ФОНДИ ДОБРОБУТУ ДЛЯ МІГРАНТІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Віталій Толуб'як

Анотація


Розглянуто зарубіжний досвід створення фондів добробуту для мігрантів. Визначено важливість та необхідність таких фондів у підтримці трудових мігрантів щодо виїзду за кордон, працевлаштуванні, здійсненні грошових переказів, сприянні поверненню мігрантів на батьківщину та їх адаптації. Завдяки таким фондам мігранти можуть розраховувати на соціальну та фінансову підтримку у скрутній ситуації. Обґрунтовано, що функціонування таких фондів забезпечить можливість збору інформації щодо кількості трудових мігрантів в тій чи іншій країні та визначати обсяги здійснених ними грошових переказів, що створить можливість фінансово-банківському сектору у розширенні послуг мігрантам щодо збереження та інвестування зароблених коштів.


Ключові слова


трудові мігранти; грошові перекази; міграційний капітал; країни реципієнти грошових переказів; домогосподарства; фонди добробуту мігрантів; страхові компанії; регулярний платіж

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гайдуцкий А. П. Банки и миграционный капитал/А. П. Гайдуцкий. - К.: ООО Информационные системы”, 2013. - 460 с.

Гайдуцький А. П. Як Україні подвоїти ВВП? І яким шляхом піти країні? / А. П. Гайдуцький //Дзеркало тижня. - від 11 квітня 2014 р.

Гайдуцький А. П. Україна може в п’ять разів збільшити грошові перекази мігрантів, якщо скористається досвідом Філіппін/А. П. Гайдуцький//Дзеркало тижня. - від 16 листопада 2013 р.

Гарантування виплат соціального забезпечення українським працівникам- мігрантам: Розробка політики та майбутні виклики [Електронний ресурс] - Режим доступу : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/—europe/—ro- geneva/—sro-budapest/documents/publication/wcms_205318

Дем’янчук Ю. І. Міжнародні приватні трансферти як циклічний чинник в економіці України [Електронний ресурс]/Ю. І. Дем’янчук. - Режим доступу: sos in.info/userfiles/file/2012/ EC_3_4_2012/demyanchu .doc.

Завдяки українським мігрантам, які вже в ЄС, і які ще будуть там завдяки лібералізації візового режиму, можлива більш швидка адаптація та інтеграція України в цьому напрямку //Дзеркало тижня. - від 16 листопада 2013 р.

Офіційний сайт комітету статистики ЄС (Євростат) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ populatio n/data/main_tables.

“По роботу - за кордон...” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article;jsessionid= 8D739F4E3DE0670761 896C828B3E3A 11.app1?art_id=2143

Статистика Міжнародної організації праці (МОП) /[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Україна бореться з бідністю за кошти трудових мігрантів? [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/ content/article/ 2252133.html.

References

Haidutskyi A. P. (2013). Banky i mihratsionnyi capital [Banks and capital migra¬tion]. Kyiv: OOO “Informatsionnye sistemy” [in Russian].

Haidutskyi A. P. (2014). Yak Ukraini podvoity VVP? I yakym shliakhom pity kraini? [How to double GDP in Ukraine? And which way the country should go?]. Dzerkalo tyzhnia - Mirror of the week [in Ukrainian].

Haidutskyi A. P. (2013). Ukraina mozhe v piat raziv zbilshyty hroshovi perekazy mihrantiv, yakshcho skorystaietsia dosvidom Filippin [Ukraine can increase five times the cash transfers of the migrants if it uses Philippines experience]. Dzerkalo tyzhnia - Mirror of the week [in Ukrainian].

Harantuvannia vyplat sotsialnoho zabezpechennia ukrainskym pratsivnykam- mihrantam: Rozrobka polityky ta maibutni vyklyky [Ensuring of social security pay¬ments to Ukrainian migrant workers: policy development and future challenges]. (n.d.). ilo.org. Retrieved from http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/—europe/— ro-geneva/—sro-budapest

/documents/publication/wcms_205318 [in Ukrainian].

Demianchuk Y. I. Mizhnarodni pryvatni transferty yak tsyklichnyi chynnyk v ekonomitsi Ukrainy [International private transfers as a cyclical factor in the economy of Ukraine]. (n.d.). sos in.info. Retrieved from sos in.info/userfiles/file/2012/ EC_3_4_2012/ demyanchu .doc [in Ukrainian].

Zavdiaky ukrainskym mihrantam, yaki vzhe ye v YES, i yaki shche budut tam zavdyaky liberalizatsii vizovoho rezhymu, mozhlyva bilsh shvydka adaptatsiia ta intehratsiia Ukrainy v tsomu napriamku [Due to Ukrainian migrants, who are already in EU, and who will still be there due to liberalization of visa regime, more rapid adaptation and integration of Ukraine in this direction is possible]. (2013). Dzerkalo tyzhnia - Mirror of the week [in Ukrainian].

Ofotsiinyi sait komitetu statystyky YES (Yevrostat) [Official site of the Statistics Committee of the EU (Eurostat)]. epp.eurostat.ec.europa.eu. Retrieved from http:// epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/populatio n/data/main_tables [in Ukrai¬nian].

“Po robotu - za kordon...” [“Look for the job - go abroad ...”]. (n.d.). pfu.gov.ua. Retrieved from http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article;jsessionid= 8D739F4E3DE0670761896C828B3E3A11 .app1 ?art_id=2143 [in Ukrainian].

Statystyka Mizhnarodnoi orhanizatsii pratsi (MOP) [Statistics of the International Labour Organisation (ILO)]. (n.d.). uk.wikipedia.org. Retrieved from http:// uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Ukraina boretsia z bidnistiu za koshty trudovykh mihrantiv? [Is Ukraine fighting with the poverty by means of migrant workers’ costs?]. (n.d.). radiosvoboda.org. Retrieved from http://www.radiosvoboda.org/ content/article/2252133.html [in Ukrai¬nian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.