УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ОБМІНІ ЗНАННЯМИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ

Лора Пронкіна, Ольга Марченко

Анотація


Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів права інтелектуальної власності. Обґрунтовано роль міжнародного обміну знаннями у забезпеченні технологічного розвитку України в умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів. Запропоновано заходи, що спрямовані на посилення європейської орієнтації державної політики технологічного розвитку на базі міжнародного обміну знаннями.


Ключові слова


міжнародний ринок знань; обмін знаннями; політика технологічного розвитку; освітні послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Друкер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке [Електронний ресурс] / П. Ф. Друкер. - Режим доступу : http://www.zadachi.org.ru/?n=140556.

Іноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы [Електронний ресурс]/В. Л. Иноземцев. - Режим доступу : http://lib.meta. ua/book/2488/

Пріоритети української освітньої політики в умовах міжнародної науково- технічної кооперації [Електронний ресурс] - Режим доступу : http:// www.niss.gov. ua/articles/1411/.

Консалтинговые услуги в условиях реформирования экономики России / А. В. Громов, А. Д. Белявский, М. И. Кныш и др. ; под ред. М. И. Кныша. - СПб : Издат. Д. Буланин, 2003. - 192 с.

Структура зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2014 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat. gov. ua/.

Динаміка структури експорту-імпорту послуг (2005-2012рр.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Якубовський М. М. Структурний вектор активізації промислового розвитку / М. М. Якубовський // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 22-39.

Радзієвська С. О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України / С. О. Радзієвська // Економіка України. - 2013. - № 11. - С. 51-59.

Шовкун І. А. Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України /1. А. Шовкун //Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 38-49.

Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки / П. С. Єщенко // Економіка України. - 2013. - № 10. - С. 4-19.

Наукова і інноваційна діяльність (2000-2012 рр.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент : учебн. пособ. / О. М. Хотя- шева. - СПб. : Питер, 2005. - 318 с.

Друкер П. Ф. Бизнес и инновации /Питер Ф. Друкер ; пер. с англ. К. С. Головинского. - М. : ООО “ И. Д. Вильямс”, 2007. - 432 с.

Розвиток підприємництва [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www. ukrstat. gov. ua/.

References

Druker P. F. Management tasks in the XXIth century [WWWresource] /P F. Druker. - Available at : http://www.zadachi.org.ru/?n=140556.

Inozemtsev V. L. Modern post-industrial society: nature, contradictions and pros¬pects [WWW resource] / V. L. Ynozemtsev - Available at : http://lib.meta.ua/ book/2488/

Priorities of Ukrainian education policy under conditions of international scientific cooperation [WWW resource] - Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/1411/.

Consulting services under conditions of Russia economy reformation/A. V. Hromov, A. D. Beliavskyi, M. Y. Knysh et al.; ed. M. Y. Knysh. - SPb : Izdat. D. Bulanyn, 2003. - 192 p.

Structure of international service trade during Q1 in 2014 [WWW resource]. - Avail¬able at : http://www. ukrstat.gov. ua/.

Dynamics of export-import structure of services (2005-2012) [WWW resource]. - Available at : http://www. ukrstat. gov. ua/.

Yakubovskyi M. M. Structural vector of industrial development activation / M. M. Yakubovskyi // Ekonomika Ukrainy - 2013. - # 12. - p. 22-39.

Radziievska S. O. Integration vector and sci-tech development of Ukraine / S. O. Radziievska // Ekonomika Ukrainy - 2013. - # 11. - p. 51-59.

Shovkun I. A. Financial potential of technological revival in recycling industry in Ukraine’s regions /1. A. Shovkun //Ekonomika Ukrainy - 2013. - # 2. - p. 38-49.

Yeshchenko P. S. Economic growth without development: causes and ways of innovation economy transformation / P. S. Yeshchenko // Ekonomika Ukrainy - 2013. - # 10. - p. 4-19.

Scientific and innovative activity (2000-2012) [WWWresource]. - Available at : http://www. ukrstat. gov ua/.

Khotiasheva O. M. Innovative management: manual/ O. M. Khotiasheva. - SPb. : Pyter, 2005. - 318 p.

Druker P. F Business and innovations / Pyter F Druker ; transl. from English by K. S. Holovynskoho. - M. : OOO “ Y. D. Vyliams", 2007. - 432 p.

Rozvytok pidpryiemnytstva [WWW resource]. - Available at : http:// www. ukrstat. gov ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.