МЕТОДОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАПРЯМОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Тетяна Гоголь

Анотація


Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології'наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів та визначення загальнонаукових і специфічних методів і способів дослідження господарських явищ і процесів, які застосовуються на окремих етапах наукового пізнання.


Ключові слова


бухгалтерський облік; методологія; загальнонаукові методи; специфічні методи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Советский энциклопедический словарь /гл. ред. А. М. Прохоров. - 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1982. - 1600 с.

Философский энциклопедический словарь /гл. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. - М.: Сов. энциклопедия, 1983. - 840 с.

Новиков А. М. Методология научного исследования /А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 280 с.

Баскаков А. Я. Методология научного исследования: уч. пособ. /А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. - К. : МАУП, 2004. - 216 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. - 3-є вид. - К.: КНЕУ, 2000. - 563 с.

Кузьминський Ю. А. Методологія бухгалтерського обліку в контексті реформування / Ю. А. Кузьминський //Фінанси України. - 2006. - № 8. - С. 59.

Пушкар М. С. Філософія обліку: моногр. / М. С. Пушкар. - Тернопіль: Карт- бланш, 2002. -156 с.

Кіндрацька Л. М. Управлінський аспект бухгалтерського обліку в Україні / Л. М. Кіндрацька // Тези доповідей науково-практичної конференції "Обліково- аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства". - С. 90.

Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навч. посіб. / Н. М. Малюга; заред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 476 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.