ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Віталіна Перевознюк

Анотація


Розглянуто сутність понять “ефективність” та “фінансовий стан”. Розроблено методичний підхід до оцінювання фінансового стану підприємств водопостачання та водовідведення з метою уніфікації одиниць виміру основних груп показників фінансового стану (рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та якісної характеристики майна) та порівняння фінансового стану двох і більше підприємств галузі в динаміці. Запропонований підхід дає змогу встановити сильну або слабку прямо пропорційну залежність між величиною інтегрального показника і конкретного аналітичного чи синтетичного показника шляхом присвоєння їм відповідного ступеня важливості, а відтак - виокремити фактори, які найбільше вплинули на покращення чи погіршення фінансового стану водопровідно-каналізаційних підприємств протягом певного періоду часу.


Ключові слова


водопровідно-каналізаційні підприємства; фінансові ресурси підприємств; ефективність; фінансовий стан; фінансова стійкість; платоспромож¬ність; основні засоби; показники оцінки фінансового стану; синтетичний показник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агаджанов Г Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств : навч. посіб. /Г Агаджанов; Харк. нац. академ. міськ. госп-ва. - [2-е вид., перероб. та доп.]. - Х. : ХНАМГ, 2010. - 392 с.

Танцюра М. Роль фінансового стану в системі аналізу фінансово- господарської діяльності підприємства [Електронний ресурс]/ М. Танцюра, Л. Джапарова, С. Чебикін - Режим доступу: http://www.nbuv. иа.

Забаштанський М. Математичні моделі фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери / М. Забаштанський // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. - 2010. - № 43. - С. 29-34.

Зимовець В. Фінансовий стан промисловості України в період 2007-2010 рр. / B. Зимовець, О. Кошик // Формування ринкової економіки. - 2011. - № 26. -

C. 157-166.

Зятковський І. Фінанси підприємств : навч. посіб. /1. Зятковський. - [2-ге вид. перероб. і доп.]. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

Обущак Т Сутність фінансового стану підприємства / Т Обущак // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 92-100.

Полуянов В. Организационно-экономический механизм эффективного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства : моногр. / В. Полуянов (НАН Украины. Институт экономики промышленности). - Донецк, 2004. - 220 с.

Филиппов Ю. Основы развития местного хозяйства / Ю. Филиппов, Т. Авдеева. - М.: Дело, 2000. - 264 с.

References

Ahadzhanov G. Economics of water-supply and sanitation enterprises: tutorial / G. Ahadzhanov; Kharkov Academy of City Economy. - H.: КАСЕ, 2010. - 392 p.

Tantsyura M. “The Role of the financial state in the analysis system of the financial and economic activity of enterprises”/ M. Tantsyura, L. Dzhaparova, S. Chebykin [Electronic resource]. - Access mode: http://www.nbuv. ua.

Zabashtanskyy M. “Mathematical models of financial providing of legal entities of municipal sphere”/M. Zabashtanskyy // Journal of Chernihiv State Technological University. - Chernihiv: CSTU, 2010. - № 43. - P. 29-34.

Zymovets V. “Financial state of industry of Ukraine in the period 2007-2010” /V. Zymovets, O. Koshik // Formation of the market economy: Collected Works: K. : KNEU, 2011. - № 26. - P. 157-166.

Zyatkovskyy I. Finance of enterprises: Tutorial [2-nd ed. revised and supplemented] / I. Zyatkovskyy - K.: Condor, 2003. - 364 p.

Obuschak T. “Essence financial condition of the company” / T. Obuschak //Actual Problems of Economy. - 2007. - № 9. - P 92-100.

Poluyanov V. “Organizational-economic mechanism of effective functioning of enterprises of Housing and Communal economy”: [monograph] / V. Poluyanov (NAS of Ukraine. Institute of Economy of Industry). - Donetsk, 2004. - 220 p.

Filippov Y. “Basics of Local Economy Growth”/ Y. Filippov, T. Avdeeva. - M: Busi¬ness, 2000. - 264 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.