Етапи формування облікової науки та її подальший розвиток

Михайло Пушкар, Віта Семанюк

Анотація


Вступ. З позицій історичного розвитку зроблено дослідження етапів формування облікової науки під впливом економічних, соціальних, технологічних, психологічних та інших факторів, що дало змогу дослідити сутність обліку і його вплив на еволюцію господарської діяльності людства. Дослідження історичних аспектів дозволило сформувати прогноз розвитку облікових парадигм у майбутньому. Доведено, що облікова теорія потребує удосконалення і підвищення її наукового рівня.

Мета дослідження. Метою дослідження є вивчення етапів формування облікової науки та прогнозування подальшого розвитку концепцій обліку в контексті значної трансформації інформаційного середовища бізнесу та розвитку інформаційних технологій.

Методи дослідження. Для дослідження етапів формування облікової науки використано бібліографічний метод, зокрема проведено монографічний та компаративний аналіз теорії обліку, методів формування інформаційних ресурсів для бізнесу, критичний аналіз історичних теорій розвитку суспільства. Використано методи теоретичного моделювання та наукової абстракції для прогнозування перспектив розвитку концепцій обліку.

Результати. Досліджено історичні аспекти формування облікової науки в контексті трансформації теорії науки, виокремлено етапи формування облікової науки, показано облікову систему як таку, яка відповідає вимогам економіки індустріального типу, що вимагає докорінного перегляду теорії обліку. Доведено, що ядром облікової системи в технологічно та інформаційно розвиненому світі мають бути інформаційні ресурси як продукт функціонування такої системи. Доведено, що факт господарської діяльності є основним елементом облікової науки в сучасній парадигмі обліку. Запропоновано авторське бачення етапів формування парадигм обліку та напрями розвитку облікової науки й розробки теорії обліку в постіндустріальному цифровому суспільстві. Впровадження запропонованих заходів дасть змогу вивести облікову науку на вищий рівень розвитку і трактування обліку як процесу створення інформації та формувати інформаційне поле бізнесу на різних рівнях управління, а також дасть розуміння впливу інформаційних ресурсів на процес прийняття управлінських рішень.

Перспективи. подальші наукові розробки доцільно спрямувати на дослідження проблем формування теорії обліку відповідно до потреб розвитку науки та економічного прогресу, а також на прогноз трансформації облікової теорії та методології з врахуванням впливу діджиталізації економіки.

Ключові слова: теорія обліку, методологія науки, постіндустріальне суспільство, облікова парадигма, інформація.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бутинець Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь : моногр. Житомир : ПП «Рута», 2007. 328 с.

Дерій В. А. Облік і аналіз витрат підприємства на інтелектуалізацію, інформатизацію та інформацію. Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2014. № 3. С. 50–56.

Задорожний, З., Муравський, В., Семанюк, В., & Гуменна-Дерій, М. (2022). Глобальні принципи управлінського обліку в системі забезпечення ресурсного потенціалу підприємства. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 63–71. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3765

Пушкар, М. С., Гавришко, Н. В., & Романів, Р. В. (2003). Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посіб. Тернопіль : Карт-бланш.

Edvinsson Leif,. Malone M. Intellectual Capital: Realizing Your Company›s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. N.Y.: Harper Dussiness. 1997. 256 p.

Nonaka, I. (1988). Creating Organizational Order Out of Chaos: Self-Renewal in Japanese Firms. California Management Review, 30(3), 57–73. https://doi. org/10.2307/41166514

Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, New York.

Друкер П. Виклики для менеджменту XXI століття. КМ-Букс, 2020. 240 с.

William Edwards Deming. The New Economics: For Industry, Government, Education. MIT Press, 2000. 247 p.

Cooper D. J., Hopper T. Critical theorising in management accounting research. Handbook of management accounting research C. S. Chapman, A. G. Hopwood, M. D. Shields (Eds.). Oxford: Elsevier, 2007. Р. 207–245.

