ВНУТРІШНЬОСЕКТОРАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ СПІВПРАЦІ З ЄС

Вікторія Мельник

Анотація


Обґрунтовано внутрішньосекторальні імперативи забезпечення конкуренто­спроможності вітчизняної економіки; актуалізовано проблему визначення національних пріоритетів розвитку й забезпечення конкурентоспроможності економіки в умовах поглиблення співпраці з ЄС. Розглянуто проблему формування конкурентоспроможної економіки в парадигмі соціально-економічної політики держави. Досліджено причини встановлення та реалізаціЇ секторальних пріоритетів. Обґрунтовано можливість створення внутрішнього потенціалу забезпечення конкурентоспроможності шляхом ефективної міжсекторальної взаємодії усіх суб’єктів господарських відносин у межах національного господарського комплексу. Удосконалено підхід щодо опрацювання контенту конкурентоспроможності з позицій стратегічного розвитку в межах теорії секторального поділу економіки й формування переваг співпраці з ЄС для України щодо стимулювання розвитку конкурентоспроможних галузей економіки

Ключові слова


забезпечення конкурентоспроможності; національна економіка; поглиблення співпраці з ЄС

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. ; Нац. ін-т стратег, досліджень, Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтеграції України. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. - С. 44.

Europe 2020 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // europa. 2020/ index_en.htm/

Що дасть громадянам України угода про асоціацію між Європейським Союзом і Україною [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: euroua. com/ukraine/ eu-ukraine-association-agreement

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www. kmu. gov. ua

Звіргзе К. І. Стратегія подолання наслідків кризи у ЄС та стимули економічного зростання / К. І. Звіргзе // Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право. - 2011. - № 2. - С. 65-69.

Седлак М. Тенденции развития секторальной структуры экономики [Електронний ресурс]/ М. Седлак. - Режим доступу : http://.uвr.соm/

Експрес-випуск “Зовнішня торгівля України товарами”[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: // www. ukrstat. gov. ua.

Торговельно-економічне співробітництво України та ЄС. Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// mfa.gov.ua/

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жа¬ліла. - К. : НІСД, 2014. - 132 с.

Лобунець В. І. Оптимізація умов інтеграції України в Європейський еконо¬мічний простір / В. І. Лобунець // Економіка та управління АПК. - 2011. - Вип. 6(81). - С. 36-40.

References

Halchynskyi A. S., Heiets V.M. et al. (2004). Stratehiia ekonomichnohoisotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky) “Shliakhom Yevropeiskoi intehratsii”[Strategy of economic and social development of Ukraine (2004-2015) “On the road to Euro¬pean integration’]. Kyiv: IVTS Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian].

Europe 2020. (n.d.). europa. 2020. Retrieved from http://europa. 2020 / index_en.htm/.

Shcho dast hromadianam Ukrainy uhoda pro asotsiatsiiu mizh Yevropeiskym Soiuzom i Ukrainoiu [What does the EU-Ukraine Association Agreement offer]. (n.d.). euroua.com. Retrieved from http:euroua.com/ukraine/eu-ukraine-association-agree- ment [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom i yoho derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony [Association Agreement between Ukraine and the European Union]. (n.d.). kmu.gov.ua. Retrieved from http: // www. kmu.gov.ua [in Ukrainian].

Zvirhze K. I. (2011). Stratehiia podolannia naslidkiv kryzy u YES ta stymuly ekonomichnoho zrostannia [Strategy of overcoming the crisis in the EU and eco¬nomic growth incentives]. Stratehiia rozvytku Ukrainy: ekonomika, sotsiolohiia, pravo - Development Strategy of Ukraine: economics, sociology, and law, 2, 65-69 [in Ukrai¬nian].

Sedlak M. Tendentsii razvitiia sektoralnoi struktury ekonomiki [Trends of the economy sectoral structure development]. (n.d.). uvr.som. Retrieved from http: //.uvr.som/ [in Russian].

Ekspres-vypusk “Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy” [Express-issue of “Ukraine’s foreign trade in goods”]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http: // www. ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo Ukrainy z YES. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy [Trade and economic cooperation between Ukraine and the EU. Minist¬ry of Foreign Affairs of Ukraine]. (n.d.). mfa.gov.ua. Retrieved from http://mfa.gov.ua/ [in Ukrainian].

Zhalilo Y. A., Kononenko K. A., Yablonskyi V. M. et al. (2014). Systemna kryza v Ukraini: peredumovy, ryzyky, shliakhy podolannia [Systemic crisis in Ukraine: pre¬conditions, risks, ways of overcoming]. Y. A. Zhalilo (Ed.). Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Lobunets V. I. (2011). Optymizatsiia umov intehratsii Ukrainy v Yevropeiskyi ekonomichnyi prostir [Optimization of terms of integration of Ukraine in European economic space]. Ekonomika ta upravlinnia APK- Economy and management of AIC, Vol. 6(81), (pp.36-40.) [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.