ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ФОРМИ ПРАЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Ліана Дмитриченко

Анотація


Досліджено державно-приватне партнерство як напрям розвитку суспільної форми праці на європейському просторі. Здійснено аналіз методологічних аспектів розвитку суспільної форми праці в інтернаціональній сфері економіки. Обґрунтовано висновок щодо впливу міжнародного поділу праці на розвиток її суспільної форми. Зазначено, що світові глобалізаційні процеси в сфері міжнародних економічних відносин активізують розвиток державно-приватного партнерства і суспільної форми праці. Обґрунтовано авторську точку зору, згідно з якою сучасний етап розвитку цивілізованих економічних систем характеризується розвитком економічних відносин, які безпосередньо впливають на усуспільнення праці в міжнародних межах. Розкрито механізм впливу підвищення ступеня сталості економік країн світу на активізацію інтеграційних тенденцій у системі їх соціально-економічних відносин. Показано, що виявом цього є розвиток відносин державно-приватного партнерства, що доводить факт розвитку суспільної форми праці. Аргументовано практичну значущість виявлення структурних рівнів суспільної форми праці, що, з одного боку, дає змогу розкрити методологічні аспекти процесу розвитку рівня і форм вияву усуспільнення праці в ринковій економіці (зокрема й на світовому рівні), а з іншого - дає змогу розробити механізми активізації цього процесу, механізми управління ним.


Ключові слова


державно-приватне партнерство; міжнародний поділ праці; національна та інтернаціональна сфера суспільної праці; суспільна форма праці; європейський економічний простір

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Варнавский В. Г. Место и роль государственно-частного партнерства в системе экономических категорий: попытка системного анализа [Электронныйресурс]/В. Г. Варнавский. - Режим доступа: www.econorus.org/ consp/files/x3yb. doc

Бержанір А. Л. Роль державно-приватного партнерства у соціально- економічному розвитку регіонів [Текст] / А. Л. Бержанір // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. - 2013. - Т. 3. - № 3. - С. 54-56. - (Серія: “Економіка”).

Брайловський І. А. PEST-класифікація ризиків державно-приватного партнерства [Текст] / І. А. Брайловський // Схід : аналітично-інформаційний фаховий наукометричний журнал. - 2013. - № 1 (121). - С. 15-19.

Вайсман Е. Я. Механізм залучення інвестицій в економіку регіону на основі державно-приватного партнерства [Текст] / Е. Я. Вайсман // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 6. - С. 149-153.

Хохлов Н. П. Экономическое содержание собственности в аспекте социально¬экономических преобразований / Н. П. Хохлов //Экономическая теория: научный журнал. - 2013. - С. 5-15.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. Осауленка О. Г. - К. : ТОВ “Август Трейд”, 2013. - 552 с.

Офіційний сайт Держкомстату України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. ukrstat. gov. ua /

Москаленко А. Н. Общецивилизационные факторы опережающего экономичес¬кого развития / А. Н. Москаленко // Экономическая теория: научный журнал. - 2013. - С. 16-31.

Маркс К. Сочинения /Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. - Т. 23. - С. 326.

Головінов О. М. Інноваційний розвиток економіки на засадах державно¬приватного партнерства : моногр. /О. М. Головінов, Л. А. Дмитриченко. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. - 408 с.

Дмитриченко Л. А. Суспільна форма праці в інтернаціональній сфері економіки: методологія дослідження /Л. А. Дмитриченко // Схід: Аналітично- інформаційний журнал. - 2011. - № 4 (111). - С. 28-31.

Мунтиян В. И. Перспективы и проблемы регионализации национальных экономик в контексте стратегии экономического развития содружества независимых государств /В. И. Мунтиян //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: сб. науч. трудов. - Севастополь - Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ, 2009. - 856 с. - Ч. 1. - С. 1-430.

Кузнецов О. В. Посткризове посилення англо-американського глобального лідерства / О. В. Кузнецов // Економічна теорія: науковий журнал. - 2010. - № 4. - С. 74-84.

Варналій З. Кооперація великих і малих підприємств як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємництва України / З. Варналій, С. Дрига // Вісник КНТЕУ - 2010. - № 10. - С. 5-16.

Богдан С. В. Взаємодія великого та малого бізнесу у контексті інноваційного розвитку / С. В. Богдан // Наука та наукознавство. - 2011. - № 4. - С. 115¬125.

