НОВА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Олена Сохацька, Тетяна Курант

Анотація


Визначено основні ознаки нової парадигми маркетингу. Висвітлено зміни у поведінці споживачів, зумовлених розвитком концепції маркетингу взаємозв’язків. Розглянуто концепцію міфологізації суспільства, що впливає на формування нових ціннісних орієнтирів споживачів. Виявлено ефекти колаборативної (клубної) фільтрації як універсального механізму споживчої експертизи речей, текстів, творів, самих людей та комп’ютеризації вибору споживача. Запропоновано шляхи модернізації маркетингових стратегій через побудову ефективних інтегрованих маркетингових комунікацій.


Ключові слова


маркетинг; концепція маркетингу; нова парадигма; маркетинг взаємозв’язків; міфологізація суспільства; колаборативна (клубна) фільтрація; інтегровані маркетингові комунікації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Котпер Ф. Маркетинговий менеджмент : підруч. / Ф. Котлер, К. Келлер, А. Павленко та ін. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.

Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетинга: отвечает Филипп Котлер / Ф. Котлер. - М. : Олимп-Бизнес, 2008. - 224 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - М. : Изд. дом "Вильямс", 2006. - 656 с.

Котлер Ф. 10 смертних гріхів маркетингу: Ознаки і методи вирішення / Ф. Котлер. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2006. - 143 с.

Кущ С. П. Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках / С. П. Кущ. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во "Высшая школа менеджмента " ; Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. - 272 с.

Маркетинг : підруч. / С. I. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій [та ін.]. - К. : Наш час, 2007. - 504 с.

Олефіренко О. М. Реабілітаційний маркетинг: еволюція концепцій маркетингу в умовах зміни соціо-еколого-економічного стану суспільства / О. М. Олефіренко, Ю. О. Олефіренко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2010. - № 2. - С. 34-42.

Пан Л. В. Маркетинг нових ідей як сучасна модель розвитку взаємовідносин зі споживачем /Л. В. Пан //Наукові записки Національного університету "Києво- Могилянська академія". - 2007. - Т. 68. - С. 57-61. - (Серія : Економічні науки).

The Economist. Spot the easy prey [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. economist. com/blogs/babbage/2011/06/online-privacy.

Долгин А. Манифест новой экономики: Вторая невидимая рука рынка / А. Долин. - M. : ACT, 2010. - 256 c.

Шульц Д. Е. Новая парадигма маркетинга: Интегрируемые маркетинговые коммуникации /Д. Е. Шульц, С. И. Танненбаум, Р. Ф. Лаутерборн. - М. : Инфра- М, 2004. -233 с.

Шкляєва Г. О. Міждисциплінарний діалог нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації / Г. О. Шкляєва // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2011. - № 1(4). - С. 467-472.

Маркетингова революція: Радикально новий підхід до перетворення бізнесу, торгової марки та отримання практичних результатів / [Гэмбл Поль Р., Тапп Алан, Марселла Ентоні, Стоун Мерлін ; за наук. ред. I. В. Тараненко]. - Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. - 448 с.

Єранкін О. Формування нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації/ О. Єранкін // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 4. - С. 43-50.

Юлдашева О. Ю. Новая маркетинговая парадигма: где искать конкурентные преимущества? [Електронний ресурс]/О. У. Юлдашева. - Режим доступу : http://www. ippnou. ru/article. php ?idarticle=001619.

Маркетинг: підруч./А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський та ін.; за ред. А. О. Старостіної. - К. : Знання, 2009. - 1070 с.

Гуревич Л. Я. Так называемый "кризис маркетинга": вызовы и ответы [Електронний ресурс]/Л. Я. Гуревич//Вестник бизнес-образования. - 2008. - № 1. - Режим доступу: http://www.bisam.kz/articles/tnkm.html.

Райс Э. Маркетинговые войны /Э. Райс, Дж. Траут. - СПб.: Питер, 2003. - 256 с.

Черепня В. В. Нова парадигма маркетингу / В. В. Черепня // Наука в інформаційному просторі: зб. наук. праць. Т. 1. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. - С 128-130.

Kotier Ph. Marketing lateralny / Ph. Kotier, F. Trias de Bes ; tBum. A. Ehrlich ; PWE. - Warszawa, 2004.

Венжик K. Десятая "Пи"/K. Венжик//Деловой. - 2008. - № 1. - C. 82-85


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.