КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ЄВРООРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Борис Погріщук, Галина Погріщук

Анотація


Визначено концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки. Розглянуто фактори формування конкурентоспроможності вітчизняних аграрних товаро­виробників на світовому ринку та обмежуючі чинники розкриття експортного потенціалу агровиробництва. Обґрунтовано стратегічні орієнтири та визначено пріоритетні напрямки агропромислового розвитку на шляху якісно нового входження країни в конкурентне середовище європейського ринку. Доведено потребу в розробці науково-методичної бази управління та відповідних стратегій розвитку із врахуванням принципів збалансованості внутрішнього продовольчого ринку та експортного потенціалу. Запропоновано механізм реалізації стратегічних завдань щодо забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, спрямований на раціоналізацію агропромислового розвитку в контексті євроорієнтаційних змін.


Ключові слова


агропромисловий комплекс; економіка; європейська орієнтація; стратегічний розвиток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України: моногр. /Н. М. Сіренко. - Миколаїв, 2010. - 416 с.

Кушнір М. О. Сучасні стратегічні орієнтири Європейської регіональної політики / М. О. Кушнір // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 1(26). - С. 146-150.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www. kmu. gov. ua

Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України: моногр. / Т О. Зінчук //Житомир: ДВНЗ “Держ. агроекол. ун-т”, 2008. - 384 с.

Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України/[Саблук П. Т., Кісіль М. І., Коденська М. Ю. та ін.]; за ред. М. І. Кісіля, М. Ю. Коденської. - К. : ННЦІАЕ, 2005. - 478 с.

Ukraine EU bilateral trade and trade with the world [Електроний pecypc]. - Режим доступу: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/tradoc 113459. pdf

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020року /за ред. Ю. О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. - 182 с.

Виклики і шляхи агропромислового розвитку /[Пасхавер Б. Й., Шубравська О. В., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б. Й. Пасхавера ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 432 с.

Погріщук Б. В. Стратегія інноваційного розвитку АПК : формування та реалізація /Б. В. Погріщук//Економіка розвитку - 2011. - № 2 (58). - С. 18-21.

Устік Т. В. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств в умовах інтеграції до світового співтовариства / Т В. Устік // Вісник Сумського національного аграрного університету. - 2012. - Вип. 8 (53). - С. 183-185. - (Серія “Економіка та менеджмент”).

References

Sirenko N.M. (2010). Upravlinnia stratehiieiu innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Management innovation development in the agrarian sector of Ukraine’s economy]. Mykolaiv [in Ukrainian].

Kushnir M.O. (2013). Suchasni stratehichni oriientyry Yevropeiskoi rehionalnoi polityky [Modern strategy guidelines of European regional policy]. Stratehichni priorytety - Strategic Priorities, 1(26), 146-150 [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association Agreement be¬tween Ukraine, on the one hand, and the European Union and its Member States, on the other hand]. (n.d.). kmu.gov.ua. Retrieved from http: // www.kmu.gov.ua [in Ukrainian].

Zinchuk T. O. (2008). Yevropeiska intehratsiia:problemy adaptatsiiahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [European integration: the problems of adaptation of the agri¬cultural sector of Ukraine’s economy]. Zhytomyr: DVNZ “Derzhavnyi ahroekolohichnyi Universytet” [in Ukrainian].

Sabluk P.T., Kisil M.I., Kodenska M. Yu. et al. (2005). Investystiina pryvablyvist ahrarno-promyslovoho vyrobnytsva rehioniv Ukrainy [Investment attractiveness of the agro-industrial production regions of Ukraine] Kisil M.I.,

Kodenska M.Yu. (Ed.). Kyiv: NNTS IAE [in Ukrainian].

Ukraine EU bilateral trade and trade with the world. (n.d.). trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/tradoc 113459. Retrieved from http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/tradoc 113459.pdf.

Lupenko Y.O., Mesel-Veseliak V.Ya. (Ed.). (2012). Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [The strategic directions of agriculture development for the period till 2020 in Ukraine]. Kyiv: NNTS “IAE” [in Ukrainian].

Paskhaver B. Y., Shubravska O.V., Moldavan L.V. et al. (2009). Vyklyky i shliakhy ahropromyslovloho rozvytku [Challenges and ways agro-food development]. Pashaver B. Y.(Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Pohrischuk B.V. (2011). Stratehiia innovatsiinoho rozvytku APK: formuvannia ta realizatsiia [Innovative development strategy of agroindustrial complex: formation and realization]. Ekonomika rozvytku - Economics of development, 2(58), 18-21 [in Ukrainian].

Ustik T.V. (2012). Stratehii zabezpechennia konkurentnospromoznosti ahrarnykh padpryiemstv v umovah intehratsii do svitovoho spivtovarystva [Strategies of the agricultural enterprises competitiveness in terms of integration into the world commu-nity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu - Bulletin of Sumy National Agrarian University. Issue 8 (53), - (pp. 183-185), - (Seriia “Ekonomika ta menedjment” - Ser. “Economy and Management”) [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.