ЕВОЛЮЦІЯ ВЧЕНЬ СУТНОСТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Альона Мельник

Анотація


У статті розглянуто погляди відомих вчених щодо тлумачення сутності поняття світова економічна криза. Наукові погляди систематизовано відповід­но до наукових течій. Визначено залежність прояву світових економічних криз від етапів економічного циклу розвитку світової економіки.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Jevons W. S. Investigations in Currency and Finance. L., 1884.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное і пер. с англ. /Д. Рикардо; предисл. П. Н. Клюкина. - Москва і Эксмо. - 2007. - 960 с. - (Антология экономической мысли).

Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии /Жан-Батист Сэй. Экономические софизмы; Экономические гармонии/Фредерик Бастиа;[сост., вступ. ст. и коммент. М. К. Бункиной и А. М. СеменоваJ. — М. і Дело і Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, 2000.

Экономическая история мира. Европа. / [под общ. ред. М.В. КонотоповаJ. - 2-е изд. - М. і Изд.-торг. корпорация “Дашков и Ко”, 2006. - С. 636.

Маркс К. Капитал. Т. 2. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. - 2-е изд. - Т. 24. - М. і Политиздат, 1961. - 648 с.

Кондратьев Н. Д. Избранные сочинения. - М. і Экономика, 199З. - С. 47.

Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. - М. і Наука, 1999. - 448 с.

Меньшиков С. Возврат конвергенции. Глобальный кризис - экономика и политика [Электроный ресурс]. - Режим доступа: http://www.centrasia.ru/ newsA.php ?st= 12З7704480.

Економічна енциклопедія і у З т. /редкол. іС.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. і Вид. центр “Академія”, 2000. - Т. 1. - 864 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.