ЦІЛІ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Ольга Заклекта, Оксана Шиманська

Анотація


З’ясовано зміст, структуру та взаємозв’язок цілей економічної політики. Доведено, що їх взаємодія може мати як позитивні, так і негативні (навіть і суперечливі) наслідки. Розглянуто державні пріоритети економічної політики України в різні історичні періоди її розвитку. Вказано на сукупність інструментів, які використовуються для реалізації цілей економічноїполітики, за різними критеріями їх класифікації Визначено низку чинників, які обмежують вплив важелів політики на економічні процеси: методологічні, ресурсні, цільові та законодавчі. На основі теоретичних підходів та стратегії здійснення економічної політики в Україні виокремлено глобальні та основні цілі на період до 2020року. В контексті оптимізації системи центральних органів виконавчої влади в Україні здійснено оцінку скорочення державного апарату управління у 2014 році.


Ключові слова


цілі економічної політики; інструменти економічної політики; методологічні; ресурсні; цільові та законодавчі обмеження економічної політики; стратегія розвитку України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Економічна політика : навч. посібн. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба та ін. - К. : КНЕУ, 2006. - 288 с.

Порошенко оприлюднив тези “Стратегії 2020”[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www. unian. ua/politics/989833-poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji- 2020.html

Президент представив “Стратегію реформ-2020”: мета реформ - членство в ЄС [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.president.gov.ua/news/ 31289.html

В Україні скоротять 30-50% держслужбовців [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://economics. unian. ua/soc/947772-v-ukrajini-skorotyat-30-50- derjslujbovtsiv html

Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.drsu.gov. ua/show/36

Скорочення витрат на утримання влади [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247157127

Скорочені державні службовці: де вони?- Ціна держави [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://costua.com/news/93-fired-cs

Економічний розвиток і державна політика : навч. посіб. /Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін. ; за ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. - К. : УАДУ, 2001. - 480 с.

Желюк Т. Ефективність економічної політики в умовах нестабільного середовища / Т Желюк, К. Ревун // Вісник ТНЕУ. - 2014. - № 1. - С. 7-22.

Козюк В. В. Координація фіскальної та монетарної політики в умовах глоба¬лізації: інтеграція старих і нових ідей / В. В. Козюк // Економічна теорія. - 2007. - № 4. - С. 59-70.

Норт, Дуглас. Институты, институциональные изменения и функциони¬рование экономики [Электронный ресурс]/Норт, Дуглас; перев. на рус. яз.: А. Н. Нестеренко. - М. : Центр гуманитарных технологий. URL, 1997. - Режим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310

Стігліц, Дж. Е. Економіка державного сектора: [пер. з англ.]/Дж. Е. Стігліц. - К. : Основи, 1998. - 720 с.

References

Bieliaiev O.O., Bebelo A. S., Dyba M. I. et al. (2006). Ekonomichnapolityka[Eco¬nomic policy]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Poroshenko opryliudnyv tezy “Stratehii 2020” [Poroshenko announced thesis “Strat¬egies 2020” (n.d.). unian.ua. Retrieved from http://www.unian.ua/politics/989833- poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html [in Ukrainian].

Prezydent predstavyv “Zstratehiiu reform-2020”: meta reform - chlenstvo v YS [The President presented a “Strategy of Reform 2020”: the goal of the reform is the mem¬bership in EU]. (n.d.). president.gov.ua. Retrieved from http://www.president.gov.ua/ news/31289.html [in Ukrainian].

V Ukrainin skorotiat 30-50% derzhsluzhbovtsiv [30-50% of civil servants will be re¬duced in Ukraine]. (n.d.). economics.unian.ua. Retrieved from: http:// economics.unian.ua/soc/947772-v-ukrajini-skorotyat-30-50-derjslujbovtsiv.html [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro optymizatsiiu systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady” [Decree of the President of Ukraine “On optimization of the sys¬tem of the central executive bodies”]. (n.d.). drsu.gov.ua. Retrieved from http:// www.drsu.gov.ua/show/36 [in Ukrainian].

Skorochennia vytrat na utrymannia vlady [Reducing of the costs of the government maintaining]. (n.d.). kmu.gov.ua. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/pub- lish/article?art_id=247157127 [in Ukrainian].

Skorocheni derzhavni sluzhbovtsi: de vony? - Tsina derzhavy [Reduced civil ser¬vants: where are they? - Price of the State]. (n.d.). costua.com. Retrieved from http://costua.com/news/93-fired-cs [in Ukrainian].

Bazhal Y., Kiliievych O., Mertens O. et al. (2001). Ekonomichnyirozvutokiderzhavna polityka [Economic Development and Public Policy]. Yu. Yekhanurov, I. Rozputenko (Ed.). Kyiv: UADU [in Ukrainian].

Zheliuk T., Revun K. (2014). Efektyvnist ekonomichnoi polityky v umovakh nestabilnoho seredovyshcha [The effectiveness of economic policy in uncertain cir¬cumstances]. Visnyk TNEU Buletin TNEU, 1, 7-22 [in Ukrainian].

Koziuk V. V. (2007). Koordynatsiia fiskalnoi ta monetarnoi polityky v umovakh hlobalizatsii: intehratsiia starykh i novykh idei [The coordination of fiscal and mon¬etary policy in the context of globalization: integration of old and new ideas]. Ekonomichna teoriia - Economic theory, 4, 59-70 [in Ukrainian].

Nort, Duhlas. (1997). Instituty, institutsionalnyie izmienieniia i funktsionirovaniie ekonomiki [Institutes, institutional changes and functionong of the economy]. (A. N. Nesterenko, Trans). Moscow: Tsentr humanitarnykh tekhnolohii. Retrieved from http://gtmarket.ru/laboratory/basis/6310 [in Russian].

Stiglitz J. E. Ekonomika derzhavnoho sektora [Economics of the public sector]. (J. E. Stiglitz Trans). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.