконалено інституційний зміст ринкової інфраструктури забезпечення обігу земель сільськогосподарського призначення шляхом імплементації пропозицій щодо здійснення операцій купівлі-продажу та прав оренди землі у формі електронного аукціону, який, на відміну від наявного, доповнюється процедурою введення електронних торгів із застосуванням технології Blockchain, що дає змогу підвищити швидкість трансакцій, зменшити витрати та запобігти корупції.

Перспективи. подальші дослідження будуть спрямованні на введення електронних торгів із застосуванням технології Blockchain, що дає змогу підвищити швидкість трансакцій, зменшити витрати та запобігти корупції.

Ключові слова: сільськогосподарські землі, земельний аукціон, електронні торги, цифрові технології, Blockchain-технології.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія. Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. 216 с. URL: https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/scientific_schools/agrm/agrm_praci/ agrm_prazi/kapsgstpr/

Державне підприємство «СЕТАМ – Open Market Land» Міністерства юстиції України. URL: https://land.setam.net.ua/

Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-14. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show /2768-14

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону : Закон України від 05 липня 2012 р. № 5077-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5077-17

Більченко О. Земельні торги: долаємо перешкоди, створені конкурентами. URL: https://balance.ua/files/global/2019-Agro-4-p25-27-UA.pdf

Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. URL: http://torgy.land.gov.ua

В Україні відбувся перший електронний земельний аукціон. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 2018 URL: https://land.gov. ua/v-ukraini-vidbuvsia-pershyi-elektronnyi-zemelnyi-auktsion/

Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області URL: https:// ternopilska.land.gov.ua/

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1444-20#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення» від 21 червня 2017 р. № 688. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2017-%D0%BF

Коритник М. В. Проведення аукціонів при передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення державної форми власності. Економіка АпК. 2015. № 2. С. 116–122. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_2_20.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2247-20#Text
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.04.145

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.