УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Олександр Дзюблюк

Анотація


Проаналізовано особливості кредитної діяльності комерційних банків з урахуванням наслідків світової фінансової кризи. Сформульовано основні засади активізації кредитного процесу банків у частині оптимізацїі управління кредитним ризиком як основи подолання кризових явищ у реальному секторі. Обґрунтовано пропозиції щодо формування цілісної політики банку з управління кредитним ризиком як основи роботи банківського менеджменту з організації кредитного процесу в посткризових умовах економічного розвитку.


Ключові слова


фінансова криза; кредитний ризик; комерційний банк; ризик- менеджмент; кредитоспроможність; посткризовий розвиток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кредитний ризик комерційного банку: навч. посіб. / заред. В. В. Вітлінського. - К. : Знання, 2000. - 251 с.

Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа: підруч. /О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К.: Знання, 2008. - 564 с.

Зинкевич В. А. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов / В. А. Зинкевич // Банковское кредитование. - 2009. - № 4. - С. 58-68.

Ковалев А. П. Кредитный риск-менеджмент: моногр. / А. П. Ковалев. - К. : Сузір’я, 2007. - 406 с.

Банковское дело : учеб. / под ред. О. И. Лаврушина. - М. : Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

Банківський менеджмент: підруч. /за ред. О. А. Кириченка, В. І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

Банківські операції: підруч. / за ред. проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.

Гооші та кредит: підруч. /за заг. ред. М. I. Савлука. - К.: КНЕУ, 2006. - 744 с.

Банківські ризики: теорія і практика управління: моногр. / Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб [та ін.]. - К.: КНЕУ, 2008. - 456 с.

Шумкова К. Г. Совершенствование методов оценки и лимитирования кредитного риска в российском банковском секторе /К. Г. Шумкова //Финансы и кредит. - 2011. - № 30. - С. 34-37.

Иода Е. В. Классификация банковских рисков и их оптимизация /Е. В. Иода, Л. Л. Мешкова, Е. Н. Болотина; под общ. ред. проф. Е. В. Иода. - [2-е изд., испр., перераб.]. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. - 120 с.

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: зате. Постановою Правління Нац. банку України 25.01.2012р., № 23.

ДзюблюкО. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки : моногр. / О. В. Дзюблюк. - К. : Поліграфкнига, 2000. - 512 с.

Банковский менеджмент: уч. пособ. /под ред. А. А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 697 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.