Armstrong P. Idealism and ideology: the caterpillar controversy in critical accounting research. Critical realist applications in organisation and management studies; S. Fleetwood, S. Ackroyd (Eds.). London : Routledge, 2004. Р. 67–63.

Ashraf J., Uddin S. Management accounting research and structuration theory: a critical realist critique. Journal of Critical Realism. 2015. № 14(5). Р. 485–507. DOI: https://doi.org/10.1016/10.1179/1476743015Z.00000000079

Ijiri Y. Theory of accounting measurement. Sarasota, Fla: American Accounting Association. 1975.

Kirk Chang, Alhashmi Aboubaker Lasyoud, Diaeldin Osman, Management accounting system: Insights from the decision making theories, Social Sciences & Humanities Open, Volume 8, Issue 1, 2023, 100529. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ssaho.2023.100529.

Littleton A. C. Accounting Evolution to 1900. New York : American Institute Publishing Company, 1993; reprinted by Russell and Russell, N. Y., 1966.

M. Petrolo, R. Augello, E. Carrera, D. Scano, A. Pagani, Evaluation of transverse shear stresses in layered beams/plates/shells via stress recovery accounting for various CUF-based theories, Composite Structures, Volume 307, 2023, 116625, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116625.

Mattessich R. Foundational research in accounting: professional memoirs and beyond. Spanish Journal of Accounting History. 2006. No. 5. Р. 11–68.

Neo Poon, Ashley Luckman, Andrea Isoni, Timothy L. Mullett. A query theory account of the attraction effect. Cognition. Vol. 238, 2023, 105495, https://doi. org/10.1016/j.cognition.2023.105495.

Riahi-Belkaoui A. Accounting theory [5th edition]. N. Y., 2004. 598 p.

Zeff S.A. The objectives of financial reporting: a historical survey and analysis. Accounting and Business Research. 2013. Vol. 43, Issue 4. P. 262–327.

Petruk O.M. The Role of Accounting in Economic Globalization. Research papers. Strategies and challenger in the process of Accession to the European union. Bulgaria, D. A. Tsenov Academy of economics Svishtov. 2003. P. 267–271.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : моногр. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.

Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 8–9. С. 14–23.

Корягін М. В., Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : моногр. Львів : ЛКА, 2015. 239 с.

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : моногр. Житомир : ЖДТУ, 2012. 336 с.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : моногр. Житомир: ЖДТУ, 2005. 548 с.

Пушкар М. С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2007. 359 с.

Пушкар М. С., Чумаченко М. Г. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація. Тернопіль : Карт-бланш, 2011. 336 с.

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : моногр. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с.

Шевчук В. О. Ноосферна парадигма обліку: «точки опори» і вектори утвердження. Трансформація бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах соціально-економічних викликів: матеріали Міжнародного кругового столу., 28 травня 2021 р. Т. 1. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 277 с.

Kuhn, T.S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962. 222 p. URL: https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Kuhn- SSR-2ndEd.pdf

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophіcus; Філософські дослідження. Київ : Основи, 1995. 240 с.

Jacques Le Goff. Le Moyen Âge et l’argent: essai d’anthropologie historique, Paris, Perrin, 2010. 245 p.

Лука Пачолі Трактат про рахунки та записи. Переклад Н. М. Ткаченко. Київ : Алерта, 2021. 180 с.

Легенчук С.Ф. Історичні аспекти розвитку теорії бухгалтерського обліку в англомовних країнах. Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2010. Ч. 1, № 1 (51). С. 63–70.

Gruneberg C. Is Accountancy a Field of Science? The Accounting Review. 1950. Vol. 25, № 2. P. 161–162.

Shrader, D. (1983). James H. Fetzer Scientific Knowledge: Causation, Explanation, and Corroboration. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company (1981), xvi 323 pp. Philosophy of Science, 50 (4), 660-662. DOI: https://doi.org/10.1086/289151

Пушкар М. С., Семанюк В. З. Актуальність розробки сучасної парадигми обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний науковий журнал. 2017. Вип. 1-2. С. 7–20
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.172

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.