Синхронізація формалізованої оцінки впливу сучасних факторів на діяльність і систему управління підприємством: альтернативна аналітична модель

Тетяна Портоварас

Анотація


Вступ. У процесі управлінських рішень важливим елементом є не тільки інформаційно-аналітичні дані про результати діяльності, а й обсяг впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на них. Для вирішення цього завдання необхідно уточнити показники впливу, тенденції їхніх змін, результативність. Дослідження впливу різних факторів поширене в науковій думці. проте цей предмет наукових пошуків все ще актуальний. поясненням цього є той факт, що зовнішні та внутрішні фактори суттєво впливають на розвиток суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та формалізації факторів, які відображають міру впливу на якість управління суб’єктом господарювання, їх результативність та визначають стратегію його діяльності у довгостроковій перспективі.

Методи. У процесі проведеного дослідження використовувались методи індукції та дедукції, що дали змогу оцінити окремі та загальні економічні закономірності. Емпіричні методи та ідентифікація з метою визначення факторів впливу на управління діяльністю суб’єкта господарювання. Латентно-семантичний та структурно-логічний метод – для оброблення інформації й уточнення факторів, які пов’язані з визначенням показників ефективного управління діяльності підприємства, та усунення негативних факторів впливу в процесі ухвалення управлінських рішень. За допомогою методів узагальнення та абстрагування визначено форми управління та систему факторів нестабільності, які впливають на систему розвитку суб’єкта господарювання в невизначених умовах.

Інформаційну базу дослідження становлять наукові праці українських і зарубіжних учених з питань оцінювання рівня системи управління суб’єктом господарювання, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, результати особистого досвіду та спостережень.

Результати. Запропоновано економіко-математичну модель оцінювання системи управління із врахуванням необхідних компонентів. Це дасть змогу оцінити потенціал суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі. проведено ідентифікацію форми управління підприємствам, яка дасть змогу визначити позитивні та негативні показники впливу на ухвалення управлінських рішень. У процесі проведеного дослідження запропоновано фактори нестабільності поділити на основні та специфічні, які показують їх структурно-логічний зв’язок із внутрішнім та зовнішнім середовищем.

проаналізовано ваговий коефіцієнт, який характеризує міру впливу інших чинників на управління підприємством та запропоновано альтернативні напрямки його визначення. Основу підходів становлять: рівень доходу суб’єкта господарювання; обсяг комп’ютеризації суб’єктів господарювання; галузь національної економіки; мета діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано алгоритм розрахунку вагового коефіцієнта впливу, що дозволяє враховувати нестабільні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища. В результаті отримаємо більш точний результуючий показник.

Перспективи. подальші наукові дослідження доцільно проводити у напрямку формування удосконаленої системи показників діяльності суб’єкта господарювання, які враховують не лише кількісні, а й якісні показники. Це дасть змогу адекватно оцінити рівень управління та розробити антикризові програми щодо мінімізації ризиків у процесі діяльності підприємства.

Ключові слова. управління, форми управління, суб’єкт господарювання, аналіз, оцінка, фактори впливу, комп’ютеризація, фактори нестабільності, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище.



Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гайдаєнко О. М., Шевчук Н. С. Управлінський аналіз : навч. посіб. Одеса, 2015. 151 с.

Калетнік Г. М., Ціхановська В. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Київ, 2010. 320 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз : підруч. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 412 с.

Лотоцький М. Я. Капіталізація в системі фінансової безпеки підприємств України : дис. … канд. екон. наук; спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Чернігів, 2016. 22 с.

Щеглова О. Ю., Судакова О. І., Лаже М. В. Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 12, ч. 2. С. 186–190.

Боженьова І. М. Теорія сталого розвитку та її роль у процесі управління підприємством. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. № 3. С. 26.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підруч. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

Якименко-Терещенко Н. В., Кожуріна Л. С. Адаптивне управління підприємством в сучасних умовах: мета і механізм реалізації. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 535–538.

Величко Т. Г. Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку. Агросвіт. 2020. № 7. С. 92–96. DOI: https://doi. org/10.32702/2306-6792.2020.7.92

Pablo, T. R., Vicente, R., Ramiro, R. Sustainability assessment of an integrated economic-ecologic-social model under time-dependent uncertainties. 27th European Symposium on Computer Aided Process Engineering. 2017,40, 577– 582. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63965-3.50098-2

Cao S., Tian D., Zhang X., Hou Y. Sustainable development of food processing enterprises in China. Sustainability. 2019. 11(5), 1318. DOI: https://doi.org/10.3390/ su11051318

Портоварас Т. Формалізація оцінки рівня відповідності системи управління підприємства аналітичним запитам. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (26 серпня 2022., м. Чернівці). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 264–266. DOI: https://doi.org/10.36074/mcnd-26.08.2022.

Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень». URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2164-19#Text

Портоварас Т. Комп’ютеризація аналізу діяльності суб’єкта господарювання: переваги та недоліки. Formation of the innovative potential of world science: international scientific and theoretical conference (September 19, 2022, Tel Aviv). DOI: https://doi.org/10.36074/scientia-19.08.2022

Одарченко Д. М., Соколова Є. Б. Модернізація складських приміщень підприємства на базі WMS. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 210–215.

Орлова Н. С., Мохова Ю. Л. Впровадження інформаційних технологій у систему корпоративного управління. Відкрите освітнє є-середовище сучасного університету. 2017. № 3. С. 355–365.

Чернікова Н. М. Аналіз програмних рішень з автоматизації бізнес-процесів підприємства. Підприємництво та інновація. 2021. № 18. С. 57–62.

Хорунжак Н. М., Лукановська І. Р. Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 45. С. 175–180.

Аналіз економічного розвитку України у 2021 році: ВВП, інфляція та огляд цін. Intelmag: Фінансова аналітика. 1 лютого 2022. URL: https://intelmag.com/ finansova-analityka/17699-analiz-ekonomichnogo-rozvytku-ukrayiny-u-2021-roczi- vvp-inflyacziya-ta-oglyad-czin/.

Індекс інфляції в Україні 2023. Мінфін. 12.05.2023. URL: https://index.minfin. com.ua/ua/economy/index/inflation/

Mikloš, I. 2021. Three Models of Post-Communist Transformation and Lessons Learned. URL: https://cebr.vse.cz/pdfs/cbr/2021/02/05.pdf

Becker, T., Eichengreen, B., Gorodnichenko, Y., Guriev, S., Johnson, S., Mylovanov, T., Rogoff, K., Weder di Mauro, B. (2022). A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine. CEPR Rapid Economics Response. Series No 1. CEPR, London UK.

Emerson, M., Movchan, V., Akhvlediani, T., Blockmans, S. and Van der Loo, G. (2021). Deepening EU-Ukrainian relations: Updating and upgrading in the shadow of COVID-19, CEPS and IER. 370 p.




DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.