КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

М. Бойко, Г. Михалійченко

Анотація


Викладено теоретичні та методичні аспекти формування кластерів як інноваційної компоненти економічного розвитку регіонів. Аналітично опрацьовано передумови формування кластерів на регіональному рівні. Запропоновано структурно-логічну схему процесу розвитку господарських комплексів регіону на основі формування кластерів.


Ключові слова


Кластери; регіон; інноваційна компонента; конкуренто¬спроможність; причинно-наслідкові зв’язки; бізнес-клімат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Інноваційна стратегія українських реформ /[А. С. Гзльнинський, В. М. Гаєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко]. - К.: Знання України, 2002. - 326 с.

Клейнер Г. Б. Формирование стратегии функционирования инновационно¬промышленных кластеров / Г. Б. Клейнер, Р. М. Качалов, Н. Б. Нагрудная. Препринт WP/2007/216. - М.: ЦЭМИ РАН, 2007. - 120 с.

Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. - К.: Основи, 2003.- 390 с.

Nordin S. Tourism Clustering & Innovation/ S. Nordin //Paths to Economic Growth & Development. - ETOUR: Utredningsserien Analys ach Statistic, 2003.

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: моногр. /Т. І. Ткаченко. - [2-ге вид., випр. та допоен.]. - К.: КНТЕУ, 2009. - 463 с.

Regional Competitiveness of Tourism Cluster: a Conceptual Model Proposal [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mpra.ub. uni-muenchen. de.

Бунаков О. О. Кластерний підхід до позиціонування в туризмі /О. О. Бунаков [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rmat.ru.

Feldman V. P. Innovation in Cities and Regions / V. P. Feldman, D. B. Audretsch // Science based Diversity, Specialization and Localized Competition-European Eco¬nomic Review. - 2009. - № 43. - P. 409-429.

Гзлушкина Т. П. Принципы и предпосылки формирования эколого-экономических зон приморского типа / Т. П. Галушкина // Экология: истоки, проблемы и перспективы: сб. науч. трудов. - Одеса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. - С. 45-51.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.