ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ОЦІНКА РІВНЯ ТА НАПРЯМИ РОЗШИРЕННЯ

Світлана Михайленко, Валерія Зубріліна

Анотація


Розглянуто поняття, види, типи та форми децентралізації. Проведено дослідження сутності фінансово-бюджетної децентралізації як однієї із складових процесу управління, спрямованого на зменшення залежності органів місцевого самоврядування від центрального уряду в ухваленні рішень щодо доходів і видатків. Метою статті є проведення оцінки рівня фінансово-бюджетної децентралізації та визначення напрямів удосконалення процесу її розширення і зміцнення. Проведено оцінку рівня фінансової децентралізації в Україні за 1992-2012роки, визначено причини, які уповільнюють проведення фінансово-бюджетної децентралізації, окреслено напрями удосконалення процесу здійснення фінансово-бюджетної децентралізації.


Ключові слова


децентралізація; місцеві органи влади; бюджетно-фінансова децентралізація; показники децентралізації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua

Словник іншомовних слів [Текст]/Уклад.: С. М. Морозов, Л. М. Шкарлупа. - К. : Наук. думка, 2000. - 680 с.

Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. [для посадовців місц. та регіон. органів влади та фахівців з розв. місц. самоврядування]. К.: ПРООН/МПВСР - 2007. - 269 с.

Сало Т. Децентралізація фінансової системи: стан та оцінка рівня в Україні / Т. Сало //Ефективність державного управління. - 2013. - Вип. 35. - С. 324 - 330.

Бикадорова Н. О. Фінансова децентралізація місцевого самоврядування / Н. О. Бикадорова // Економічний вісник Донбасу [Текст]. - 2010. - № 2(20). - С. 145 - 151.

Камінська Н. В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади / Н. В. Камінська // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ [Текст]. - 2010. -№ 4. - С. 9-20.

Місцеві фінанси: підручник/За ред. О. П. Кириленко. - К.: Знання, 2006. - 677 с.

Андрущенко В. Л. Національні схеми бюджетного феодалізму / В. Л. Андрущенко, О. П. Кириленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2001. - Вип. 26. - С. 67-74.

Бюджетний кодекс України від 08.08.2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua

Фінанси: підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К.: Знання, 2012. - 687 с.

Карчевська І. О. Оцінка фінансової децентралізації місцевих бюджетів України / О. Карчевська, О. М. Кравчук//Економічний простір [Текст]. - 2010. - № 35. - С. 110-118.

Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ibser.org.ua

References

Constitution of Ukraine dated 28.06.1996 [WWWresourse]. - Available at: www. rada.gov.ua

Foreign words dictionary / S. M. Morozov, L. M. Shkarlupa. - K. : Nauk. dumka, 2000. - 680 p.

Decentralisation and effective town self-government: manual [for local authorities]. K.: PROON/MPVSR. - 2007. - 269 p.

Salo T Decentralisation of financial system: state and level assessment in Ukraine / T. Salo // Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. - 2013. - Vyp. 35. - pp. 324-330.

Bykadorova N. O. Financial decentralization of local self-government / N. O. Byka¬dorova // Ekonomichnyi visnyk Donbasu. - 2010. - # 2(20). - pp. 145-151.

Kaminska N. V. Organizational and legal principles of decentralization of public power / N. V. Kaminska // Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. - 2010. -# 4. - pp. 9-20.

Local finances: manual / Ed. O. P. Kyrylenko. - K.: Znannia, 2006. - 677 p.

Andrushchenko V. L. National schemes of budget feudalism / V. L. Andrushchenko, O. P. Kyrylenko //Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn. - 2001. - Vyp. 26. - pp. 67-74.

Budget Code of Ukraine dated 08.08.2010 [WWWresourse]. - Available at: www. rada.gov.ua

Finances: manual/Ed S. I. Yuriia, V. M. Fedosova. - K.: Znannia, 2012. - 687p.

Karchevska I. O. Financial decentralization of local budgets of Ukraine asses- ment / O. Karchevska, O. M. Kravchuk // Ekonomichnyi prostir. - 2010. - # 35. -

pp. 110-118.

Insitute of budgetary and socio-economic research [WWW resourse]. - Available at: www. ibser. org. ua


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.