СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА ПРОЯВИ КОНЦЕНТРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Юрій Бойко

Анотація


Досліджено теоретичні аспекти сутності концентрації банківського капіталу. Виявлено її прояви в сучасних умовах функціонування банків і розвитку банківської системи загалом.


Ключові слова


банківський капітал; власний капітал; позичений капітал; залучений капітал; концентрація капіталу, чинники концентрації капіталу.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. - 2008. -№ 1. - С. 42-52.

Роуз П. С. Банковский менеджмент: пер. с англ. 2-го узд. - М.: ИНФРА-М, 1997.- 786 с.

Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків /Пер. з англ. С. Панчишина. - К.: Основи, 1998. - 963 с.

Розенберг Д. Словарь банковских терминов: пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.- VII,360 с.

Загородній А. Г., Сліп ушко О. М., Вознюк Г. Л., Смовженко Т С. Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник.-К.: Вид-во “Аконіт", 2000. - 605 с.

Большой Энциклопедический словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. - М. Фонд “Правовая культура", 1994. - 528 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т1/ Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Академія", 2000. - 864 с.

Довгань Ж. Банківський капітал: суть та значення //Вісник НБУ. - 1998. - № 7. - С. 18-20.

Алексеенко М. Д. Структура капіталу комерційного банку // Фінанси України. - 2001. - № 4. - С. 123-131.

Реверчук С. К., Владичин У. В., Панасевич М. Б. Банківський капітал: історія, теорія, досвід / За ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. -Львів, ЛНУ ім. Іван Франка, 2004. - 276 с.

Патрікац Л., Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. - 2004. - № 1. - 38-43.

Алексеенко М. Д. Капітал банку. Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 320 с.

Економічний словник-довідник//За ред. М. Поновича. - 4-те вид. - К.: ТЕКА, 2006. - 596 с.

Енциклопедія банківської справи України / редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін. - К.: Молодь, Ін Юре, 2001. - 680 с.

Міщенко С. Сутність економічного капіталу та його роль у забезпеченні фінансової стійкості банку // Вісник НБУ. - 2008. - № 1. - С. 58-64.

Ворода Л. Консолідація банківських установ як ефективний спосіб нарощення власного капіталу банків //Банківська справа. - 2007. - № 6. - С. 26-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.