Інноваційна діяльність в постіндустріальній економіці та її стимулювання механізмом податкових важелів

Звенислава Бандура, Павло Голубецький

Анотація


Вступ. Сучасний етап економічного розвитку характеризується якісно новими вимогами, пов’язаними з особливостями перебування на піку підвищення циклу інноваційної та ділової активності. Глобалізація, інформатизація виробництва, необхідність адаптації до змін глобальної ситуації в економіці, збільшення частки і значимості інтелектуальних, інноваційних виробництв – це все характеризує постіндустріальну економіку. На розвиток інноваційної діяльності як на макро- , так і на мікрорівні впливають внутрішні та зовнішні чинники, одним з яких є механізм податкового стимулювання.

Мета. Мета статті – визначити основні тенденції розвитку інноваційної діяльності у світі, зокрема в Україні, та надати критичну характеристику методів податкового стимулювання, як одного з найважливіших чинників впливу на таку діяльність.

Методи. Для досягнення визначеної у дослідженні мети використано загальнонаукові методи: індукції та дедукції, аналізу й синтезу, статистики, аналогій (для дослідження понятійного апарату), діалектичного підходу до наукового пізнання економічних явищ та процесів, що дало змогу розкрити взаємозв’язок розвитку на макро- і мікрорівні інноваційної діяльності зі світовими тенденціями формування нових економічних устроїв, фіскальною системою держави й обліково- аналітичною системою підприємства.

Результати. Визначено основні світові тенденції розвитку інноваційної діяльності та розкрито причини зниження інноваційної активності українських підприємств. Досліджено механізм впливу фіскальної політики на стимулювання інноваційної діяльності підприємства.

Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності дослідження найбільш значимих чинників, які впливають на розвиток інновацій і розробку механізму реалізації їхнього позитивного впливу на збільшення обсягів інноваційної діяльності підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, глобальний індекс інноваційного розвитку, податкові стимули, інноваційні витрати.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Sashchuk H. M. D. Bell about the innovative nature of post – industrial society. Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія: політичні науки. 2021. № 6. С. 9–13.

Bell, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society: a Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books, 1976.

Стеценко Б. С. Становлення постіндустральної економіки в Україні: міфи та реальність. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. С. 115–118. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/ journal/2017/27-2-2017/24.pdf

Чумак О. В. Соціально-філософський аналіз поняття «інновація» та «інноваційна діяльність». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2009. Вип. 36. С. 152–165. URL: https://old-zdia.znu.edu. ua/gazeta/VISNIK_36_14.pdf.

OECD Oslo Manual. Paris: OECD, 2005. 203 p.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2021 році: науково- аналітична доповідь. Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2022. 93 с.

Ткачук О. М., Германюк Н. В. Сучасне удосконалення інноваційної діяльності підприємства. Економіка і організація управління. 2020. № 4. С. 90–99.

Інформаційні матеріали щодо стану інноваційної діяльності. Міністерство економіки України. 25.04.2023. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/ Print?lang=uk-UA&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb

The Global Innovation Index 2021. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ wipo_pub_gii_2021.pdf

The Global Innovation Index 2022. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/ wipo-pub-2000-2022-section1-en-gii-2022-at-a-glance-global-innovation-index- 2022-15th-edition.pdf

Крилов Д. В. Аналіз рейтингового оцінювання розвитку інноваційної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=10285

Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). URL: https://www.gov.uk/ government/organisations/hm-revenue-customs.

Steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung. URL: https:// www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerliche_ Themengebiete/Forschungszulage/forschungszulage.html

Алексєєв І. В., Желізняк Р. Й. Важливість правильного підбору податкових пільг і шляхів їх надання при податковому стимулюванні інноваційної діяльності підприємств. Бізнес Інформ. 2014. № 2. С. 314–319.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.143

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.