МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Наталя Кулєшова

Анотація


Запропоновано узагальнену систему кількісних показників оцінки конкурентної позиції туристичних підприємств (СКПКП). На базі сформованої СКПКП розроблені моделі класифікації та ідентифікації конкурентної позиції'туристичних підприємств на прикладі Харківської області.


Ключові слова


конкурентна позиція; система кількісних показників конкурентної позиції підприємства; ринкова частка; реальні конкуренти; кластери туристичних підприємств; нейронна мережа; лідери; челенджери; послідовники; нішери

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и тактика / Г. Л. Азоев. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. - 208 с.

Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме : уч. пособ. /А. П. Ду- рович. - СПб. : Питер, 2008. - 384 с.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг / О. О. Любіцева. - К. : Альтепрес, 2002. - 436 с.

Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу : моногр. / Л. М. Шульгіна. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 579 с.

Балабаниць А. В. Вимірювання результативності маркетингової взаємодії зі споживачами на основі концепції життєвого циклу маркетингових відносин [Електронний ресурс] / А. В. Балабаниць // Наука й економіка. - 2009. - № 41(16). - Т. 1. - С. 191-198. - Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/ portal/Soc_ Gum/Tiru/2009_28_3/index. htm.

Багиев Г. Л. Маркетинг : учеб. для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн. - [3-є изд.] ; под общ. ред. Г. Л. Багиева. - СПб. : Питер, 2006. - 736 с.

Ферріс Поль У. Маркетингові показники: Більше 50 показників, які важливо знати кожному керівнику / Поль У. Ферріс, Нейл Т. Бендл, Філіп І. Пфайфер, Девід Дж. Рейбштейн ; за наук. ред. І. В. Тараненко. - Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2009. - 480 с.

Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні за 2010-2011 pp. : стат. бюлетень. - К. : Гопое. упр. стат. України, 2011. - 91 с.

Полякова О. Ю. Модель нечіткої класифікації конкурентів туристичних підприємств / О. Ю. Полякова, Н. В. Кулешова // Научный информационный журнал "Бизнес-Информ". - 2011. - №5(1). - С. 154-157.

Боровик В. П. Нейронне сети. STATISTICA Neural Networks: Методология и технологии современного анализа данных /В. П. Боровик. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2008. - 392 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.