ЧЕСНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНА ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВВЕДЕННЯ

Ольга Владимир

Анотація


Обґрунтовано необхідність організації чесного та прозорого бізнесу. Розглянуто існуючі умови, що визначають сучасний рівень чесності українського бізнесу. Визначено основні складові, які впливають на формування культурного бізнес- середовища та визначають можливості побудови чесного бізнесу. Зокрема, досліджено вплив на розвиток чесного бізнесу в Україні таких складових, як: сім’я, освіта, правове поле, податкова система, державна політика, інституційне середовище, цінності та взаємостосунки, релігія. Розглянуто сучасні умови для розвитку малого та середнього підприємництва, його частку у ВВП України та проведено порівняльну характеристику з частками у ВВП інших країн світу. Визначено особливості прояву нечесності бізнесу за наступними рівнями відносин: підприємство - держава, підприємство - інституційна інфраструктура, під­приємство - підприємство, підприємство - партнери по бізнесу, підприємство - споживачі. Запропоновано основні шляхи вирішення існуючих проблем, пов’язаних з тінізацією та корумпованістю бізнесу та економіки країни.


Ключові слова


бізнес; бізнес-культура; чесний бізнес; бізнес-середовище; етика; мораль; ділова репутація; державна політика; податкова система; конкуренція; тонізація; корупція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про захист прав споживачів”від 12.05.1991 № 1023-XII[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції”від 07.06.1996 № 236/ 96-ВР[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada. gov. ua/laws/ show/236/96-%D0%B2%D1%80

“Зелена книга малого бізнесу України - 2012”: основні висновки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pfi.org.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=243:l-2012r-&catid=37:podii&Itemid=1

Підвисоцький Р Чи може бізнес бути чесним? (Матеріали круглого столу) / Р Підвисоцький//Вісник Національного банку України. - 2013. - № 6. - С. 41-44.

Баранівський В. Ф. Етика бізнесу : навч. посіб. / В. Ф. Баранівський, Т Г Скворцова. - К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. - 200 с.

Вижити за всяку ціну. Розвиток малого бізнесу в Україні гальмується потужним тиском бюрократії /Кореспондент від 07.06.2013 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua.korrespondent.net/journal/1568905-korrespondent-vizhiti- za-vsyaku-cinu-rozvitok-malogo-biznesu-v-ukrayini-galmuetsya-potuzhnim-tiskom-b

Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. - К. : Академія, 2001. - 280 с.

Владимир О. Формування позитивної репутації банків як одна зі складових стабілізації валютного ринку України / О. Владимир, О. Стельмах // Соціально- економічні проблеми і держава. - Тернопіль: Терно-граф, 2010. - Вип. 1 (3) - С. 33-38.

References

Ukrainian law “Customer’s rights protection” of 12.05.1991 # 1023-XII [WWWre¬source]. - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Ukrainian law “Protection from dishonest competition”of 07.06.1996 # 236/96-VR [WWW resource]. - Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96- %D0%B2%D1%80

“Green book of small business of Ukraine — 2012”: main conclusions [WWW resource]. - Available at: http://www.pfi.org.ua/index.php?option=com_content &view=article&id=243:l-2012r-&catid=37:podii&Itemid=1

Pidvysotskyi R. “Can the business to be honest?” (Round table materials) / R. Pidvysotskyi //Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — 2013. — # 6. — P. 41-44.

Baranivskyi V. F. “Business ethics”: manual/ V. F. Baranivskyi, T. H. Skvortsova. - K. : Vydavets PALYVODA A.V, 2008. — 200 p.

“Survive at all costs. Small business in Ukraine is hampered by strong pressure of bureaucracy”/ Korespondent on 07.06.2013 [WWW resource]. — Available at: http://ua.korrespondent.net/journal/1568905-korrespondent-vizhiti-za-vsyaku-cinu- rozvitok-malogo-biznesu-v-ukrayini-galmuetsya-potuzhnim-tiskom-b

Mochernyi S. V. “Basics of entrepreneurship”: manual / S. V. Mochernyi, O. A. Ustenko, S. I. Chebotar. - K. : Akademiia, 2001. — 280 p.

Vladymyr O. “Forming the positive banking reputation as one of the components to stabilization of Ukrainian currency exchange market”/ O. Vladymyr, O. Stelmakh / / Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. - Ternopil: Terno-hraf, 2010. - #1 (3) - P. 33-38.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.