References

Varnavskii V. H. Mesto i rol hosudarstvenno-chastnoho partnerstva v sisteme ekonomicheskikh katehorii: popytka sistemnoho analiza [The place and role of state-private partnership in the system of econmic categories: attempt of a system¬atic analysis]. (n.d.). Retrieved from www.econorus.org/consp/files/x3yb.doc [in Russian].

Berzhanir A. L. (2013). Rol derzhavno-pryvatnoho partnerstva u sotsialno- ekonomichnomu rozvytku rehioniv [Role of public-private partnership in social and economic development of regions]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu - Bulletin of Khmelnytskyi National University 3 (3), 54-56 [in Ukrainian].

Braylovskyi I. A. (2013). PEST-klasyfikatsiia ryzykiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva [PEST-risk classification of public-private partnerships]. Skhid: analitychno- informatsiinyi fakhovyi naukometrychnyi zhurnal - East: analytical-information spe¬ciality scientific journal, 1 (121), 15-19 [in Ukrainian].

Vaisman E. YA. (2014). Mekhanizm zaluchennia investytsii v ekonomiku rehionu na osnovi derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Mechanism of attraction of the investments to the regional economy based on public-private partnership]. Investytsii: praktyka ta dosvid- Investments: practice and experience, 6, 149-153 [in Ukrainian].

Khokhlov N. P. (2013). Ekonomicheskoe soderzhanie sobstvennosti v aspekte sotsialno-ekonomicheskikh preobrazovanii [Economic contents of the property in the aspect of socio-economic transformations]. Ekonomicheskaia teoriia: nauchnyi zhurnal - Economic theory: scientific journal. (pp.5-15) [in Russian].

Osaulenko O.H. (Eds.). (2013). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2012]. Kyiv: TOV “Avhust Treid” [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhkomstatu Ukrainy [The official site of the State Statistics Com¬mittee of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Moskalenko A. N. (2013). Obshchetsivilizatsionnye faktory operezhaiushcheho ekonomicheskoho razvitiia [Civilizational factors of the advancing economic development]. Ekonomicheskaia teoriia: nauchnyi zhurnal - Economic theory: scientific journal, (pp. 16-31) [in Russian].

Marks K., Enhels F. Sochineniia [Essays]. (n.d.). (2nd ed.). (Vol. 23) [in Russian].

Holovinov O. M., Dmytrychenko L.A. (2014). Innovatsiinyirozvytokekonomikyna zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Innovation development of the economy based on the principles of public-private partnership]. Donetsk: DonNUET [in Ukrainian].

Dmytrychenko L. A. (2011). Suspilna forma pratsi v internatsionalnii sferi ekonomiky: metodolohiia doslidzhennia [The social form of labor in the international field of economics: research methodology]. Skhid: Analitychno-informatsiynyi zhurnal - East- analytical and information journal, 4 (111), 28-31 [in Ukrainian].

Muntiian V. I. (2009). Perspektivy i problemy rehionalizatsii natsionalnykh ekonomik v kontekste stratehii ekonomicheskoho razvitiia sodruzhestva nezavisimykh hosudarstv [Prospects and problems of the national economies regionalization in the context of the economic development strategy of the Commonwealth of Inde¬pendent States]. Problemy i perspektivy razvitiia sotrudnichestva mezhdu stranami Yuho-Vostochnoi Yevropy v ramkakh Chernomorskoho ekonomicheskoho sotrudnichestva i HUAM - Problems and perspectives of the development of the cooperation between the countries of South-Eastern Europe under Chernomorskyi economic cooperation and HUAM. (Part 1), (1-430). Donetsk: DonNU, RF NISI [in Russian].

Kuznetsov O. V. (2010). Postkryzove posylennia anhlo-amerykanskoho hlobalnoho liderstva [Post-crisis strengthening of Anglo-American global leadership]. Ekonomichna teoriia: naukovyi zhurnal - Economic theory: scientific journal, 4, 74¬84 [in Ukrainian].

Varnaliy Z., Dryha S. (2010). Kooperatsiia velykykh i malykh pidpryiemstv yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemnytstva Ukrainy [Co¬operation of large and small businesses as a factor of improving the competitive¬ness of businesses in Ukraine]. Visnyk KNTEU - Bulletin KNTEU, 10, 5-16 [in Ukrainian].

Bohdan S. V. (2011). Vzaiemodiia velykoho ta maloho biznesu u konteksti innovatsiinoho rozvytku [Cooperation of large and small business in the context of innovation development]. Nauka ta naukoznavstvo - Science and Scientology, 4, 115-125 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.