АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ольга Дем'нюк

Анотація


У зв’язку з лібералізацією міжнародної торгівлі та зменшенням ролі тарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі, розкрито особливості застосування державами нетарифних інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано визначення та перелік заходів нетарифного регулювання на законодавчому рівні в Україні та виокремлено їх позитивні та негативні моменти у вітчизняній практиці регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз відповідності національної системи нетарифного регулювання міжнародно-правовим нормам Світової організації торгівлі, у процесі якого встановлено доцільність узагальнення та систематизації існуючого законодавчо закріпленого переліку заходів нетарифного регулювання відповідно до міжнародних стандартів на підставі гармонізації економічної, інституційної та законодавчої складових регулювання зовнішньоекономічної діяльності з врахуванням національних інтересів держави та вітчизняних товаровиробників і споживачів.


Ключові слова


нетарифне регулювання; заходи нетарифного регулювання; зовнішньоекономічна діяльність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гоебельник О. Порівняльний аналіз теоретичних підходів до нетарифного регулювання / О. Гребельник, М. Стеблянко //Митна безпека. - 2010. - № 1. - С. 24-34. - (Серія “Економіка”).

Кіян О. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О. Кіян // Митна справа. - 2007. - № 2. - С. 13-16.

Пісьмаченко Л. Нетарифне регулювання як інструмент економічної політики держави у зовнішньоторгівельних відносинах /Л. Пісьмаченко //Економіка та держава. - 2007. - № 9. - С. 60-64.

Романенко В. Класифікація нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі /В. В. Романенко // Митна справа. - 2012. - № 3 (81). - С. 49-55.

Солодковський Ю. Нетарифний протекціонізм на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі [Електронний ресурс]/Ю. Солодковський, В. Олефіренко // Економічні науки: Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. праць. - Луцький

національний технічний університет. - 2011. - Вип. 8 (29). - Ч.

- Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/en_oif/2011_8_4/25.pdf.

Шульга М. Г Нетарифні заходи регулювання в зовнішньоекономічних відносинах /М. Г Шульга //Проблеми законності. - 2011. - Вип. 117. - С. 92-97.

Щербатюк Н. Класифікація заходів нетарифного регулювання / Н. Щерба- тюк // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 111-116.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р., № 959- XII (з наступними змінами і доповненнями). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.19.45&nobreak=1.

Митний кодекс України від 13.03.2012р., № 4495-VI (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau. ua/ doc/?uid= 1011.60.9&nobreak=1.

Податковий кодекс Україні від 02.12.2010 р., № 2755-VI, (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon. nau. ua/doc/?uid=1011.47.53&nobreak=1.

Дюмулен И. И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование : учебник/И. И. Дюмулен. - [2-изд.]. - М. : ВАВТ, 2009. - 544 с.

Харитонов О. Дозвільна система в Україні : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / О. В. Харитонов. - Харків, 2004. - 22 с.

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 р., № 549-IV, (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.161.4&nobreak=1.

Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997р., № 637/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://search.ligazakon. ua/l_doc2.nsf/link1/Z970637.html.

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р., № 46-93 (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/46-93.

Угода про технічні бар’єри у торгівлі: Міжнародний документ СОТ від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/981_008.

Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 01.12.2005 р., № N 3164-IV (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau. ua/

oc/?uid=1088.1006.8&nobreak=1.

Угода про процедури ліцензування імпорту: Міжнародний документ СОТ від

04.1994 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/981_014.

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2013 рік: Постанова Кабінету міністрів України від 19.12.2012 р., № 1201 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/1201-2012-%D0%BF.

Захист інтересів національних товаровиробників на внутрішньому ринку: Офіційна інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.me.gov.ua/controi/uk/pubiish/category/main?cat_id=90070

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22.12.1998 р., № 332-XIV (з наступними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/ ?uid= 1087.59.8&nobreak=1.

Новокшонов И. Характеристика мер нетарифного регулирования внешнетор-говой деятельности/И. Новокшонов //Право и экономика. -1999. - № 6. - С. 78-80.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.