ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ З АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Валентина Рядська

Анотація


У статті досліджено взаємозв’язок між системою корпоративного управління акціонерного товариства та ризиками суттєвих викривлень у фінансових звітах. Розкрито зміст завдання аудиторської перевірки стану корпоративного управління та визначено напрямки проведення аудиторських процедур отримання доказів щодо його стану.


Ключові слова


напрямки розвитку аудит; корпоративне управління; процедури аудиту

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


GREEN PAPER Політика аудиту: уроки кризи [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bakertillyukraine. com/media/GREEN%20PAPER_Audit%20

Policy_ua.pdf

Шульга І. П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України [Електронний ресурс] /I. П. Шульга. - Режим доступу: http://www.economy.nayka. com. ua/index.php?operation=1&iid=421

Чуб Б. А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России / Б. А. Чуб; под ред. В. В. Бандурина. - М.: БУКВИЦА, 2000. - 184 с.

Гриньова В. М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні /В. М. Гpиньова. - К., 2003. - 324 с.

Методи забезпечення фінансової стійкості та інвестиційної привабливості авіапідприємств корпоративного типу: моногр. /[Щелкунов В. І., Мізюк С. Г., Астапова Г. В., Мізюк В. В., Буглак О. В.]. - К.:, Наук. думка, 2007. - 160 с.

Закон України "Про акціонерні товариства"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17

Уманцев Ю. Формування української моделі корпоративного управління [Електронний ресурс]/Ю. Уманцев. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Dibpp/2009_8/N4-str10-13.pdf

Баюра Д. О. Система корпоративного управління в Україні: стан та перспективи розвитку/ Д. О. Баюра. - К.: Видав.-поліграф. центр "Київський університет", 2009. - 228 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, ч. 1 /пер. з англ. Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О., Гик О. В., Біндер С. Г. - 841 с.

Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах: моногр. /[Б. Лессер, П. Гайдуцький, І. Розпутенко та ін.]; за заг. ред. І. Розпутенка, Б. Лессера, пер. з англ. В. Шульги; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ, кваліфікацїї керів. кадрів. - К. : К.І.С., 2004. - 306 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.