Облікова парадигма в умовах застосування електронних інформаційних технологій

Ірина Назарова

Анотація


Вступ. Широке запровадження в економіку сучасних електронних інформаційно- комунікаційних технологій потребує переосмислення теоретичних основ бухгалтерського обліку. Теперішня методологія обліку, що базується на документуванні господарських операцій, їх відображенні на рахунках подвійним записом, балансовому узагальненні, започаткована ще кілька століть тому. Із розвитком    автоматизованих систем, новітніх    інформаційних технологій з формування, обробки та передачі інформації виникає потреба у виробленні нової облікової парадигми, яка відображала би не лише нові інформаційні запити широкого кола споживачів інформації, а й враховувала б кардинальні зрушення у техніці ведення обліку.

Мета статті. Мета дослідження – узагальнення напрацювань щодо парадигмального розвитку бухгалтерської науки та надання пропозицій з вироблення нової облікової парадигми відповідно до сучасних інформаційно- комунікаційних технологій, нової ролі обліку як важливого економічного інституту.

Методи. Для розкриття мети статті використано загальнонаукові та емпіричні методи пізнання й узагальнення минулих та сучасних процесів і явищ. 

Результати. Узагальнено напрацювання щодо парадигмального розвитку бухгалтерської науки. Визначено головні ознаки й критерії кожного етапу розвитку обліку. Обґрунтовано необхідність формування нової облікової парадигми відповідно до обставин, що склалися у світовій економіці й суспільстві. Основними критеріями, які характеризують сучасну парадигму обліку та вирізняють її від попередніх, є нова мета і завдання обліку, уведення в систему обліку інтелектуальних ресурсів, нові підходи до оцінювання ресурсів. проте головним чинником зміни облікової парадигми можна вважати розвиток і запровадження електронних обліково-інформаційних систем, що суттєво впливають на методологічні та організаційні основи ведення обліку, збору, реєстрації, обробки, зберігання й передачі обліково-звітної інформації.

Перспективи подальших досліджень. подальші дослідження можуть бути спрямовані на удосконалення методичних, організаційних та технічних інструментів для реалізації у практичну діяльність нової парадигми бухгалтерського обліку, що ґрунтується на сучасних електронних обліково-інформаційних системах.

Ключові слова: бухгалтерський облік, інформаційні запити, звітність, теорія, методологія, наукова парадигма, інформаційні технології, автоматизація обліку.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Парадигма (значення): матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Парадигма_(значення)#cite_ref-1.

Кун Томас. Структура наукових революцій. Київ : Port-Royal, 2001. 228 с. (Tomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed., 1970).

Chambers R. J. Capital Maintenance and Service Potential: A Review Artilce. Abacus. 1975. Vol. 1. P. 97–104.

Wells M. C. A Revolution in Accounting Thought? The Accounting Review. Juli, 1976. P. 471–482.

Петрук О. М. Теоретико-методологічні засади розвитку бухгалтерського обліку в трансформаційній економіці. проблемы развития теории бухгалтерского учета, анализа и контроля : моногр. Брест-Житомир : ЖДТУ, 2004. С. 191–211.

Пушкар М. С. Методологія обліку або якою повинна стати теорія : моногр. Тернопіль : Карт-бланш, 2007. 359 с.

Хомин П. Я., Журавель Г. П. Парадигми і контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроби консеквентного аналізу): моногр. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 299 с.

Голов С. Ф. Розвиток бухгалтерського обліку і аудиту відповідно до плану дій «Україна-ЄС». Вестник бухгалтера и аудитора Украины. 2005. № 15-16. С. 6–7.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : моногр. Житомир : ЖДТУ, 2005. 548 с.

Легенчук С. Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: моногр. Житомир : ЖДТУ, 2010. 652 с.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: моногр. Житомир : ЖДТУ, 2012. 336 с.

Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : моногр. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. 336 с.

Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета : моногр. Київ : Аграрная наука, 2013. 408 с.

Войнаренко М. П., Леонтович-Пелих О. К. До нової парадигми бухгалтерського обліку в Україні. Вісник ЖІТІ. 2000. № 12. С. 133–138.

Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : моногр. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с.

Уманців Г. В. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності як передумови їх бухгалтерського відображення. URL: http://intellect-expert.com/uk/korisni- resursi/59-otsinka-ob-ektiv-intelektualnoji-vlasnosti-yak-peredumova-jikh- bukhgalterskogo-vidobrazhennya.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : моногр. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 453 с.

Кирейцев Г. Г. Глобализация экономики и унификация методологи бухгалтерського учета : научный доклад. Изд. 2-е, перераб. и доп. Житомир : ЖГТУ, 2008. 76 с.

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 486 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.103

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.