СИСТЕМА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

Алла Мельник

Анотація


Піднято проблему розбудови системи інституційного забезпечення структурного реформування національної економіки, обґрунтовано методологічні засади формування інституційної архітектоніки структурних реформ, означено сутнісні характеристики її основних елементів.


Ключові слова


інституційна економіка; структурна трансформація; трансакції;інституційна архітектоніка;інститути; інституції; структурна політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Норд Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норд. - К.: Основи, 2000. - 198 с.

История экономических учений / под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. - М., 2000. - 761 с.

Олейник А. Н. Институциональная экономка /А. Н. Олейник. - М., 2000. - С. 4-5.

Ходжсон Дж. Жизнеспособность институциональной экономики/Дж. Ходжсон // Эволюционная экономика на порогеXXI века. - М., 1997. - С. 29-74.

Кучуков Р. А. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процесов : уч. пособ. / Р. А. Кучуков. - М. : Гардарики, 2004. - 288 с.

[http://www.ukrstat.gov.ua].

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монограф. /[О. І Амоша, C. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, C. І. Юрій та ін.]; ІЕПНАН України, ТНЕУ МОНС України. - Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. - 848. с.

Schmoller C. von. Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschafts - lehre / C. von. Schmoller. - Miinich, Zeipzig, 1990. - P. 61.

Q. Ostrom E. Governing the Gommons: The Evoiution of Institutions for Coiiective Action І E. Ostrom. - Cambridge : Cambridge University Press, 1990. - P. 61.

Тамбовцев В. Л. Інституційний ринок як механізм інституційних змін І В. Л. Тамбовцев //Суспільні науки і сучасність. - 2010. - № 5. - C. 25-38.

Аузан А. А. Административные барьеры в экономике: институционный анализ/ A. A. Аузан, П. В. Крючкова. - М. : ННП "Общественный договор", 2002.

Errepmccon "Економическое поведение и институты". - М. : Дело, 2001.

Заблоцька Р. О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами : монограф. / Р О. Заблоцька. - K. : Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2008. - 368 с.

Menger C. Probiems of Economics and Sozioiogy І C. Menger. - Urbana : University of liiinois Press, 1963. - P 154.

Hayek F. A. Law, Legisiation and Liberty І F. A. Hayek. - Chicago : University of Chicago Press, 1973. - Vol. 1. - P5.

Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015 : нац. доп./ за заг. ред. В. М. Гвйця [та ін.]. - К. : НВУНБУВ, 2010. - 232 с.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монограф. / [Л. І. Федулова, Ю. М. Бажал, В. Л. Осоцький та ін.];за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. І. Федупової; НАН України, Ін-т екон. та прогнозує. - K., 2011. - 658с.

Мельник А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів І А. Мельник, С. Підгаєць // Вісник ТНЕУ. - 2011. - № 1. - 2011. - C. 7-29.

Kaufmann D. Covernance Matters IV: Crovemance Indicator for 1996 -2004/ D. Kaufmann, A. Krady, M. Mastruzzi // Worid Bank Poiice Research Working Paper. - 200S. - № 3630.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.