ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ: СУТНІСТЬ, МОТИВИ, ВИДИ ТА ЧИННИКИ

Олена Шаманська

Анотація


Розглянуто основні підходи до трактування поняття “фінансова поведінка домогосподарств” у наукових дослідженнях зарубіжних та вітчизняних учених, досліджено моделі, види, стратегії та типи фінансової поведінки населення в сучасній економічній літературі, окреслено особливості формування та реалізації фінансової поведінки індивідів з урахуванням сучасних тенденцій, з’ясовано вплив об’єктивних факторів та спонукальних мотивів на формування основних моделей та стратегій фінансової поведінки домогосподарств в умовах ринкових перетворень.


Ключові слова


домогосподарство, індивіди; фінансова поведінка домогосподарства; моделі; стратегії; типи фінансової поведінки населення; дохідна; споживча; ощадна; кредитна; інвестиційна поведінка індивідів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Єфременко Т Фінансова поведінка населення України / Тетяна Єфременко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 2. - С. 165-175.

Ломачинська І. А. Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України / І. А. Ломачинська // Економічний простір. - 2011. - № 49. - С. 141-149.

Вдовиченко А. М. Фінансовий потенціал населення: нові можливості іннова¬ційного розвитку економіки України : моногр. / А. М. Вдовиченко. - Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2012. - 225 с.

Кізима Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу / Тетяна Кізима // Світ фінансів. - 2011. - № 4. - С. 19-26.

Галишникова Е. В. Финансовое поведение населения: сберегать или тра¬тить // Е. В. Галишникова // Финансовый журнал. - 2012. - № 2. - С. 133-140.

Шабунова А. А. Экономическое поведение населения: теоретические аспекты : препринт / А. А. Шабунова, Г. В. Белехова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2012. - 134 с.

Хотинская Г. И. Финансы домохозяйств: влияние на финансовый рынок России / Г. И. Хотинская, К. Е. Качкин // Финансовый бизнес. - 2005. - № 5-6. - С. 60-70.

Кізима Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах/ Тетяна Кізима // Світ фінансів. - 2009. - № 2 (19). - С. 86-96.

Региональные трансформации: социологический моніторинг : информ. бюл. ЦРСИ СГУ. - Вып. 1 (12). Социально-економические стратегии городских домохосяйств: региональное преломление / под. ред. Н. В. Шахматовой. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2011. - 72 с.

Рощина Я. М. Финансовое поведение / Я. М. Рощина // Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / под ред. Т. Малевой. - М. : Гендальф, 2003. - 485с.

Ревзина С. Л. Финансовое поведение населения как объект социологической науки / С. Л. Ревзина //Известия Саратовского университета. - 2008. - Т. 8, вып. 1. - С. 82-84. - (Сер.: Социология. Политология).

Кобяк О. В. Типология экономического поведения населения Беларуси в социологическом измерении / О. В. Кобяк// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2011. - № 948. - С. 104-108.

Воронов А. А. Финансовое поведение населения в условиях недоверия к рынку банковских услуг /А. А. Воронов //Известия Саратовского университета. - 2009. - Т. 9, вып. 1. - С. 3-5. - (Сер.: Социология. Политология).

References

Yefremenko T. Financial behaviour of Ukrainian population / Tetiana Yefremenko / / Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. - 2002. - # 2. - P. 165-175.

Lomachynska I. A. Optimization of the financial behaviour of households in trans¬formational economy of Ukraine /1. A. Lomachynska // Ekonomichnyi prostir. - 2011. - # 49. - P. 141-149.

Vdovychenko A. M. Financial potential of population: new possibilities of innova- tional development of Ukrainian economy: monohr. /A. M. Vdovychenko. - Irpin: Nats. un-t DPS Ukrainy, 2012. - 225 p.

Kizyma T. Financial behaviour of the households: essence, classification, influ¬ence factors / Tetiana Kizyma // Svit finansiv. - 2011. - # 4. - P 19-26.

Halyshnykova E. V. Financial behaviour of the population: to save or spend // E. V. Halyshnykova //Fynansovyi zhurnal. - 2012. - # 2. - P 133-140.

Shabunova A. A. Economic behaviour of population: theoretical aspects: preprynt / A. A. Shabunova, H. V. Belekhova. - Volohda : YSЭRT RAN, 2012. - 134 p.

Khotynskaia H. Y. Household finances and its influence on the Russian finance market / H. Y. Khotynskaia, K. E. Kachkyn // Fynansovyi byznes. - 2005. - # 5-6. - P. 60-70.

Kizyma T. Strategies and models of financial behaviour of households in modern circumstances /Tetiana Kizyma // Svit finansiv. - 2009. - # 2 (19). - P 86-96.

Regional transformations: sociological monitoring: information bulletin TsRSY SHU.

- Vyp. 1 (12). Sotsyalno-ekonomycheskye stratehyy horodskykh domokhosiaistv: rehyonalnoe prelomlenye /pod. red. N. V. Shakhmatovoi. - Saratov: Yzd-vo Sarat. un-ta, 2011. - 72 p.

Roshchyna Ya. M. Financial behaviour / Ya. M. Roshchyna // Srednye klassy v Rossyy: ekonomycheskye y sotsyalnye stratehyy /pod red. T. Malevoi. - M.: Hendalf, 2003. - 485 p.

Revzyna S. L. Financial behaviour of the population as an object of sociological science / S. L. Revzyna // Yzvestyia Saratovskoho unyversyteta. - 2008. - T. 8, vyp. 1. - P 82-84. - (Ser.: Sotsyolohyia. Polytolohyia).

Kobiak O. V. Typology of economic behaviour of Byelorussian population in so¬ciological aspect/ O. V. Kobiak //Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni N. Karazina. - 2011. - # 948. - P. 104-108.

Voronov A. A. Financial behaviour of population while distrusting banking ser¬vices market / A. A. Voronov // Yzvestyia Saratovskoho unyversyteta. - 2009. - T. 9, vyp. 1. - P 3-5. - (Ser. : Sotsyolohyia. Polytolohyia).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.