УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Ольга Кириленко, Галя Козак

Анотація


Обґрунтовано сутність та особливості управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів. Розкрито структуру механізму управління недержавними пенсійними фондами у розрізі методів, важелів та інструментів, склад яких декомпоновано відповідно до етапів процесу управління фінансовими ресурсами. Досліджено основні стадії процесу залучення пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів та процесу інвестування пенсійних активів. Сформульовано рекомендації щодо вибору інвестиційної стратегії фондами з урахуванням критеріїв та обмежень інвестиційного портфеля. Проаналізовано практику залучення, інвестування та використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів, виявлено основні тенденції та проблеми у їх діяльності. Запропоновано заходи щодо оптимізації управління фінансовими ресурсами на різних етапах роботи недержавних пенсійних фондів.


Ключові слова


фінансові ресурси; механізм управління фінансовими ресурсами; недержавний пенсійний фонд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами /И. А. Бланк. - М.: Омега-Л, 2011. - 768 с.

Ярошенко О. В. Механізм залучення і використання фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.08 / Ярошенко О. В.; ДВНЗ “ Українська академія банківської справи НБУ”. - Суми,

- 22 с.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua.

Офіційний сайт Національної асоціації НПФ України та адміністраторів НПФ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://napfa. 24s. info.

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. / Фабоцци Ф. - М.: ИНФРА- М, 2000. - 932 с.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг “Про затвердження методичних рекомендацій щодо базової оцінки інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів” від 29.09.2011 р. №613 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.dfp.gov.ua.

Горюк Н. Пенсионная система Украины: проблемы и перспективы [Електроннийресурс]/Н. Горюк. - Режим доступу: http://www.pension.kiev.ua/ files/presentation_conference_25apr2013_ru.pdfэ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг “Про затвердження Положення про граничний розмір витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення” від 04.12.2012 р. № 2541 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.dfp.gov.ua.

Pension Markets in Focus. - 2013. - 63 p.

Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.06.2003 р. № 1057-IV[Електроннийресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Федоренко А. В. Недержавний пенсійний фонд: виплата пенсії на строк очікуваної тривалості життя / А. В. Федоренко // Фінанси України. - 2012. - № 7. - С. 59-73.

Гвозденко А. Н. Технологическая карта процесса работы негосударственного пенсионного фонда с клиентами / А. Н. Гвозденко, О. Н. Чернышова // Пенсионное обозрение. - 2011. - № 2 (6). - С. 9-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.