ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Микола Хромов

Анотація


Розглянуто історичні аспекти розвитку економічної науки, оцінки і виміру вкладу людини у формування багатства країни. Досліджено питання виникнення та розвитку теорії людського капіталу, її відповідності вченню класичної політичної економії, взаємодії різних видів капіталу в системі виробничих відносин. Здійснено аналіз ролі нематеріальних факторів виробництва в процесі суспільно-економічного розвитку. Запропоновано власне визначення соціально-економічної категорії “людський капітал ”.


Ключові слова


робоча сила; трудовий потенціал; людський капітал; людський розвиток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петти У. Экономические и статистические работы / У. Петти / М. : Соцэкгиз, 1940. - 324 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит// Антология экономической классики. - М., 1962. - 684 с.

Милль Дж. С. Основы политической экономии /Дж. С. Милль / М.: Прогресс, 1980. - Т. 1. - 475 с.

Фактор человеческого капитала: теоретические аспекты // Экономика и управление в зарубежных странах. - ВИНИТИ. - М., 2005. - № 8. - С. 3-13.

Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл/М.: Наука, 1993. - Т. 1. - 416 с.

Гелбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество /Дж. К. Гелбрейт / М. : Прогресс. 1969. - 128 с.

Shultz T Investment of Human Capital/T.Shultz/N.Y.;L., 1971. - P. 64-65.

Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал /Г. Беккер // США: экономика, политика, идеология. - М., 1993. - № 11. - С. 109-119.

Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку (Еволюція методологічних підходів та сучасність) / В. В. Близнюк // Економіка і прогнозування. - 2005. - № 2. - С. 64-78.

Bowen H. R. Investment in Learning/H. R. Bowen / San Francisco, 1978. - P. 362.

Thurow L. Investment in Human Capital/ L. Thurow - Belmont, 1970. - P. 15.

Fisher I. The Natura of Capital and income /I. Fisher/London, 1927. - P. 51-69.

Маркс К. Капитал: T. 2. / К. Маркс // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. - [2-е изд.]. - Т. 24. - 648 с.

Маркс К. Капитал: Т.3, ч.1 /К. Маркс//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - 2-е изд.- Т. 25, ч. 1 - 545 с.

МарксК. Критика политической экономии / КМаркс // Маркс К, ЭнгельсФ., Соч. - 2-е изд. - Т. 46, 4.2. - 618 с.

Бузгалин А. Человек, рынок и капитал в экономике XXI века / А. Бузгалин,

A. Колганов // Вопросы экономики. - М., 2006. - № 3. - С. 125-141.

Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки /B. Щетинин // МЭиМО. - М, 2001. - № 12. - С. 42-48.

Мандибура В. “Людський капітал”: об’єктивна економічна реальність чи ідеологема?/ В.Мандибура//Україна: аспекти праці. - 2009. - № 2. - С. 26-33.

Капелюшников Р. И. Концентрация человеческого капитала / P. И. Капе- люшников // Критика современной буржуазной политэкономии. - М. : Наука, 1977. - 287с.

Верхоглядов H. І. Людський капітал і показники економічного зростання / Н. І.Верхоглядов // Економіка та держава. - 2007. - № 1. - С. 84-86.

Гопікова Н. В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки: Автореферат дис. ... канд. екон. наук / Н. В. Гопікова / K. : IH-m екон. прогнозує. НАН України, 2004. - 24 с.

Дятлов С. А. Теория человеческого капитала / С. А. Дятлов / СПбУЭФ, 1994. - 160 с.

Антонюк В. П. Формування та використання людського капіталу в Українi: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку / В. П. Антонюк / Донецьк, 2007. - 348 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в cucmeмi освіти i професійної підготовки/ О. А. Грішнова/K.: T-во “Знання”, TOO, 2001. - 254 с.

Хромов М. І. Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій / М. І. Хромов // Экономика и право. - 2009. - № 3. - С. 140-145.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В. М. Гэйця. - К. : Ін-т екон. Прогноз., Фенікс, 2003. - 1008 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.