BCG-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Петро Микитюк, Тетяна Фецович

Анотація


Здійснено теоретико-методологічне дослідження суті моделі Бостонської консалтингової групи (модель BCG) та особливостей її використання щодо позиції товару у продуктовому портфелі птахівничих підприємств. Проаналізовано асортиментну групу досліджуваних підприємств та запропоновано розрахунок нової системи показників за алгоритмом BCG-аналізу. Сформульовано продуктову стратегію для підвищення ефективності діяльності птахівничих підприємств на основі забезпечення конкурентних переваг.


Ключові слова


стратегічний аналіз; портфельний аналіз; стратегія розвитку; модель BCG; відносна частка ринку; темп зростання ринку; конкурентні переваги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз: навч. посіб. / П. Л. Гордієнко, Л. Г Дідковська, Н. В. Яшкіна. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Алерта, 2008. - 478 с.

Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. / К. І. Редченко. - вид. 2-ге доповн. - Львів: Новий світ-2000, 2003. - 272 с.

Парасій-Вергуєнко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практиктика: моногр. /1. М. Парасій-Вергуєнко. - К.: КНЕУ, 2007. - 360 с.

Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз : навч. посіб. /1. Д. Фаріон, В. А. Чичун. - Тернопіль, 2005. - 528 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия /Игорь Ансофф; [пер. с англ. С. Жильцов при содействии Э. Дж. Макдоннелл]. - СПб.: Питер, 1999. - 416 с.

Круглова Н. Ю. Стратегический менеджмент: учеб. для вузов /Н. Ю. Круглова, М. И. Круглов. - М.: Изд-во РДЛ, 2003. - 464 с.

Маркова В. Д. Стратегический менеджмент : курс лекций / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирск. соглашение, 2001. - 288 с.

Панов А. И. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. для вузов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 240 с.

Пласкова Н. С. Методология стратегического анализа результативности бизнеса: моногр. / Н. С. Пласкова. - М. : Креатив. экономика, 2007. - 256 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособность : учеб. [по спец. “Маркетинг’]/Р А. Фатхутдинов. - М.: Экономика, 2005. - 505 с.

Річна регулярна інформація по птахівничих підприємствах за 2012-2013 рр. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/search.

References

Gordienko PL. Strategic analysis: teach. guidances/P L. Gordienko, L. G. Did- kovskiy, N. V. Yashkina . - 2nd ed., Revised. and add. - K.: Alert, 2008. - 478 p.

Redchenko K. I. Strategic analysis in business: Manual. - 2nd Edition enlarged. - Lviv. The New World-2000, 2003. - 272 p.

Persia-Verhuyenko I. M. Strategic analysis in banks : theory, methodology, prac¬tice : Monograph. - Kyiv : Kyiv National Economic University, 2007. - 360 p.

Fahrion I. D., V. A. Chychun Strategic analysis : Tutorial. - Ternopil, 2005. - 528 p.

Ansoff I. New corporate strategy / Igor Ansoff, [ transl. from the English. By S. Zhiltsov with E. John McDonnell’s assistance ]. - St. Petersburg : Piter, 1999. - 416 p.

Kruglov N. Y., Kruglov M. I. Strategic management. Textbook for high schools. - Moscow: Publishing House of RDL, 2003. - 464 p.

Markov V. D., Kuznetsov S. A. Strategic management: Lectures. - Moscow: IN- FRA-M, Novosibirsk: Sibirskoe soglashenie, 2001. - 288 p.

Panov A. I. Strategic management: Textbook for Universities. - Moscow: UNITY- DANA, 2002. - 240 p.

Plaskova N. S. Methodology of strategic analysis of business performance: mono¬graph /N. S. Plaskova. - Moscow: Kreatyvnaya economika, 2007. - 256 p.

Porter M. Competitive strategy : Methods of analysis of the industry and competitors / M. Porter. - Moscow: Alpina Business Books, 2005. - 454 p.

Fathutdynov R. A. Strategic competitiveness : textbook [on spec. “Marketing’] / R. A. Fathutdynov. - Moscow: Economy, 2005. - 505 p.

Annual regular information about poultry enterprises for 2012-2013 yy. [WWW resource]. - Available at: http://smida.gov.ua/db/emitent/search.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.