СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Микола Малік, Леся Забуранна

Анотація


На основі комплексного аналізу дано оцінку існуючої ситуації сільськогоспо­дарського ринку, визначено проблеми сталого розвитку аграрної сфери України. Акцентовано увагу на підвищенні ролі дрібнотоварних господарств населення.


Ключові слова


аграрна сфера; сільськогосподарське виробництво; агропромисло¬вий комплекс; сільськогосподарські підприємства; особисті селянські господарства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) /за ред. М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 1000 с.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку /[ПасхаверБ. Й., Шубравська О. В., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б. Й. Пасхавера ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозує. - К., 2009. - 432 с.

Юрчишин В. В. Господарства населення: проблеми майбутнього //Економіка України. - 2003. - № 9. - С. 67-72.

Теорія, політика та практика сільського розвитку /за ред. д-ра екон. наук, чп.-кор. НАНУ О. М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Прокопи ; НАН України; ін-т екон. та прогнозує. - К., 2010. - 376 с.

Мельник Л. Ю. Сутність аграрних домогосподарств та їх основні економічні характеристики / Л. Ю. Мельник //Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 3-10.

Статистичний збірник “Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України” за 2010 рік - К.: Державна служба статистики України, 2011. - 55 с.

Сільське господарство України: Стат. щорічник за 2010 рік. - К. : Держкомстат України, 2011. - 567 с.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний варіант]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/.

Економіка України за 1991-2009 роки / за заг. ред. акад. НАН України В. М. Гзйця [ін.] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозує. НАН України. - К. : Держкомстат України, 2010. - 112 с.

Удосконалення статистичного обліку виробничих ресурсів і витрат у господарствах населення / за ред. Пасхавера Б. Й. - К. : ІЕ НАН України, 2000. -130 с.

Ефективність сільськогосподарського виробництва в особистих господарствах громадян (за матеріалами обстежень) /за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Меселя-Веселяка, Ю. А. Лузана. - К.: ІЕ УААН, 2001. - 377 с.

Особисті підсобні господарства України: аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції/за ред. О. М. Шпичака. - К. : ІАЕ, 2001. - 236 с.

Онищенко О. М. Господарства населення України до і після реорганізації сільгосппідприємств / О. М. Онищенко // Вісник Інституту економічного прогнозування. - 2005. -- № 4. - С. 48-59.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.