ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Алла Мельник, Інна Тинська

Анотація


Висвітлено проблему визначення місця держави в економіці та державного підприємництва як її регулятивної функції в системі управління національною економікою. Державне підприємництво показано в трьох ракурсах: як явище, як процес, як елемент управління. Надано характеристику організаційно-правових форм державних підприємств, окреслено сфери поширення та на основі емпіричних даних показано виконання основних функцій, покладених на державне підприємництво. Із використанням зарубіжного досвіду визначено недоліки державного підприємництва в Україні за умов трансформації управління національною економікою і внесено пропозиції щодо можливостей його ефективнішого використання в майбутньому.


Ключові слова


державне підприємництво; державна власність; приватизація; корпоративні права держави; трансформація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Вахненко Т. Державні підприємства в Україні: як треба розподіляти прибуток [Електронний ресурс]/ Т. Вахненко, І. Бураковський. - Режим доступу: http:// www. ier. com. ua/ua/publications/policy_briefing_series/?pid=1883.

Національна економіка: навч. посіб. /А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович; [за ред. А. Ф. Мельник]. - К.: Знання, 2011. - 452 с.

Державне регулювання економіки /1. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Залога; [за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р Михасюка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: Українські технології, 1999. - 640 с.

Рудченко О. Управління державним сектором: проблеми і перспективи / О. Рудченко, М. Шкільняк// Соціально-економічні проблеми і держава. - 2011. - Вип. 2 (5). - С. 12-19.

Підприємницький етатизм [Електронний ресурс] // Український тиждень. - 2013. - № 36. - С. 11-12. - Режим доступу: http://joinfo. ua/catalog/mediaview/ ZHurnal-Ukrayinskiy- Tizhden-612-sentyabrya-2013—36_ 1089. html#page/10.

Декрет Кабінету Міністрів України ‘’Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається”// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 11. - С. 96.

Господарський кодекс України / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Ін Юре, 2003. - 344 с.

Статистичний щорічник ‘’Україна у цифрах. 2012 рік” / Держкомстат України. - К.: Техніка, 2013. - 244 с.

Звіти Фонду державного майна України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.spfu.gov. ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI.aspx.

Україна за роки незалежності (1991-2002 рр.). - 4-е вид., переробл. та доповн. - К. : Нора-Друк, 2002. - 366 с.

Звіт Антимонопольного комітету України за 2012 р. [Елeктронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/ 84306.

Зведений перелік суб’єктів природних монополій [Елeктронний ресурс]. - Peжим дocтyпy : http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/ 94020.

Звіт Рахункової палати України за 2012 р. [Елeктронний ресурс] / Рахункова палата України. -К., 2013. -198с. -Peжимдocтyпy:http://www.ac-rada.gov.ua/ control/main/uk/publish/category/32826.

Звіт щодо функціонування системи державних закупівель у 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/pub- lish/article ?art_id= 193989&cat_id= 129962.

Закон України ‘’Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель” // Відомості Верховної Ради України. - 2012. - № 18. - С. 156.

World Economic Forum (Всесвітній економічний форум) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.weforum.org/reports?filter[year]=2013.

Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. - К.: НІСД, 2013. - 71 с.

Фонд державного майна України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. spfu. gov. ua/spfu. gov. ua/default. aspx.

References

Vakhnenko, T Burakovskyi, I. (2003), ‘’Government entrepreneurship in Ukraine: how to deal with income”, available at: http://www.ier.com.ua/ua/publications/ policy_briefing_series/?pid=1883.

Mel’nuk, A. F Vasina, A. Y. Zhelyuk, T. L. (2011), Nacional’na ekonomika: navch. posib. [National economic: study guide], Vid-vo “’Znannia”, Kyiv.

Mukhasiuk, I. Mel’nuk, A. Krupka, M. Zaloga, Z. (1999), Derzhavne regulyivannia ekonomiky [Government regulation of economy], Ukrains’ki tekhnologii, Lviv.

Rudchenko, O. Shkil’niak, M. (2011), ‘’Government sector management: problems and perspectives”, Sotsial’no-ekonomichni problemy i derzhava, vol. 2 (5), pp. 12¬19.

Ukrains’kyi tyzhden’ (2013), ‘’Enterprising etatism”, available at: http://joinfo.ua/cata- log/mediaview/ZHurnal-Ukrayinskiy-Tizhden-612-sentyabrya-2013— 36_ 1089. html#page/10.

Cabinet of Ministers of Ukraine (1993), The Decree ‘’On the list of property complexes of government entrepreneurship, organizations and main manufacture structural units, privatization or transference in lease of which are not allowed”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 11, p. 96.

Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Economic Code of Ukraine, In Yure, Kyiv, 344 p.

State Statistics Service of Ukraine (2013), Statystychnyi shchorichnyk ‘’Ukraina v tsyfrakh 2012 rik”[Statistical annual ‘’Ukraine in numbers 2012”], Tekhnika, Kyiv, 244 p.

Reports of The State Property Fund of Ukraine, [WWW resource], available at: http://www. spfu. gov ua/_layouts/SPFUSiteDefinition/ReportsMFI. aspx.

Ukraina za roky nezalezhnosti. 1991-2002 rr. [Ukraine during independence time 1991-2002], Nora-Druk, Kyiv, 2002, 366 p.

The Report of The Antimonopoly Committee of Ukraine (2012), [WWWresource], available at: http://www. amc.gov ua/amku/control/main/uk/publish/article/84306.

Antimonopoly Committee of Ukraine (2012), ‘’The composite list of natural mo¬nopoly companies”, [WWWresource], available at: http://www.amc.gov.ua/amku/ control/main/uk/publish/article/94020.

The Report of The Accounting Chamber of Ukraine (2013), [WWW resource], available at: http://www. ac-rada. gov. ua/control/main/uk/publish/category/32826.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, ‘’The Report about gov¬ernment purchases operating in 2012" [WWW resource], available at: http:// www. me. gov. ua/control/uk/publish/article ?art_id= 193989&cat_id= 129962.

Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law ‘’On introduction changes in some legislative acts of Ukraine concerning government purchases”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 18, p. 156.

World Economic Forum [WWWresource], available at: http://www. weforum. org/ reports?filter[year]=2013.

The National Institute for Strategic Studies (2013), ‘’Innovative development of industry as a part of structural transformation of Ukrainian economy”, NISD, Kyiv, 71 p.

State Property Fund of Ukraine, [WWW resource], available at: http:// www. spfu. gov. ua/spfu. gov. ua/default. aspx.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.