ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ ПРАЦІ В МОРСЬКОМУ ПОРТІ

Вадим Просянчук

Анотація


Розглянуто функціонування системи управління персоналом морського порту. Запропоновано оцінювання персоналу шляхом комп’ютерного діагностування. За результатами проведеного тестування встановлено розподіл працівників за рівнями шкал трудової діяльності, віковими категоріями та показниками діагностики. Виявлено особливості використання показників праці, що дозволяють удосконалювати діючу систему мотивації та ефективність управління кадрами. В результаті аналізу показників трудової діяльності запропоновано покращення мотиваційного механізму в морському порту.


Ключові слова


управління персоналом; мотивація; механізм; шкали трудової діяльності; трудова активність; діагностика; оцінювання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гетьман О. О. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ О. О. Гетьман, B. М. Шаповал. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

Крущельницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - К. : Кондор, 2005. - 308 с.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. / Н.С. Краснокутська. - К. : Кондор, 2008. - 224 с.

Балабанова Л. В. Управління персоналом : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. - К. : Професіонал, 2006. - 512 с.

Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник/А. М. Колот. - К. : КНЕУ, 2002. - 337 с.

Митрофанова Е. А. Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организаций: теория, методология, практика : дисс. на соиск. науч. степени доктора экон. наук : 08.00.05/Елена Александровна Митрофанова. - М., 2008. - 346 с.

Филимонова О. В. Развитие методов и практики мотивации труда рабочих основных производств судостроения : дисс. на соиск. науч. степени канд. экон. наук : 08.00.05/Оксана Викторовна Филимонова. - М., 2012. - 146 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. /В. А. Савченко. - К. : КНЕУ, 2002. - 351 с.

Данюк В. М. Менеджмент персоналу : навч. посіб. /В. М. Данюк, В. М. Петюх, C. О. Цимбалюк та ін. ; за ред. В. М. Данюка. - К. : КНЕУ, 2003. - 432 с.

Просянчук В. Л. Діагностування трудової активності персоналу /В. Л. Просянчук// Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 5. - С. 351-357.

References

Hetman A.A. Economics of the enterprises: Textbook/A. A. Hetman, V. M. Shapoval. - K.: Centre of educational literature, 2010. - 488p.

Krushelnytska A.V. Personnel management: Training manual/A. V. Krushelnytska, D. P. Melnychuk. - K.: Condor, 2005. - 308p. /

Krasnokutskaya N. S. Рotential of the enterprise: preparation and appraisal : Textbook / N.S. Krasnokutskaya. - K. : Kondor, 2008. - 224p.

Balabanova L. V. Personnel management : Textbook /L. V. Balabanova, A. V. Sar- dak. - K. : Professional, 2006. - 512 p.

Kolot A. N. Staff motivation: Tutorial /A. N. Kolot. - K. : KNEU, 2002. - 337 p.

Mitrofanova E. A. Development of the system of motivation and stimulation of labour activity of the staff of organizations: theory, methodology, practice. - The dissertation of doctor of economic Sciences: 08.00.05/ Elena Aleksandrovna Mitrofanova. - M., 2008. - 346 p.

Filimonova O. V. Development of methods and practices of labor motivation of workers of main shipbuilding industries. - The dissertation of the candidate of economic Sciences: 08.00.05/Oksana Viktorovna Filimonova. - M., 2012. - 146p.

Savchenko V. A. Management personnel development: Textbook / V. A. Savchenko. - K. : KNEU, 2002. - 351 p.

Danyuk V. M. Personnel management : Textbook / V. M. Danyuk, V. M. Petyuh, S. O. Tsymbaliuk and others ; edited by V. M. Danyuk. - K. : KNEU, 2003. - 432 p.

Prosyanchuk V. L. Diagnostics of labor activity of the staff / V. L. Prosyanchuk // Actual problems of economy. - 2014. - № 5. - P. 351-357.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.