ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Богдана Шулюк

Анотація


Розкрито сутність фінансових рішень домогосподарств та чинники, які впливають на їх прийняття. Досліджено вплив нестабільної національної економіки на зміну таких рішень. Зазначено, що в умовах нестабільного ринкового середовища незмінними залишаються два види фінансових рішень - рішення, пов’язані з формуванням дохідної частини бюджету домогосподарств, та рішення, пов’язані з використанням грошових коштів на споживання. Оскільки процес прийняття фінансових рішень супроводжується економічними ризиками, обґрунтовано необхідність ефективного управління ними шляхом встановлення причин їх виникнення, рівня збитків та превентивних напрямів мінімізації Акцентовано увагу на правильному виборі моделі фінансової поведінки домогосподарств, що сприятиме зміцненню їх фінансової безпеки, забезпеченню соціального добробуту і реалізації суспільних інтересів.

Ключові слова


фінансові рішення домогосподарств; чинники впливу; економічна нестабільність; грошові доходи; споживчі витрати; заощадження; економічні ризики домогосподарств

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белозеров С. А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект / С. А. Белозеров. - С-Пб : Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006. - 194 с.

Глухов В. Финансы домашних хозяйств: структура и управление /В. Глухов // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - № 1. - С. 81-89.

Финансы : учебник/под. ред. В. В. Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 640 с.

Соловьев В. И. Финансы предприятий и домашних хозяйств: учеб. пособ. / В. И. Соловьев. - М., 2006. - 157 с.

Ворошило В. В. Финансовые решения домохозяйств в условиях мирового финансового кризиса /В. В. Ворошило //Экономика и управление. - 2008. - № 5. - С. 107-111.

Соціальні індикатори рівня життя населення України за 2005-2013роки [Елект¬ронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ukrstat. gov. ua/. - Назва з екрана.

Фінанси: підручник / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К.: Знання, 2008. - 611 с.

Доходи та витрати населення України за 2005-2013 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. - Назва з екрана.

Артим-Дрогомирецька З. Економічний ризик : навч.-метод. посібник / З. Артим-Дрогомирецька, М. Негрей. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 320 с.

Ілляшенко С. М. Економічний ризик/ С. М. Ілляшенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 220 с.

Лук’янова В. В. Економічний ризик / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. - К. : Академвидав, 2007. - 464 с.

References

Belozerov S. A. (2006). Finansy domashneho khoziaistva: investitsionnyi aspect [Household Finance: Investment aspect]. Saint Petersburg: Izdatelstvo Sankt- Peterbuzkoho Universyteta [in Russian].

Hlukhov V. (2010). Finansy domashnikh khoziaistv: struktura i upravlenie [House¬hold finance: structure and management]. Problemy teorii i prakiki upravleniia - Problems of theory and practice of management, 1, 81-89 [in Russian].

Kovaleva V. V. (Eds.). (2006). Finansy [Finance] (2nd ed.,rev.). Moscow: TK Velby, Izdatelstvo Prospekt [in Russian].

Soloviev V. I. (2006). Finansy predpriiatii i domashnikh khoziaistv [The Finance of Enterprises and Households]. Moscow [in Russian].

Voroshilo V. V. (2008). Finansovye resheniia domokhoziaistv v uslobiiakh mirovoho finansovoho krizisa [Financial decisions of households in conditions of the global financial crisis]. Ekonomika i upravleniie - Economy and management, 5, 107-111 [in Russian].

Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia Ukrainy za 2005-2013 roky [Social indicators of living standards of population of Ukraine for the years 2005-2013]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Yurii S. I., Fedosov V. M. (Eds.). (2008). Finansy [The Finance]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Dokhody ta vytraty naselennia Ukrainy za 2005-2013 roky [Income and costs of the population of Ukraine for the years 2005-2013]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Artym-Drohomyretska Z., Nehrei M. (2013). Ekonomichnyiryzyk[EconomicRisk]. Lviv: Mahnoliia 2006 [in Ukrainian].

Illiashenko S. M. (2004). Ekonomichnyi ryzyk [Economic Risk]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Lukianova V. V. (2007). Ekonomichnyi ryzyk [Economic Risk]. Kyiv: Akademvydav [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.