ЕВОЛЮЦІЙНА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНИХ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

Євгеній Куриляк

Анотація


Показано, що процес кластеризації змінився від концентрації підприємств на певній території для наближення до ресурсної бази і суміжних виробництв з метою економії на транспортних витратах до об’єднань виробничих фірм і установ, що здійснюють наукові розробки. Ретроспективний аналіз свідчить, що мережа сильних факторів має точковий характер. Кластери мають переважно регіональну орієнтацію, і навіть у такій високотехнологічній країні, як США, далеко не всім штатам вдається досягнути технологічного лідерства принаймні в одній галузі. Зроблено висновок, що еволюція локальних виробничих систем кластерного типу в Європейському Союзі відбувалася у напрямку збільшення “критичної маси” кластерів, яка спромоглася б справити вплив на підвищення конкуренто­спроможності як окремих країн, так і ЄС загалом. В ЄС поступово інновації набирають домінуючого статусу в кластерах всіх видів, що обумовлює, зрештою, зміну логіки і фокусів кластерних ініціатив. Якщо на початках тематичний блок кластера обмежувався видимими цілями, наприклад будівництвом чи медициною, то тепер кінцевою метою стає відповідно благополучне життя у будинку і здорове старіння. У трансатлантичному просторі потенціал кластерних систем виявив великі резерви для започаткування нових інноваційних напрямків бізнесу. Вони починають використовуватися в якості платформ для “переключення” на інші джерела знань, залучення нових партнерів та міжнародне співробітництво.


Ключові слова


інноваційний кластер;, інтернаціональне співробітництво; кластер; людський фактор; маркетинг кластера; менеджмент кластера; троїста спіраль кластеризації; транскордонне співробітництво

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /[М. Кастельс ; пер. с англ. под ред. О. И. Шкаратана]. - М. : ГУ ВШЭ, 2000.

Ленчук Е. Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Электронный ресурс] / Е. Б. Ленчук, Г А. Власкин // Проблемы прогнозирования. - 2010. - № 5. - С. 38-51. - Режим доступа : http://www.innoclusters.ru/uploaded/docs/ljenchuk.pdf.

Ицковиц Г. Предисловие автора к русскому изданию. На пути к Сколково [Электронныйресурс]/Генри Ицковиц. - Режим доступа : http://www.tusurru/ export/sites/ru.tusur.new/ru/innovation/triplehelix/ickovic.pdf

Портер М. Конкуренция /М. Портер. - М. : Вильямс, 2003.

Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Busi¬ness School. Copyright 2005 President and Fellows of Harvard College [WWW resource]. - Mode of access: http://www.ruthenia.ru/logos/number/40/07.pdf. - р. 76.

Jonathan Sallet and Paisley Innovation Clusters Create Competitive Communities. Huff Post Social News September 21, 2009; Ленчук Е. Б. Кластерный поход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Электронный ресурс]/Е. Б. Ленчук, В. А. Власкин. - Режим доступа: http://institutiones.com/ strategies/1928-klasternyj-podxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiya-zarubezhnyx- stran.html.

Oulu Region - The Direction for Expertise. - Oulu: Painotalo Suomenmaa, 2003. - P. 24.

Powerful dusters: Main Drivers of Europe’s Competitiveness. Brussels, 17i1 Octo¬ber 2008 [WWW resource]. - Mode of access: http://ec.europa. eu/enterprise/inno- vation/index_en. htm.

TACTICS (2012). Where the cluster winds are blowing in Europe [WWWresource]. - Brussel : European Commission. - P 20-110. - Mode of access : http:// abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Where-the-cluster-winds-are-blowing-in- Europe.pdf.

References

Kastels M. Informational epoch: economy, society, culture /[M. Kastels; translated from English, ed. by. O. Y. Shkaratana]. - M.: HU VShЭ, 2000.

Lenchuk E. B. Cluster approach in strategy of innovational development of foreign countries [WWWresource]/E. B. Lenchuk, H. A. Vlaskyn //Problemy prohnozyrova- nyia. - 2010. - # 5. - S. 38-51. - Available at: http://www.innoclusters.ru/uploaded/ docs/ljenchuk.pdf

Ytskovyts H. Author’s foreword to Russian edition. On the way to Skolkovo [WWW resource] / Henry Ytskovyts. - Available at: http://www.tusur.ru/export/sites/ ru.tusur.new/ru/innovation/triplehelix/ickovic.pdf

Porter M. Competition / M. Porter. - M.: Vyliams, 2003.

Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Busi¬ness School. Copyright 2005 President and Fellows of Harvard College [WWW resource]. - Available at: http://www.ruthenia.ru/logos/number/40/07.pdf. - Р 76.

Jonathan Sallet and Paisley Innovation Clusters Create Competitive Communities. Huff Post Social News September 21, 2009; Lenchuk E. B. Cluster approach in strategy of innovational development of foreign countries [WWW resource] / E. B. Lenchuk, V. A. Vlaskyn. - Available at: http://institutiones.com/strategies/1928- klasternyj-podxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiya-zarubezhnyx-stran.html.

Oulu Region - The Direction for Expertise. - Oulu: Painotalo Suomenmaa, 2003. - P. 24.

Powerful dusters: Main Drivers of Europes Competitiveness. Brussels, 17i1 Octo¬ber 2008 [WWW resource]. - Mode of access: http://ec.europa.eu/enterprise/inno- vation/index_en. htm.

TACTICS (2012). Where the cluster winds are blowing in Europe [WWWresource]. - Brussel : European Commission. - P 20-110. - Mode of access : http:// abclusters.org/wp-content/uploads/2013/12/Where-the-cluster-winds-are-blowing-in- Europe.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.