ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Олександра Москаленко

Анотація


Ідентифіковано стратегічні цілі економічного розвитку за ієрархією мотивів існування суспільства. Розглянуто економічну політику держави як інструмент реалізації зазначених цілей розвитку в умовах пошуку новоїмоделі економічного зростання. Визначено випереджаючий економічний розвиток країни як концепцію і форму такої економічної моделі. Надано пропозиції щодо оцінки ефективності економічної політики держави з позиції неоінституціоналізму. Індикатори функціональних економічних систем розглянуто як завдання макроекономічного менеджменту країни.


Ключові слова


економічна політика; економічний розвиток; випереджаючий економічний розвиток; стратегічні потреби; світове суспільство; неоінституціоналізм; теорія економічної політики; конституція економічної політики

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 /редкол.:... С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видав. центр "Академія", 2000. - 864 с.

Тинберген Я. Пересмотр международного права / Я. Тинберген. - М. : Прогресс, 1980. - 416 c.

Сухарев О. С. Институциональная теория и экономическая политика: К новой теории передаточного механизма в макроэкономике / О. С. Сухарев; РАН, ин-т экон. - М. : ЗАО Изд-во "Экономика", 2007. - Кн. II: Экономическая политика. Проблемы теоретического описания и практической реализации. - 804 с.

Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень) : навч. посіб. / Ю. К. Зайцев, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2011. - 337, [3] с.

Бреннан Джеффри. Причина правил: Конституционная политическая экономия / Джеффри Бреннан, Джеймс Бьюкенен / пер. с англ. под. ред A. П. Заостровцева. - СПб: Экон. школа Госуд. ун-т "Высшая школа экономики", 2005. - 272 с.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики / В. Ойкен. - М. : Экономика. - 1996. - 496 с.

Бьюкенен Джеймс. Конституция экономической политики: [Нобелевская лекция 8 декабря 1986 г.] / Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков; в 5 т. / сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов. - Т V. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г. Г. Фе¬тисов. Кн. 1. - М.: Мысль, 2004. - 767 с.

The Lisbon Review 2010: Towards a More Competitive Europe?[Electronicresource]/ World Economic Forum. - Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_LisbonReview_Report_2010.pdf. - 24 p.

Галабурда М. К. Методологія аналізу конкурентоспроможності національної економіки / М. К. Галабурда // Вчені записки: збірник наукових праць. - К. : КНЕУ. - 2009. - № 11. - С. 14-19.

Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса [Электронный ресурс]: моногр. / С. Ю. Глазьев. - М.: Экономика, 2010. - 287 с. - Режим доступа: http://www.glazev.ru/upload/iblock/ e1a/e1a2d6989eece928b95efe9a49c22a05.pdf.

May В. Экономическая политика 2010 года: в поисках инноваций /В. May // Вопросы экономики. - 2011. - № 2. - С. 4-22.

Адрианов В. Д. Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции [Текст] : моногр. /B. Д. Адрианов. - М.: Экономика, 2008. - 326 с.

Геєць В. М. Політика економічного зростання на основі розширення внутрішнього споживання та її наслідки / В. М. Геєць // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 14-34.

Федулова Л. І. Фінансування інновацій у посткризовий період : Збалансованість фінансової та інвестиційної політик / Л. І. Федулова // Фінанси України. - 2011. - № 8. - С. 21-33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.