ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОМИСЛОВІСТЬ

Ганна Кармелюк

Анотація


Побудовано економіко-математичні моделі залежності обсягу продукції промисловості від вкладених у неї інвестицій та визначено їх ефективність. Обґрунтована економетрична модель розподіленого лагу з запізненням у три роки.


Ключові слова


обсяг продукції промисловості; інвестиції; середня продуктив¬ність інвестицій; гранична продуктивність інвестицій; економетричні моделі; метод Ейткена; лаги; кореляційна функція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кармелюк Г. І. Економетричні дослідження інвестицій в основні галузі народного господарства України в докризовий період / Г. І. Кармелюк//Гзлицький економічний вісник. Науковий журнал. - Тернопіль. - 2011. - № 3 (32). - С. 50-56.

Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. /за ред. О. Т. Іващука. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 701 с.

Кармелюк Г. І. Економетричні моделі залежності валового внутрішнього продукту від роздрібного товарообороту / Г. І. Кармелюк//Наукові записки : зб. наук. праць кафедри економічного аналізу. Вил. 5. - Тернопіль: Економічна думка, 2010. - С. 107-110.

Кармелюк Г. І. Економетричні дослідження інвестицій в основний капітал в докризовий період в Україні/Г. І. Кармелюк// Фінансова система України: зб. наук. праць. - Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2011. - Вил. 17. - С. 473-479.

Основні показники економічного та соціального стану України за 1991 -2001 та 2002-2007 роки /Національний банк України //Бюлетень НБУ. - 2007. - № 9.

Основні показники економічного розвитку / Національний банк України // Бюлетень НБУ. - 2012. - № 1. - С. 46.

Статистичний щорічник України за 2010 рік/ Держ. ком. статистики України ; відп. за вил. О. Г. Осауленко. - К. : Август Трейд, 2011. - 559 с.

Наконечний С. І. Економетрія / С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк// Підручник. - [вид. 2-ге, долов. та перероб.] - К.: КНЕУ, 2000. - 296 с.

Новак Е. Введение в методы эконометрики: сборник задач / Едвард Новак; пер. спольск.; под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 248 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.