СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

Людмила Єлісєєва

Анотація


Проаналізовано зміст місцевих фінансів через призму історії, теорії та практики. Розглянуто розвиток сутності цього поняття упродовж XIX - початку XXI ст. Виявлено взаємозв’язок місцевих фінансів з державними фінансами, фінансами органів місцевого самоврядування, комунальною власністю тощо.


Ключові слова


місцеве господарство; місцеві фінанси; економічні відносини; комунальна власність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн /В. В. Зайчикова - К. : НДФІ, 2007. - 296 с.

Карлін М. І. Бюджетна система України : [навч. посібник]/ М. І. Карлін - К. : Знання, 2008. - 428 с.

Місцеві фінанси : підручник/ [ред. О. П. Кириленко]. - К. : Знання, 2006. - 677 с.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит" / В. І. Кравченко - К, 1997. - 34 с.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І. О. Луніна - К. : Наукова думка, 2006. - 432 с.

Градовский А. Начало русского государственного права. - T. IX, ч. 3 : Органы местного управления / А. Д. Градовский - СПб. : Типография М. М. Стаcюлевича, 1904. - 597 с.

Лебедев В. А. Местные налоги / В. А. Лебедев - СПб. : Типография А. М. Вольфа, 1886. - 385 с.

Малый энциклопедический словарь с приложением кратких руководств по различным отраслям знания и словарей иностранных языков. - Т. 3. - СПб. : Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1902. - 1811 с.

Твердохлебов В. Местные финансы /В. Твердохлебов //Энциклопедический словарь/под ред. В. Я. Железнова, М. М. Ковалевского "Гранат"- СПб., 1902. - С. 631-645.

Энциклопедический словарь проф. К. К. Арсеньева. - Т. IIIа. - СПб., 1893. - 453 с.

Озеров И. X. Основы финансовой науки. - Выпуск 2 : Бюджет. Местные финансы. Государственный кредит /И. X. Озеров - М. : Т-фият-ваИ. Д. Сытина, 1908. - 335 с.

Егиазаров С. А. Лекции по русскому государственному праву / С. А. Эгиазаров. - К. : Типография П. Барскаго, 1907. - 467 с.

Гусаков А. Д. Денежное обращение дореволюционной России /А. Д. Гусаков - М. : Изд-во Министерства высшего образования СССР, 1954. - 75 с.

Велихов Л. А. Основы городского хозяйства / Л. А. Велихов - М.-Л. : Государственное издательство, 1928. - 125 с.

Меньков Ф. А. Основные начала финансовой науки. - Выпуск 1 / Ф. А. Мень- ков - М. : Финансово-экономическое бюро Н.К.Ф. СССР, 1924. - 127 с.

Мітіліно М. І. Основи фінансової науки / М. І. Мітіліно - К. : Державне видавництво України, 1929. - 395 с.

Мэнкью Н. Принципы экономике/Г. Мэнкью - СПб. : Питер Ком, 1999. - 784 с.

Osiatynski J. Finance publiczne : Ekonomia i polityka /J. Osiatynski - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 310 s.

Owsiak S. Finanse publiczne / S. Owsiak - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 562 s.

Подъяблонская Л. М. Государст венные и муниципальные финансы : учебник / Л. М. Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 559 с.

Фінанси: підручник /за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К.: Знання, 2008. - 611 с.

Карпенко Н. Б. Муниципальное хозяйство /Н. Карпенко - Магадан: Изд-во СМУ, 2001. - 24 с.

Гайдуцький П. І. Міжбюджетні відносини - на новий рівень науки та практики / П. І. Гайдуцький //Наукові праці НДФІ. - 2004. - Вип. 6. - С. 56-59.

Финансы: учебник/под ред. А. Г. Гоязновой, Е. В. Маркиной. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 504 с.

Новикова М. В. Гэсударственные и муниципальные финансы /М. В. Новикова - М.: Эксмо, 2008. - 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.