ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Віталій Рудан

Анотація


Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення поняття “ліквідність банку”, проведено аналіз термінологічних визначень ліквідності банківської системи, запропоновано класифікацію сценаріїв розвитку подій у суспільно-економічному житті країни та визначено їхній вплив на ліквідність банку. Сформульовано визначення терміна “ліквідність центрального банку” та удосконалено визначення “ліквідність банківської системи”.


Ключові слова


банк; банківська система; ліквідність; центральний банк; зобов’язання; активи; пасиви

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посіб. - К: Знання, КОО, 1996. - 120 с.

Малахова О. Л., Рудан В. Я. Теоретичні засади банківської ліквідності та фактори, що її визначають // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Наук. зб. / За ред. І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2010. - Вип. 6. - Т. 1. - С. 217-223.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Національного банку України № 368 від 28.08.2001 зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov. ua

Финансово-кредитный словарь: В 3 т. Т. 2: Финансы и статистика. -1986. - С. 512.

Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 2 / За заг. ред. С. В. Мочерного. - К.: Видав. центр “Академія”, 2001. - 848 с.

Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: Наук.-аналіт. матеріали. Вип. 11 /В. С. Стельмах, В. І. Міщенко та ін. - К. : Національний банк України, Центр наукових досліджень. 2008. - 286 с.

Крішталь T. Е. Методика аналізу ліквідності комерційного банку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”/T. Е. Крішталь. - К., 2003. - 17 с.

Банковское дело /О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева и др.; Под ред. О. И. Лаврушина. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2005. - 768 с.

Ларионова И. В. Реорганизация коммерческих банков - М.: Финансы и статистика, 2000. - 213 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, У. Б. Стародубцева. - 3-є изд., испр. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 478 с.

Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М.: Финансы и статистика, 1997. - С. 36.

Олійник Д. М. Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 “Фінанси грошовий обіг і кредит”. - К., 2002. - 20 с.

Рябініна Л. М. Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці / / Банківська справа. - № 4. - 2010. - С. 51-59.

Довгань Ж. М. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 306 с.

Российская банковская энциклопедия /Редкол. : О. И. Лаврушин и др. - М. : Энциклопедическая Творческая Ассоциация, 1995. - 552 с.

Ларионова И. В. Стабильность банковской системы в условиях переходной экономики: Дис. д-ра. екон. наук. - М., 2001.

Річний звіт Національного банку України за 2009 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. bank. gov. ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.